Tělesná kultura, 2017 (roč. 40), číslo 1

Dotazovací techniky orientované na vnímání integrace v tělesné výchově (přehledová studie)

Interrogation techniques focused on perceptions of inclusion in physical education (review study)

Ladislav Baloun, Hana Válková

Tělesná kultura 2017, 40(1):3-15 | DOI: 10.5507/tk.2015.015

Východiska: Předkládaný příspěvek se snaží navázat na systematické zkoumání postojů učitelů, studentů tělesné výchovy a intaktních žáků na základních školách ve vztahu k integrované tělesné výchově (TV) v České republice prováděných od 90. let minulého století na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (FTK UP). Cíl: Sumarizovat charakteristiky dotazovacích instrumentů zabývajících se zjišťováním postojů ve vztahu k integrované TV. Dále prezentovat výsledky s užitím verifikovaných dotazovacích instrumentů zpracovaných v závěrečných kvalifikačních (bakalářských a magisterských) pracích na FTK UP. Na závěr pak...

Fenomén neoprávněného uvolnění z tělesné výchovy v základním a středním školství

The phenomenon of unauthorized release of physical education in the Czech education system

Ondřej Ješina

Tělesná kultura 2017, 40(1):16-22 | DOI: 10.5507/tk.2015.016

Východiska: Navzdory existenci mezinárodních smluv a strategických dokumentů, ale i zkušenostem ze zahraničí, je bezdůvodné uvolnění ze školní tělesné výchovy u nás realitou a často využívanou praxí. Na jedné straně se žáci se zdravotním postižením (či jinými speciálními vzdělávacími potřebami), kteří navštěvují školy pro ně primárně určené, účastní všech povinných předmětů včetně tělesné výchovy, na druhé straně pak na běžných školách žáci s daleko menšími zdravotními problémy neabsolvují tělesnou výchovu s odkazem na zdravotní komplikace, které by jim tato účast potenciálně způsobila. Cíl: Cílem příspěvku je upozornit na některé negativní...

Lidské biorytmy a jejich význam

Human biorhythms and their importance

Petr Kachlík

Tělesná kultura 2017, 40(1):23-32 | DOI: 10.5507/tk.2017.001

Východiska: Biorytmy představují jeden ze základních atributů života. Nalézáme je na všech úrovních organizace živého systému, jsou geneticky podmíněny. V postmoderní informační společnosti je můžeme vystopovat v oblasti kosmického výzkumu, medicíny, pedagogiky, výrobních odvětví. Cíle: V článku je podána základní charakteristika biorytmů, jejich členění a vazby s důrazem na lidský organismus. Je uveden systém řízení biorytmů, projevy jejich poruchy, je poukázáno na využití biorytmů v lékařské a pedagogické praxi i na nový pohled na stárnutí. Metodika: Jedná se o přehledový článek, který vznikl na základě analyticko-syntetického přístupu...

Kultúrno-civilizačné peripetie vo vývine športu

Cultural-civilizational peripety in the development of sports

Josef Oborný, Michal Šafárik

Tělesná kultura 2017, 40(1):33-44 | DOI: 10.5507/tk.2016.006

Východiská: Na základe štúdia rôznych prameňov sa môžeme domnievať, že dejiny ľudstva, dejiny civilizácií a dejinná existencia športu sa historicky neprekrývajú. Počiatky civilizácie a počiatky športu v ľudskej existencii sú od seba značne vzdialené. Dejiny športu sú súčasťou vyšších štádií civilizačného rozvoja ľudstva. Cieľ: Cieľom nášho kvalitatívneho výskumu a komparatívneho uvažovania je hľadanie a zisťovanie súvislostí športu predovšetkým v kontextoch civilizačného (civilizovaného) a kultúrneho štádia ľudstva. Metodika: Podstatou metodológie tohto článku je kvalitatívny výskum. Aplikuje sa analýza textov a dokumentov, ktorá...

Pohybová aktivita a sportovní preference západočeských adolescentů

Physical activity and sport preferences of West Bohemian adolescents

Petr Valach, Karel Frömel, Lukáš Jakubec, Daniela Benešová, Václav Salcman

Tělesná kultura 2017, 40(1):45-53 | DOI: 10.5507/tk.2017.003

Východiska: Pravidelná pohybová aktivita (PA) se jeví jako nejúčinnější faktor prevence proti civilizačním onemocněním. Období adolescence je považováno za jedno z klíčových při tvorbě a udržení správného návyku k pravidelné PA. Domníváme se, že úroveň pohybové aktivity mládeže je možné ovlivnit možností vykonávat preferované sportovní aktivity. Cíle: Hlavním cílem studie bylo, na základě zjištění celkového objemu vykonané PA a struktury sportovních preferencí u západočeských adolescentů zjistit, zda existují vztahy mezi preferovanými sportovními odvětvími a skladbou a úrovní týdenní pohybové aktivity. Metodika: Výzkum byl realizován...

Vybrané modely vývoje sportovního talentu

Selected sports talent development models

Michal Vičar

Tělesná kultura 2017, 40(1):54-65 | DOI: 10.5507/tk.2016.010

Východiska: Na talent ve sportu je obvykle v České republice nahlíženo jako na statický, v čase neměnný atribut. To kontrastuje se stále více uplatňovanou praxí v anglosaských zemích zdůrazňujících jeho měnitelnou povahu. Ta se promítá do modelů popisujících jeho vývoj. Cíle: Cílem studie je představit moderní modely vývoje sportovního talentu. Metodika: Srovnání a rozbor následujících modelů - Balyiho Model dlouhodobého rozvoje sportovce, Côtého Vývojový model sportovní účasti, Csikszentmihalyiho Model plynutí optimální odbornosti a Baileyho a Morleyho Model rozvoje talentu. Závěry: Moderní modely rozvoje sportovního talentu...