Tělesná kultura, 2016 (roč. 39), číslo 2

Tělesná kultura 2016, 39(2):101-108 | DOI: 10.5507/tk.2015.021

Vzťah medzi rovnováhou a chôdzou u detí s rizikom vývojovej poruchy koordinácie a ich bežnými rovesníkmi

Adrián Agricola, Miriam Palomo-Nieto, Rudolf Psotta, Reza Abdollahipour, Ludvík Valtr
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika

Východiská: Vývojová porucha koordinácie (DCD), tiež známa ako vývojová dyspraxia, je neurologická porucha, objavujúca sa v detstve, ktorá môže mať vplyv na plánovanie a koordináciu pohybov. Problémy s rovnováhou sú jedným z najčastejšie pozorovaných vonkajších prejavov u detí s touto vývojovou poruchou a môžu mať výrazný vplyv na ich každodennú pohybovú činnosť, akou je napríklad chôdza.

Cieľ: Cieľom predloženej štúdie bolo porovnať priestorovo-časové parametre chôdze u detí s rizikom DCD, u ktorých boli diagnostikované aj problémy s rovnováhou.

Metodika: Účastníkmi štúdie boli deti (n = 28, priemerný vek = 8,6 ± 1,0) zo základných škôl. Test MABC-2 bol použit na vyhodnotenie motorickej úrovne detí a určenie úrovne rovnovážnych schopností. Optické zariadenie Optojump-Next bolo použité na získanie priestorovo-časových parametrov počas chôdze. Získané dáta boli štatisticky spracované za pomoci software IBM SPSS-21.

Výsledky: Výsledky ukázali rozdiely medzi deťmi s rizikom DCD a bežnými deťmi v dĺžke kroku (p < 0,001), v dĺžke dvojkroku (p < 0,001), v stojnej fáze (p = 0,007, resp. p = 0,017), v dvojooporovej fáze (p = 0,011, resp. p = 0,032), v jednooporovej fáze (p < 0,001), vo fáze kontaktu (p = 0,021), v záťažovej fáze (p = 0,047), v predšvihovej fáze (p = 0,002), v švihovej fáze (p = 0,015, resp. p = 0,004) a tiež v rýchlosti kroku (p < 0,001).

Závery: Na rozdiel od predloženej štúdie väčšina doterajších prác, ktoré sa zameriavajú na problematiku chôdze u detí s rizikom DCD, vychádza len z celkových výsledkov hodnotenia motorickej úrovne detí, pričom priamo nezohľadňuje výsledky úrovne rovnováhy. To môže do značnej miery skresliť dosiahnuté výsledky, pretože nie všetky deti s DCD musia disponovať zároveň problémami s rovnováhou. Pri špecifických úlohách je nutné brať do úvahy nielen celkové skóre jedincov, ale aj výsledné skóre samotných testov, ktoré môžu mať priamy vplyv na vykonávania stanovenej úlohy.

Klíčová slova: rovnováha, chôdza, motorická spôsobilosť, neurologická porucha

Relationship between balance and gait in children with a risk of developmental coordination disorders and their typically developing peers

Background: Developmental coordination disorder (DCD), also known as developmental dyspraxia, is a chronic neurological disorder beginning in childhood, that can affect planning of movements and coordination. Balance dysfunction is one of the most common sensorimotor impairments observed among children with DCD, which may have influence on daily living activities, such as walking.

Objective: The aim of this study was to compare spatio-temporal parameters of gait between typically development (TD) children and children at risk of DCD, who had also problems with balance and assess the impact of these problems on selected parameters and phases in a gait cycle.

Methods: Children (n = 28, Mage = 8.6 ± 1.0 years) were part of this study. The results of MABC-2 were used to classify motor competence level in children and also for a determinantion of the balance level. Optojump-Next was used to collect spatio-temporal parameters related to the gait patterns. The IBM SPSS-21 software was used for statistical analysis.

Results: The results showed that children at risk of DCD were different from TD children in the step length (p < .001), in the stride length (p < .001), in the stance phase (p = .007, resp. p = .017), in the double support phase (p = .011, resp. p = .032), in the single support phase (p < .001), in the contact phase (p = .021), in the loading phase (p = .047), in the pre-swing phase (p = .002), in the swing phase (p = .015, resp. p = .004) and in the step speed (p < .001).

Conclusion: The majority of previous works, which are focused on walking in children at risk of DCD, are based only on results of the evaluation of the complex motor level of children and they ignore the results of the balance level. This can largely distort conclusions, because not all the children with DCD have balance problems. It is necessary to work with the result of single tests, which are closely connected with the task and not only with the total test score of test batteries, because they may have a big impact on the final result.

Keywords: balance problems, gait patterns, motor competence, neurological disorder

Vloženo: červen 2015; Přijato: prosinec 2015; Zveřejněno: prosinec 2016Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Agricola, A., Palomo-Nieto, M., Psotta, R., & Abdollahipour Ludvík Valtr, R. (2016). Vzťah medzi rovnováhou a chôdzou u detí s rizikom vývojovej poruchy koordinácie a ich bežnými rovesníkmi. Tělesná kultura39(2), 101-108. doi: 10.5507/tk.2015.021.
Stáhnout citaci

Reference

 1. Adolph, K. E. (2008). Learning to move. Current Directions in Psychological Science, 17(3), 213-218. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 2. American Psychiatric Association. (2013). The diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM 5. Washington, DC: American Psychiatric Association. Přejít k původnímu zdroji...
 3. Assaiante, C. (1998). Development of locomotor balance control in healthy children. Neuroscience & biobehavioral reviews, 22, 527-532. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Bastian, A. J. (2011). Moving, sensing and learning with cerebellar damage. Neurobiology, 21, 596-601.
 5. Cantell, M. H., Smyth, M. M., & Ahonen, T. P. (2003). Two distinct pathways for developmental coordination disorder: Persistence and resolution. Human movement science, 22, 413-431. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 6. Deconinck, F. J., De Clercq, D., Savelsbergh, G. J., Van Coster, R., Oostra, A., Dewitte, G., & Lenoir, M. (2006). Differences in gait between children with and without developmental coordination disorder. Motor control-champaign, 10(2), 125. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 7. Gentle, J., Wilmut, K., & Barnett, A. (2013). Walking on an uneven terrain: A comparison of individuals with and without Developmental Coordination Disorder. Brazilian Journal of Motor Behavior, 7, 93-97.
 8. Gibbs, J., Appleton, J., & Appleton, R. (2007). Dyspraxia or developmental coordination disorder? Unravelling the enigma. Archives of disease in childhood, 92, 534-539. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 9. Henderson, S. E., Sugden, D. A., & Barnett, A. L. (2007). Movement assessment battery for children-2: Movement ABC-2: Examiner's manual. London: Pearson.
 10. Henderson, S. E., Sugden, D. A., & Barnett, A. L. (2014). Test motoriky pro děti MABC-2 [Motor test for children MABC-2] (Czech adapted version by Psotta, R.). Prague: Hogrefe-Testcentrum.
 11. Hoare, D. (1994). Subtypes of developmental coordination disorder. Adapted Physical Activity Quarterly, 11, 158-158. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Hof, A. L. (1996). Scaling gait data to body size. Gait and Posture, 4, 222-223. Přejít k původnímu zdroji...
 13. Holm, I., Tveter, A. T., Aulie, V. S., & Stuge, B. (2013). High intra and inter-rater chance variation of the movementassessment battery for children 2, ageband 2. Research in developmental disabilities, 34, 795-800. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 14. Jazi, S. D., Purrajabi, F., Movahedi, A., & Jalali, S. (2012). Effect of selected balance exercises on the dynamic balance of children with visual impairments. Journal of Visual Impairment & Blindness, 106, 466-474.
 15. Lajoie, Y., Teasdale, N., Bard, C., & Fleury, M. (1996). Upright standing and gait: Are there changes in attentional requirements related to normal aging? Experimental aging research, 22(2), 185-198. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 16. Larkin, D., & Hoare, D. (1991). Out of step: Coordinating kids' movement. Nedlands: Active Life Foundation.
 17. Lingam, R., Hunt, L., Golding, J., Jongmans, M., & Emond, A. (2009). Prevalence of developmental coordination disorder using the DSM-IV at 7 years of age: A UK population-based study. Pediatrics, 123, e693-e700. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 18. Macnab, J. J., Miller, L. T., & Polatajko, H. J. (2001). The search for subtypes of DCD: Is cluster analysis the answer? Human Movement Science, 20, 49-72. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 19. Manzoni, D. (2007). The cerebellum and sensorimotor coupling: Looking at the problem from the perspective of vestibular reflexes. Cerebellum, 6, 24-37. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 20. Parker, H. E., & Larkin, D. (2003). Children's co-ordination and developmental movement difficulty. In G. Savelsberg, J. Davids, J. van der Kamp, & S. J. Bennet (Eds.), Development of Movement Co-ordination in Children (pp. 107-132). New York, NY: Routledge.
 21. Patla, A. E., Prentice, S. D., & Gobbi, L. T. (1996). Visual control of obstacle avoidance during locomotion: Strategies in young children, young and older adults. Advances in Psychology, 114, 257-277. Přejít k původnímu zdroji...
 22. Piek, J. P., & Dyck, M. J. (2004). Sensory-motor deficits in children with developmental coordination disorder, attention deficit hyperactivity disorder and autistic disorder. Human movement science, 23, 475-488. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 23. Polatajko, H. J. (1999). Developmental coordination disorder (DCD): Alias the clumsy child syndrome. In K. Whitmore, H. Hart, & G. Willems (Eds.), A neurodevelopmental approach to specific learning disorders (pp. 119-133). London: Mac Keith Press.
 24. Schoemaker, M. M., van der Wees, M., Flapper, B., Verheij-Jansen, N., Scholten-Jaegers, S., & Geuze, R. H. (2001). Perceptual skills of children with developmental coordination disorder. Human Movement Science, 20, 111-133. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 25. Schwartz, M. H., Rozumalski, A., & Trost, J. P. (2008). The effect of walking speed on the gait of typically developing children. Journal of biomechanics, 41, 1639-1650. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 26. Schulz, J., Henderson, S. E., Sugden, D. A., & Barnett, A. L. (2011). Structural validity of the Movement ABC-2 test: Factor structure comparisons across three age groups. Research in developmental disabilities, 32, 1361-1369. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 27. Steindl, R., Kunz, K., Schrott-Fischer, A., & Scholtz, A. W. (2006). Effect of age and sex on maturation of sensory systems and balance control. Developmental Medicine & Child Neurology, 48, 477-482. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 28. Sutherland, D. H., & Olshen, R. (1988). The development of mature walking. Cambridge: University Press.
 29. Visser, J., Geuze, R. H., & Kalverboer, A. F. (1998). The relationship between physical growth, the level of activity and the development of motor skills in adolescence: Differencesbetween children with DCD and controls. Human Movement Science, 17, 573-608. Přejít k původnímu zdroji...
 30. Williams, H. G., Ashley, L., & Ullman, G. (2010). Gait characteristics of children with and without developmental coordination disorder: A case study. European Psychomotricity Journal, 3, 4-14.
 31. Winter, D. A. (1995). Human balance and posture control during standing and walking. Gait & posture, 3(4), 193-214. Přejít k původnímu zdroji...
 32. Woodruff, S. J., Bothwell-Myers, C., Tingley, M., & Albert, W. J. (2002). Gait pattern classification of children with developmental coordination disorder. Adapted Physical Activity Quarterly, 19, 378-391. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...

Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Uveďte původ / Creative Commons Attribution License (CC BY), která umožňuje distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.