Tělesná kultura, 2017 (roč. 40), číslo 1

Tělesná kultura 2017, 40(1):33-44 | DOI: 10.5507/tk.2016.006

Kultúrno-civilizačné peripetie vo vývine športu

Josef Oborný, Michal Šafárik
Fakulta telesnej výchovy a športu, Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Východiská: Na základe štúdia rôznych prameňov sa môžeme domnievať, že dejiny ľudstva, dejiny civilizácií a dejinná existencia športu sa historicky neprekrývajú. Počiatky civilizácie a počiatky športu v ľudskej existencii sú od seba značne vzdialené. Dejiny športu sú súčasťou vyšších štádií civilizačného rozvoja ľudstva.

Cieľ: Cieľom nášho kvalitatívneho výskumu a komparatívneho uvažovania je hľadanie a zisťovanie súvislostí športu predovšetkým v kontextoch civilizačného (civilizovaného) a kultúrneho štádia ľudstva.

Metodika: Podstatou metodológie tohto článku je kvalitatívny výskum. Aplikuje sa analýza textov a dokumentov, ktorá odhaľuje podstatu civilizácie a exploratorná štúdia, ktorá vymedzuje šport ako súčasť civilizácií.

Výsledky: Vznik civilizácií a vznik športu sú relatívne samostatné historické procesy. Existencia športu je historicky spätá až s vyššími štádiami civilizačného rozvoja ľudstva. Typická charakteristika športu dedukovaná z teórie civilizácie hovorí o športe ako o kultúrnom spoločenskom fenoméne. Táto téza konkrétne znamená, že šport je civilizačný fenomén v dvoch aspektoch: (1) Jednotlivé športy vznikli na pôde určitej civilizácie v príslušnom historickom období ako určité prehistorické formy týchto športov. Historické športy nesú veľa podstatných znakov príslušnej civilizácie. (2) Športové disciplíny, ktorých etiketa a étos sa opiera o hodnoty fair play, slušnosť, spravodlivosť, rovnosť, priateľstvo, mierumilovnosť a asertivitu odmietajú "barbarstvo" a brutálnosť napriek tomu, že akceptujú v plnej miere športovú agresivitu. Šport, to je predovšetkým kultúrne koordinovaný pohyb a preto prejavy "divošstva" a "barbarstva" vysvetľujeme ako tienisté výstrelky niektorých športov a ako predcivilizačný atavizmus pochádzajúci z hlbín evolúcie človeka.

Závery: Súčasný šport chápeme ako kultúrny fenomén v dvoch rovinách. Prvá rovina predstavuje šport 19. až 21. storočia ako integrálnu súčasť všeobecnej ľudskej kultúry, ako všeobecný kultúrny artefakt. Vo väzbe na civilizácie sa v športe prejavujú všetky kompatibilné znaky dnes jestvujúcich civilizácií. Druhá rovina tohto nazerania na šport posúva do popredia jeho estetické aspekty, jeho obraznosť a zážitkovosť ako domény umenovedy a športovej estetiky. Problém vzťahu súčasných civilizácií a športu obsahuje aj aspekt športovej migrácie. Migrujúci športovci prinášajú do novej vlasti (a často aj do inej civilizácie) vynikajúce športové hodnoty a zväčša pragmaticky asimilujú s kultúrou nového domova a hľadajú si novú podobu civilizačnej identity. V historicky krátkom čase, v ktorom sa tento fenomén prejavil na športovej scéne, nemožno exaktne potvrdiť, či sa skutočne mení identita migrujúcich športovcov, ktorí opustili svoju vlastnú civilizáciu, alebo pôvodnú národnú kultúru. Problém športovej migrácie treba vidieť z hľadiska koexistencie dnešných civilizácií v intenciách tolerancie a multikulturalizmu. Na základe doterajších, desaťročia zhromažďovaných skúseností, sa dá predpokladať, že bude narastať ich genetická potreba zachovať si pôvodnú kultúrnu, civilizačnú a náboženskú identitu.

Klíčová slova: Kľúčové slová: šport, kultúra, civilizácia, civilizačná identita, akulturácia

Cultural-civilizational peripety in the development of sports

Background: By studying various sources, we can assume that the history of mankind, the history of civilizations and historical existence of sport are not historically overlapped. The origins of civilization and the beginnings of sports in human existence are far from each other. History of sport is part of the higher stages of civilization development of humankind.

Objectives: The object and purpose of our qualitative research and comparative thinking is the search of context of sport especially in the context of civilization (civilized) and cultural stage of mankind.

Methods: The essence of the methodology of this article is a qualitative research. It is applied analysis of the texts and documents, which discloses the essence of civilization and label exploratory trial, which defines sport as part of civilizations.

Results: The emergence of civilizations and the emergence of sport are relatively two independent historical processes. The existence of sport is historically linked to the higher stages of civilization development of humankind. A typical characteristic of sport as deduced from the theory of civilization speaks of sport as a cultural and social phenomenon. This argument implies in particular the thesis that sport is a civilization phenomenon in two aspects: (1) Sports, or rather some of its discipline, originated on the base of particular civilization in its historical period as some prehistoric form of this discipline. It carries many essential symbols of this particular civilization. (2) Sports disciplines which etiquette and ethos are based on the values of fair play, decency, justice, equality, friendship, peacefulness and assertiveness refuse "barbarism" and ribaldry, despite the fact that they fully accept aggressiveness of sport. Sport is primarily a cultural coordinated movement. We explain manifestations of "savagery and barbarism" which are shadowy fads of certain sports disciplines as precivilization atavism coming from the depths of human evolution.

Conclusions: We understand current sport as a cultural phenomenon in two dimensions. The first dimension is sport from 19th to 21st century, as an integral part of universal human culture, as a general cultural artefact. In connection with the civilization, there are all compatible features of today existing civilizations showed in sport. The second dimension of viewing the sport shifts to the forefront its aesthetic aspects, its imagery and ability to experience as domains of fine arts and sports aesthetics. The problem of current relationship between civilizations and sport also includes the sports aspect of migration. Migrating athletes bring to the new homeland (and often to another civilization) excellent sport values and they are largely pragmatically assimilated into the culture of a new home and are seeking a new form of identity. In a historically short period of time when this phenomenon appeared in the sports scene, it cannot be exactly confirmed that the identity of migrating athletes who left their own civilization or original national culture, is actually changing. The problem of sports migration has to be seen in terms of coexistence of civilizations along the lines of tolerance and multiculturalism today. However, on the basis of previous decades of accumulated experience, it is assumed that the generational need to preserve native culture, civilization and religious identity will increase.

Keywords: sport, culture, civilization, civilizational identity, acculturation

Vloženo: prosinec 2015; Přijato: srpen 2016; Zveřejněno online: duben 2017; Zveřejněno: červen 2017Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Oborný, J., & Šafárik, M. (2017). Kultúrno-civilizačné peripetie vo vývine športu. Tělesná kultura40(1), 33-44. doi: 10.5507/tk.2016.006.
Stáhnout citaci

Reference

 1. Balandier, G. (2000). Politická antropologie. Praha: Dauphin.
 2. Bárta, M., & Kovář, M. (2014). Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců. Praha: Academia.
 3. Dohnalová, M., & Malina, J. (2006). Slovník antropologie občanské společnosti. Brno: Akademické nakladatelství CERM.
 4. Dovalil, J., & Choutka, M. (2004). Sport. In Dovalil, J. a kol. (2004). Olympismus. Praha: Nakladatelství Olympia. ISBN 80-7033-871-7.
 5. Gregor, T. (2009). Terorizmus ako ohrozenie bezpečnosti a životov občanov. In T. Gregor (Ed.), Šport a spoločenské a humanitné vedy (pp. 186-195). Bratislava: ICM AGENCY.
 6. Huntington, S. P. (2001). Střet civilizací. Boj kultur a proměna světového řádu. Praha: Rybka Publishers.
 7. Hurych, E. (2013). Umění běhu, běh uměním - od estetiky, přes tělesnost až k uměleckému dílu. In J. Oborný & F. Seman (Eds.), Estetika tela, telesnosti a športového pohybu (pp. 62-67). Bratislava: Slovenská vedecká spoločnosť pre telesnú výchovu a šport a Univerzita Komenského v Bratislave.
 8. Jirásek, I. (2005). Filosofická kinantropologie: setkání filosofie, těla a pohybu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 9. Nemec, M. (2012). Vybrané kapitoly zo svetových dejín telesnej výchovy a športu. Prešov: Fakulta športu PU v Prešove.
 10. Kasa, J., & Švec, Š. (2007). Šport (encyklopedické heslo). In Kasa, J. & Švec, Š. et al. (2007). Terminologický slovník vied o športe. Bratislava: Univerzita Komenského.
 11. Krásne gesto Bayernu Mníchov. (2015). Pluska. Retrieved from http://www.pluska.sk/sport/futbal/krasne-gesto-bayernu-mnichov-utecencom-daruje-milion-eur.html
 12. Oborný, J. (2010). The penetration of fundamentalistic principles through sport in conditions of globalization. Physical Culture and Sport Studies and Research, 48, 30-34. Přejít k původnímu zdroji...
 13. Pánek, J. (2014). Velký encounter. Setkávání a střetávání civilizací na prahu novověku (1450-1789). In M. Bárta & M. Kovář (Eds.), Civilizace a dějiny. Historie světa pohledem dvaceti českých vědců (pp. 281-323). Praha: Academia.
 14. Perútka, J., Marek, J., Grexa, J., Kössl, J., & Reitmayer, L. (1985). Dejiny telesnej kultúry. Bratislava: SPN.
 15. Richter, M. (2015). Pierre Coubertin: Ode Au Sport. Retrieved from http://muzeumsportu.sk/wp-content/uploads/2010/10/%C3%93da-na-%C5%A1port.pdf
 16. Safranski, R. (2006). Koľko globalizácie unesie človek? Bratislava: Kalligram.
 17. Scruton, R. (1989). Slovník politického myšlení. Brno: ATLANTIS a ECL.
 18. Seman, F. (2006). Moderný šport a moderný olympizmus. In J. Kasa & Š. Švec (Eds.), Štruktúra poznatkovej bázy vied o športe (pp. 256-263). Bratislava: Univerzita Komenského a Fakulta telesnej výchovy a športu.
 19. Seman, F. (2012). Míľniky svetového športu. Bratislava: Slovenský olympijský výbor.
 20. Strachová, M. (2013). Sport a Český svaz tělesné výchovy po roce 1989. Brno: Masarykova univerzita.
 21. Stubbs, R. (2009). Kniha športov. Bratislava: Ikar.
 22. Štumbauer, J. (2014). Soubor vybraných přednášek ze světových dějin tělesné výchovy a sportu. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích.
 23. Wikipédia (2015a). India. Retrieved from https://sk.wikipedia.org/wiki/India#DemografiaWikipédia (2015b). Lakros. Retrieved from https://sk.wikipedia.org/wiki/Lakros

Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Uveďte původ / Creative Commons Attribution License (CC BY), která umožňuje distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.