Tělesná kultura, 2016 (roč. 39), číslo 2

Aplikovaná tělesná výchova a pohybové aktivity

Pohybové aktivity 11-15letých dětí s onkologickým onemocněním: pilotní studie disHBSC

Physical activity 11-15 years old children with oncological disease: pilot study disHBSC

Tomáš Vyhlídal, Ondřej Ješina, Kateřina Holická

Tělesná kultura 2016, 39(2):63-70 | DOI: 10.5507/tk.2015.018

Východiska: Již o roku 1993 se Česká a Slovenská republika, spolu s dalšími zeměmi z Evropy a Severní Ameriky, účastní v pravidelných 4letých intervalech mezinárodního projektu HBSC (The Health Behavior in School-aged Children; pro naše účely disHBSC - myšleno "with disability"). Hlavními cíli této výzkumné studie je zjistit determinanty ovlivňující zdraví a životní styl žáků a komparovat výsledky na mezinárodní úrovni. Až do roku 2013 se ovšem výzkumného šetření nemohly zůčastnit děti se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním (byly z výzkumu vyjmuti). Na základě iniciativy WHO byly v rámci těchto kategorií do šetření zahrnuty také...

Filozofická a sociokulturní kinantropologie

Súčasná kultúrna antropológia a šport

Contemporary cultural anthropology and sport

Dalimír Hajko

Tělesná kultura 2016, 39(2):71-81 | DOI: 10.5507/tk.2016.007

Východiská: Potreba syntézy je významná v každej vedeckej oblasti, vo sfére antropologických poznatkov sa však pociťuje ako osobitne akútny problém. Otázkou je, kde treba hľadať priesečníky záujmu medzi antropologickými disciplínami a športom? Ciele: Základným cieľom štúdie je vyznačiť dotykové plochy medzi kultúrnou antropológiou a športom, pričom primárnym poľom záujmu sú aktuálne tendencie v oblasti antropologických výskumov. S tým súvisí prehľadná evidencia východiskových možností skúmania vzťahu antropologických disciplín a športu resp. telesnej kultúry v širokom zmysle slova. Metodika: Syntetický prístup naznačuje perspektívy spolupráce...

Lidská motorika, tělesná výkonnost

Diagnostika kardiorespirační kapacity jako významného biomarkeru zdravotního stavu

Cardio-respiratory capacity as an important biomarker of health

Jaroslav Novák, Jaromír Votík, Milan Štork, Václav Zeman

Tělesná kultura 2016, 39(2):82-93 | DOI: 10.5507/tk.2016.003

Východiska: Kardiorespirační kapacita významnou měrou charakterizuje zdravotní stav člověka. Její úroveň souvisí s řadou faktorů objektivních (např. věk, pohlaví) i ovlivnitelných (pohybová aktivita, výživa). Nízká úroveň kardiorespirační kapacity významně koreluje s řadou poruch zdravotního stavu. Cíle: Posouzení úrovně kardiorespirační kapacity umožňuje u sportovců v řadě disciplín zhodnotit výkonnostní předpoklady, u nesportující populace upozornit na případné hrozící riziko řady tzv. civilizačních chorob. Cílem studie bylo zjistit, zda lze spiroergometrické vyšetření, vyžadující poměrně náročné technické vybavení, nahradit metodikou...

Porovnání tepové frekvence ve vodním prostředí a na suchu

Comparison of heart rate in the aquatic environment and on the land

Dan Thiel, Karel Sýkora

Tělesná kultura 2016, 39(2):94-100 | DOI: 10.5507/tk.2016.008

Východiska: Rozdíl mezi atmosférickým vzduchem a vodou lze popsat na základě chemických a fyzikálních vlastností. Rozdíl těchto vlastností ve vodě a na suchu prokazatelně ovlivňuje sportovní výkon a nelze stejnou činnost vykonávat v obou prostředích totožně. Patrné je to zejména u biomechaniky pohybu, kde důležitou roli hraje hustota prostředí. Kromě biomechaniky je u činností porovnáván rozdíl vlivu prostředí na fyziologickou odezvu lidského organismu. Změna tepové frekvence je jedním z fyziologických parametrů, které jsou zkoumány. Cíle: Zjistit, zda ponoření organismu pod vodní hladinu má statisticky signifikantní vliv na změnu klidové...

Vzťah medzi rovnováhou a chôdzou u detí s rizikom vývojovej poruchy koordinácie a ich bežnými rovesníkmi

Relationship between balance and gait in children with a risk of developmental coordination disorders and their typically developing peers

Adrián Agricola, Miriam Palomo-Nieto, Rudolf Psotta, Reza Abdollahipour, Ludvík Valtr

Tělesná kultura 2016, 39(2):101-108 | DOI: 10.5507/tk.2015.021

Východiská: Vývojová porucha koordinácie (DCD), tiež známa ako vývojová dyspraxia, je neurologická porucha, objavujúca sa v detstve, ktorá môže mať vplyv na plánovanie a koordináciu pohybov. Problémy s rovnováhou sú jedným z najčastejšie pozorovaných vonkajších prejavov u detí s touto vývojovou poruchou a môžu mať výrazný vplyv na ich každodennú pohybovú činnosť, akou je napríklad chôdza. Cieľ: Cieľom predloženej štúdie bolo porovnať priestorovo-časové parametre chôdze u detí s rizikom DCD, u ktorých boli diagnostikované aj problémy s rovnováhou. Metodika: Účastníkmi štúdie boli deti (n = 28, priemerný vek = 8,6 ± 1,0)...

Pedagogika sportu, školní tělesná výchova a sport

Možnosti využití teorie sociálního učení v edukaci romské minority v oblasti prevence nadváhy a obezity

Use of social learning theory in the prevention of obesity with Roma people

Věra Olišarová, Valérie Tóthová, Lenka Šedová

Tělesná kultura 2016, 39(2):109-115 | DOI: 10.5507/tk.2016.009

Východiska: V současném ošetřovatelství patří edukace ke standardním složkám ošetřovatelské péče. Je cílena na zdravé i nemocné a směřuje k převzetí odpovědnosti za své zdraví. Neustále se zvyšující prevalence nadváhy a obezity je celosvětovým problémem. Tak jako v majoritní populaci, je v České republice situace závažná i u minorit. Ovšem realizované intervenční programy a strategie jsou cíleny zejména na majoritní populaci. Vzhledem k tomu, že neodráží kulturní specifika cílové skupiny, bývají u minorit velmi málo efektivní. Koncept teorie sociálního učení však nabízí možnost začlenění dříve opomíjených determinant, neboť...