Tělesná kultura, 2016 (roč. 39), číslo 2

Tělesná kultura 2016, 39(2):109-115 | DOI: 10.5507/tk.2016.009

Možnosti využití teorie sociálního učení v edukaci romské minority v oblasti prevence nadváhy a obezity

Věra Olišarová, Valérie Tóthová, Lenka Šedová
Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, Česká republika

Východiska: V současném ošetřovatelství patří edukace ke standardním složkám ošetřovatelské péče. Je cílena na zdravé i nemocné a směřuje k převzetí odpovědnosti za své zdraví. Neustále se zvyšující prevalence nadváhy a obezity je celosvětovým problémem. Tak jako v majoritní populaci, je v České republice situace závažná i u minorit. Ovšem realizované intervenční programy a strategie jsou cíleny zejména na majoritní populaci. Vzhledem k tomu, že neodráží kulturní specifika cílové skupiny, bývají u minorit velmi málo efektivní. Koncept teorie sociálního učení však nabízí možnost začlenění dříve opomíjených determinant, neboť předpokládá určitý sociální kontext, který má přímý dopad na jednání jedince.

Cíle: Cílem příspěvku je analyzovat problémy v edukaci u romské minority a poukázat na možnosti využití konceptu teorie sociálního učení při tvorbě intervenčních programů zaměřených na prevenci nadváhy a obezity.

Metodika: Příspěvek vychází z dat získaných v rámci realizace kvalitativního výzkumného šetření, kde byl výzkumný soubor tvořen 25 romskými respondenty staršími osmnácti let, jejichž hodnota BMI byla v pásmu nadváhy, nebo obezity (tedy BMI ≥ 25 kg/m2). Mezi respondenty bylo 8 mužů a 17 žen. Příspěvek je zároveň podpořen daty získanými v rámci řešení grantového projektu zaměřeného mimo jiné i na zjištění prevalence zmíněných diagnóz u romské minority.

Výsledky: Kulturně podmíněné vzorce chování jsou výrazným faktorem, který může ovlivnit efektivnost realizovaných intervencí. Již při odběru anamnézy se tyto vzorce projevují. Z dalších faktorů, které se v oblasti problematiky nadváhy a obezity uplatňují, je to body image, sociální funkce stravování, socioekonomický status a s ním spojené složení stravy atd. Právě pochopení souvislostí mezi jednotlivými faktory a motivačních prvků, které se na daném rizikovém způsobu chování podílejí, může do ošetřovatelství vnést nový rozměr.

Závěry: Etnicita je mnohdy výraznějším faktorem, který zasahuje do efektivnosti realizovaných intervencí, než je na první pohled patrné. Teorie sociálního učení poskytuje možnost rozkrýt kulturně podmíněné vzorce chování a porozumět motivačním prvkům.

Klíčová slova: nadváha, obezita, Romové, prevence, teorie sociálního učení, edukace, sestra

Use of social learning theory in the prevention of obesity with Roma people

Background: Education is one of the standard components of current nursing care. It is aimed at healthy and diseased and it aims to take responsibility for health. Constantly increasing prevalence of obesity is a global problem. As in the majority population in the Czech Republic and even serious situation of minorities. However, implemented intervention programs and strategies are targeted mainly at the majority population. The concept of social learning theory, however, offers the possibility of integrating previously neglected knowledge as it provides a social context that has a direct impact on the conduct of individuals.

Objectives: The aim of this paper is to analyze the problems in the education of the Roma minority and to highlight the possibilities of using the concept of social learning theory in the development of intervention programs aimed at the prevention of overweight and obesity.

Methods: This paper is based on data gathered in the implementation of qualitative research, where the research group consists of 25 Roma respondents older than eighteen years of age whose BMI was in the overweight or obese range (ie BMI ≥ 25 kg/m2). Among the respondents were 8 men and 17 women. The paper is also supported by the data obtained in the framework of the grant project aimed, inter alia, to determine the prevalence of these diagnoses among the Roma minority.

Results: Culturally conditioned behavior patterns are a significant factor that can influence the effectiveness of implemented interventions. Already during the collection history with these patterns manifest themselves. Among other factors, are body image, social functions of eating, socioeconomic status and related dietary composition. Understanding the relationships between these factors and motivational elements of risk behaviors can go into nursing to bring a new dimension.

Conclusions: Ethnicity is often a significant factor that affects the effectiveness of implemented interventions than is apparent at first glance. Social learning theory provides the opportunity to uncover culturally conditioned behavior patterns and to understand the motivational elements.

Keywords: overweight, obesity, Roma, prevention, social learning theory, education, nurse<HplDestDfn:=<HplDestDfn:=<HplDestDfn:=<HplDestDfn:=<HplDestDfn:=<HplDestDfn:=

Vloženo: únor 2016; Přijato: srpen 2016; Zveřejněno: prosinec 2016Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Olišarová, V., Tóthová, V., & Šedová, L. (2016). Možnosti využití teorie sociálního učení v edukaci romské minority v oblasti prevence nadváhy a obezity. Tělesná kultura39(2), 109-115. doi: 10.5507/tk.2016.009.
Stáhnout citaci

Reference

 1. Bandura, A. (1971). Social learning theory. Staženo z http://www.jku.at/org/content/e54521/e54528/e54529/e178059/Bandura_SocialLearningTheory_ger.pdf
 2. Brewis, A. A. (2011). Obesity: Cultural and biocultural perspectives. New Brunswick, NJ: Rutgers University Press.
 3. Centers for Disease Control and Prevention (2009). Differences in prevalence of obesity among black, white, and Hispanic
 4. adults - United States, 2006-2008. MMWR Morb. Mortal Wkly. Rep., 58, 740-744.
 5. Český statistický úřad. (2011). Tab. 614a Obyvatelstvo podle věku, národnosti a pohlaví. Pohlaví celkem. Staženo z http://vdb.czso.cz/sldbvo/#!stranka=podle-tematu&tu=30715
 6. Dobranici, M., Buzea, A., & Popescu, R. (2012). The cardiovascular risk factors of the Roma (Gypsies) people in Central Eastern Europe: A review of the published literature. J. Med. Life, 5, 382-389. Přejít na PubMed...
 7. Dvořáková-Janů, V. (1999). Jídlo a lidé. Praha: Institut sociálních vztahů.
 8. Frištenská, H. (2010). Specifická situace romské mládeže na trhu práce. Staženo z http://www.r-mosty.cz/dokumenty/specificka-situace.pdf
 9. Gulová, L. (2008). Sociální pedagogika a multikulturní výchova v otázkách. Brno: Masarykova univerzita.
 10. Higgins, V., & Dale, A. (2010). Ethnic differences in overweight and obese children in England. Staženo z http://www.ccsr.ac.uk/publications/working/2010-07.pdf
 11. Hlinková, E. (2010). Edukačné teorie a modely edukácie. In Moderná edukácia v ošetrovateľstve (pp. 60-90). Martin: Osveta.
 12. Hlúbik, P. (1994). Úvod do problematiky obezity. Učební texty Vojenské lékařské akademie Jana Evangelisty Purkyně v Hradci Králové. Hradec Králové: VLA JEP.
 13. Horváthová, J. (2002). Kapitoly z dějin Romů. Praha: NLN - Nakladatelství Lidové noviny.
 14. Hoskovcová, S. (2006). Psychická odolnost předškolního dítěte. Praha: Grada.
 15. Jakoubek, M. (2003). Romské osady - enklávy tradiční společnosti. In M. Jakoubek & O. Poduška (Eds.), Romské osady v kulturologické perspektivě (pp. 9-30). Brno: Doplněk.
 16. Karlsen, S., Morris, S., Kinra, S., Vallejo-Torres, L., & Viner, R. M. (2013). Ethnic variations in overweight and obesity among children over time: Findings from analyses of the Health Surveys for England 1998-2009. Pediatr. Obes., 9(3), 186-196. doi:10.1111/j.2047-6310.2013.00159.x Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 17. Kasalický, M. (2011). Chirurgická léčba obezity. Praha: Ottova tiskárna.
 18. Kleinewächterová, H., & Brázdová, Z. (2001). Výživový stav člověka a způsoby jeho zjišťování. Brno: IDVPZ.
 19. Lazarou, C., & Kouta, C. (2010). The role of nurses in the prevention and management of obesity. British Journal of Nuring, 19, 641-647. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 20. Málková, I. (2011). Kognitivně-behaviorální přístup k léčbě obezity. In A. Hainerová, B. Bendlová, P. Flachs, M. Fried, V. Hainer, M. Haluzík, & M. Wagenknecht (Eds.), Základy klinické obezitologie (pp. 231-256). Praha: Grada.
 21. Navrátil, P. (2003). Romové v české společnosti: jak se nám spolu žije a jaké má naše soužití vyhlídky. Praha: Portál.
 22. Ostrihoňová, T., & Bérešová, J. (2010). Výskyt metabolického syndrómu a jeho rizikových faktorov u vybranej skupiny Rómského obyvateľstva. Hygiena, 55, 7-14.
 23. Pelikánová, T. (2003). Diabetologie a vybrané kapitoly z metabolismu. Praha: Triton.
 24. Prokešová, M. (2010). Romové. Otázky a hledání odpovědí. Ostrava: Repronis.
 25. Robertson, A., Lobstein, T., & Knai, C. (2007). Obesity and socio-economic groups in Europe: Evidence review and implications for action. Staženo z http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/nutrition/documents/ev20081028_rep_en.pdf
 26. Saxena, S., Ambler, G., Cole, T. J., & Majeed, A. (2004). Ethnic group differences in overweight and obese children and young people in England: Cross sectional survey. Arch. Dis. Child, 89, 30-36. Přejít na PubMed...
 27. Šedová, L., Olišarová, V., & Tóthová, V. (2014). Romové a specifika zdravotní edukace. Studia Kinanthropologica, 15(3), 259-267.
 28. Šišková, T. (2001). Menšiny a migranti v České republice: my a oni v multikulturní společnosti 21. století. Praha: Portál.
 29. Štolová, E. (2008). Vzdělávání Romů. Praha: Karolinum.
 30. Trusty, J., Looby, E. J., & Sandhu, D. S. (2002). Multicultural counseling: Context, theory and practice, and competence. New York, NY: Nova Publishers.
 31. Zhu, D. Q., Norman, I. J., & While, A. E. (2013). Nurses' self-efficacy and practices relating to weight management of adult patients: A path analysis. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 10, 131. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...

Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Uveďte původ / Creative Commons Attribution License (CC BY), která umožňuje distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.