Tělesná kultura, 2017 (roč. 40), číslo 2

Faktory ovlivňující sebeúčinnost studentů tělesné výchovy pro práci v integrované tělesné výchově

Factors influencing self-efficacy of students of physical education toward working in integrated physical education

Ladislav Baloun, Martin Kudláček, Ondřej Ješina, Jana Sklenaříková, Alena Migdauová

Tělesná kultura 2017, 40(2):71-77 | DOI: 10.5507/tk.2015.012

Východiska: Předkládaný příspěvek navazuje na systematické zkoumání postojů učitelů a studentů tělesné výchovy (TV) ve vztahu k integrované tělesné výchově v České republice prováděných na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Dalším krokem ke zmapování úrovně integračního procesu v tělesné výchově je zjišťování úrovně sebeúčinnosti (dále jen self-efficacy) u studentů TV při začleňování žáků se zdravotním postižením do výuky školní TV. Cíle: Zjištění faktorů, které ovlivňují self-efficacy studentů tělovýchovných oborů ve vztahu k začleňování žáků se zdravotním postižením (mentálním, tělesným a zrakovým) do výuky...

Statický strečink - funkce a účinky: přehledová studie

Static stretching - functions and effects: Review

Jaroslav Krištofič

Tělesná kultura 2017, 40(2):78-87 | DOI: 10.5507/tk.2017.002

Východiska: Z historického pohledu byly pozitivní účinky statického strečinku někdy až nekriticky nadhodnocovány, což se projevovalo mimo jiné i ve struktuře rozcvičení před výkonem. Současný pohled je vůči aplikaci statického strečinku a jeho vlivu na pohybový systém kritičtější s důsledkem redukce jeho zařazování především v úvodní části tréninkové jednotky. Studie a výzkumné projekty k tomuto tématu se však ve svých závěrech mnohdy rozcházejí a nejasnosti v teoretické rovině mohou být podkladem nesystémových přístupů v praktických aplikacích. Cíl: Cílem studie je porovnat názory odborníků na funkci statického strečinku a popsat...

Pohybové aktivity v kontextu Platónovy Ústavy

Physical activities in the context of Plato's Republic

Lukáš Mareš

Tělesná kultura 2017, 40(2):88-94 | DOI: 10.5507/tk.2016.005

Východiska: Pohybové aktivity zaujímaly v antickém Řecku podstatné místo. Byly významnou součástí tamní soutěživé kultury, do značné míry odrážely charakter řecké společnosti, jež byla mimo jiné silně ovlivněna náboženstvím a filosofií. Smyslem pohybových aktivit nebylo pouze zvítězit a získat tak čest a slávu, důležitou úlohu hrály také při výchově a vzdělávání člověka. Takto vystupuje tělesné cvičení u filosofa Platóna, konkrétně v jeho dialogu Ústava (Politeia). Hlavní hrdina tohoto spisu, filosof Sókratés, se pokouší se svým přítelem Glaukónem založit obec (polis), která by se vyznačovala všestrannou dokonalostí (ve...

Mobilní aplikace pro podporu pohybové aktivity a jejich potenciál při využití ve školní tělesné výchově

Mobile apps that encourage physical activities and the potential of these applications in physical education at schools

Pavel Palička, Lukáš Jakubec, Pavel Knajfl, Martina Maněnová

Tělesná kultura 2017, 40(2):95-104 | DOI: 10.5507/tk.2017.004

Východiska: Současný trend využívání digitálních technologií k podpoře pohybové aktivity (PA) je v této době nezastavitelný. Se vzrůstajícím počtem uživatelů vlastnících mobilní zařízení a enormním množstvím mobilních aplikací pro podporu PA se zvyšují možnosti jejich využití v oblasti tělovýchovného vzdělávání. Vlivem neustále vzrůstajícího počtu a zaměření těchto aplikací vzniká nepřehledná situace, která znesnadňuje jejich efektivní využívání v odborné praxi. Cíle: Cílem práce je poukázat na současné možnosti využití mobilních technologií v oblasti školní tělesné výchovy a přispět do zvolené problematiky aktuálními teoreticko-praktickými...

Sedavé chování a vybrané aspekty pohybové aktivity SŠ a VŠ studentů

Sedentary behaviour and selected aspects of physical activity in students of secondary schools and universities

Adam Šimůnek, Karel Frömel, Ferdinand Salonna, Józef Bergier, Ján Junger, Pongrác Ács

Tělesná kultura 2017, 40(2):105-111 | DOI: 10.5507/tk.2016.011

Východiska: Pohybová aktivita (PA) českých středoškolských a vysokoškolských studentů je z hlediska plnění doporučení k PA nedostatečná, což se významně podílí na vzrůstajícím sedavém chování a nezdravém způsobu životního stylu. Přesto studie, které by porovnávaly rozdíly ve vykonané PA u studentů na středních (SŠ) i vysokých školách (VŠ), jsou velmi ojedinělé. Cíle: Cílem studie je zjistit, jaké jsou diference v sedavém chování, v typech transportu a chodeckých aktivitách u středoškolských a vysokoškolských studentů a také získat podklady k účinnějšímu ovlivňování životního stylu studentů. Metodika: Výzkum se uskutečnil v roce 2015 na...

Pomáhá aktivní docházka/dojížďka českým adolescentům plnit zdravotní doporučení pro pohybovou aktivitu?

Does active commuting help Czech adolescents meet health recommendations for physical activity?

Michal Vorlíček, Lukáš Rubín, Jan Dygrýn, Josef Mitáš

Tělesná kultura 2017, 40(2):112-116 | DOI: 10.5507/tk.2017.005

Východiska: Pohybová aktivita (PA) je velmi důležitým faktorem ovlivňujícím lidské zdraví. Aktivní docházka/dojížďka (AD) do školy může napomoci zvýšit celkový počet kroků za den a tím snáze plnit zdravotní doporučení pro PA. Pro zlepšení propagace a zvýšení využití AD je důležité co nejlépe identifikovat faktory ovlivňující volbu této formy transportu. Cíle: Cílem této studie bylo zjistit, zda AD do školy pomáhá žákům v České republice plnit zdravotní doporučení pro PA. Dílčím cílem bylo zjistit, jak volbu formy transportu ovlivňuje docházková vzdálenost. Metodika: Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 1745 adolescentů z náhodně...

Výzkum sportovních preferencí u souboru dětí s onkologickým onemocněním

Research sport preferences structure in children with cancer

Tomáš Vyhlídal, Michal Kudláček

Tělesná kultura 2017, 40(2):117-123 | DOI: 10.5507/tk.2016.004

Východiska: Každodenní aktivity dětí a mládeže představují důležité vývojové příležitosti, které jim slouží jako prostředek socializace a získání kulturních znalostí a dovedností. Mnoho dětí a mládeže tráví svůj volný čas sportem či jistou formou pohybové aktivity. Ne jinak je tomu i u dětí s onkologickým onemocněním. Výzkum sportovních preferencí má obrovský význam pro vytváření pohybových programů sloužících k resocializaci této cílové skupiny. Cíle: Cílem výzkumného šetření byla analýza sportovních preferencí u dětí s onkologickým onemocněním. Dílčím cílem bylo zjištění míry asociace mezi zjištěným pořadím aktivit a nabídkou aktivit...