Tělesná kultura, 2011 (roč. 34), číslo 2

Aplikované pohybové aktivity v evropském kontextu

Adapted physical activity as an occupation, study program and academic discipline

Martin Kudláček

Tělesná kultura 2011, 34(2):8-18 | DOI: 10.5507/tk.2011.010

Aplikované pohybové aktivity (APA) jsou oborem činností zaměřených na poskytování služeb osobám se specifickými potřebami (mj. zdravotní postižení) a akademickou disciplínou, která podporuje přijímání jinakosti a propaguje poskytování služeb a integraci osob se zdravotním postižením. Aplikované pohybové aktivity zahrnují mimo jiné tělesnou výchovu, sport, rekreaci a rehabilitaci osob se zdravotním postižením. Cílem tohoto příspěvku je popsat základní historické a koncepční postavení APA v rámci kinantropologie v kontextu Evropy, světa i České republiky. Tento článek slouží jako úvod speciálního čísla časopisu Tělesná kultura, které je věnováno výstupům...

Kompetence učitelů aplikované tělesné výchovy

The teacherʼs competences in adapted physical education

Ondřej Ješina

Tělesná kultura 2011, 34(2):19-44 | DOI: 10.5507/tk.2011.011

Vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v Evropě prošlo v uplynulých 20 letech zásadními změnami a situace v různých evropských zemích je výrazně odlišná. Výuka žáků se SVP se řídí právními předpisy, které definují SVP, odpovídající vzdělání a podpůrné služby. V následujícím textu se zaměříme na rozdíly v aplikované tělesné výchově (ATV) u žáků se SVP ve vybraných zemích partnerů projektu EUSAPA (European standards in Adapted Physical Activities). Aktuální informace o oblasti aplikované tělesné výchovy a podpůrných službách v evropských zemích je možno nalézt na stránkách EUFAPA na adrese www.eufapa.eu. V textu dále představujeme...

Absolventi aplikované tělesné výchovy na fakultě tělesné kultury univerzity palackého v Olomouci

The graduates of adapted physical education of the faculty of physical cultur in the Palacký university Olomouc

Jan Bělka, Hana Válková

Tělesná kultura 2011, 34(2):45-63 | DOI: 10.5507/tk.2011.012

Studijní obor Aplikovaná tělesná výchova (ATV) má v České republice již několikaletou tradici. Z legislativně vymezeného zaměření oboru v praxi je zcela zřejmé jeho profesní uplatnění. Veřejnost však není zcela přesně informována o možnosti jeho využití. Aplikovaná tělesná výchova je akreditována jako bakalářský a magisterský studijní program s prezenční a kombinovanou formou studia. Hlavním cílem této studie bylo provést analýzu profesního uplatnění absolventů Aplikované tělesné výchovy v praxi. Studie byla dílčí součástí projektu GAČR 406/05/2670 ("Uplatnění absolventů programu "Tělesná výchova a sport" na trhu práce v České republice" (Jansa et...

Kompetence instruktorů aplikovaných pohybových aktivit v kontextu

The competence of instructors of the applied physical activities in the context of rehabilitation

David Smékal, Joeri Verellen, Martin Kudláček

Tělesná kultura 2011, 34(2):64-78 | DOI: 10.5507/tk.2011.013

Cílem tohoto článku je uveřejnit současný stav a možnosti instruktorů aplikovaných pohybových aktivit v kontextu rehabilitace. Uvedeme cíle a výhody aplikovaných pohybových aktivit a definujeme klíčové aktivity programu aplikovaných pohybových aktivit vedoucích ke zlepšení kvality života pacientů/klientů. Následně vyjmenujeme několik kompetencí, které jsou nezbytné k úspěšnému splnění takového programu. Na základě těchto kompetencí předložíme návrhy vedoucí k optimalizaci požadavků na instruktora aplikovaných pohybových aktivit tak, aby bylo dosaženo zlepšení vzdělávání těchto odborníků.

Specifika vývoje motoriky u kongenitálně nevidomých dětí

Specifics of psychomotor development in group of congenital blind children

Zbyněk Janečka, Kateřina Chrobáková, Michal Mayer

Tělesná kultura 2011, 34(2):79-91 | DOI: 10.5507/tk.2011.014

Ontogeneze motoriky u kongenitálně nevidomých dětí má svá specifika. Zrakovou vadou je ovlivněna řada věcí. V období od narození do dvou let věku dochází u dětí k výrazným změnám v kognitivním, motorickém i sociálním vývoji. Ve srovnání s vidící populací je vývoj u kongenitálně nevidomých dětí ve všech těchto oblastech pomalejší. Zrakovou deprivací je také ovlivněn vývoj postury. Míru zpoždění ve vývoji u nevidomých dětí však neposuzujeme pouze z časového hlediska. Důležitější je zda vývoj postupuje v etapách, které odpovídají vývoji vidícího dítěte. Pokud vývoj postupuje správným směrem je časové hledisko kritériem spíše orientačním. U nevidomých...

Sport a apa: proces možného prolínání

Sport and APA: proces of possible diffusion

Hana Válková

Tělesná kultura 2011, 34(2):92-112 | DOI: 10.5507/tk.2011.015

Stať popisuje vztah sportu a aplikovaných pohybových aktivit (APA). Vymezuje současné profesní pozice ve sportu, profese ve vztahu ke sportu a blíže definuje profesi "trenér". Dále se zabývá termínem "sport osob s postižením". Na základě zkušeností z praxe jsou uváděny oblasti APA, s nimiž se každý trenér může setkat. Připojeny jsou konkrétní příklady z praxe, jichž se trenéři a kluby v ČR už v současné době účastní. V závěru jsou odpovězeny základní otázky projektu EUSAPA pro oblast sportu: sport běžný se prolíná s APA. Prolínání sportu a APA se tak může stát dobrou platformou pro vzájemnou inkluzi v celoživotním kontextu. Trenéři by měli být informováni...

Teorie a praxe zdravotní tělesné výchovy

Theory and practice in health physical education

Iva Dostálová

Tělesná kultura 2011, 34(2):113-125 | DOI: 10.5507/tk.2011.016

Příspěvek řeší problematiku zdravotní tělesné výchovy, její teoretické vymezení a zařazení v kontextu aplikovaných pohybových aktivit. Podává přehled o možnostech dalšího vzdělávání v této oblasti a informuje o stavu zdravotní tělesné výchovy na základních, středních a vysokých školách. Zdravotní tělesná výchova vychází z Rámcového vzdělávacího programu a je zařazena do vzdělávacího oboru Tělesná výchova. Je zaměřena na upevňování a zlepšování zdraví jedinců se zdravotním oslabením, které vychází z posouzení praktických lékařů pro děti a dorost. Pro zdravotní tělesnou výchovu je zapotřebí kvalifikovaných pedagogů, jejichž se stále nedostává. Rovněž...