Tělesná kultura, 2012 (roč. 35), číslo 1

Filozofická a sociokulturní kinantropologie

Jak rozumět kalokagathii?

How to understand kalokagathia?

Irena Martínková

Tělesná kultura 2012, 35(1):93-105 | DOI: 10.5507/tk.2012.006

Se slovem "kalokagathia" se setkáváme v různých kontextech a v různých významech. Cílem tohoto textu je představit různá pojetí starořeckého ideálu kalokagathie, které se ukazují v dnešní odborné literatuře. Nejprve je popsáno pojetí kalokagathie z historického hlediska (kalokagathia pojatá jako historická skutečnost). Dále je ukázáno pojetí ideálu kalokagathie v kontextu výchovy člověka v jeho celistvosti (kalokagathia pojatá jako výchovný ideál). Toto pojetí kalokagathie sice poukazuje k ideálu, ale chybí zde jeho hlubší rozpracování. Nicméně se zde otevírá cesta pro důkladnější porozumění kalokagathie - první, ve kterém je kalokagathia pojatá jako...

Lidská motorika, tělesná výkonnost

Rozptýlená praxe - jeden z faktorů ovlivňujících proces motorického učení

Random practice - one of the factors of the motor learning process

Petr Valach

Tělesná kultura 2012, 35(1):75-89 | DOI: 10.5507/tk.2012.005

VÝCHODISKA: Důležitým konceptem při osvojování motorických dovedností je tzv. rozptýlená praxe. Efekt kontextuální interference se zdůvodňuje tím, že paměť musí pracovat více intenzivně, a proto poskytuje vyšší efekt uchování motorických dovedností v paměti než praxe bloková. Pouze aktivní zapamatování pohybové dovednosti jí přiřazuje praktickou hodnotu pro budoucí využití v potřebných situacích. CÍLE: Cílem studie bylo porovnat úroveň osvojení a retence vybraných pohybových dovedností ve sportovní gymnastice při použití dvou odlišných vyučovacích metod - blokové a rozptýlené praxe. METODIKA: Výzkumný soubor byl rozdělen do skupin dle předem stanovených...

Pohybová aktivita populace

Návrh doporučení k provádění pohybové aktivity pro podporu pohybově aktivního a zdravého životního stylu českých dětí

Proposal of physical activity recommendations to support of active life style of Czech children

Dagmar Sigmundová, Erik Sigmund, Romana Šnoblová

Tělesná kultura 2012, 35(1):9-27 | DOI: 10.5507/tk.2012.001

VÝCHODISKA: Optimální pohybová aktivita (PA) je vedle vyváženého stravování a lékařské péče základní determinantou prevence vzniku nadváhy a obezity i klíčem k její redukci. Přes celosvětově vyvíjené usíli se v celonárodním měřítku nedaří efektivně redukovat podíl obézních obyvatel, stejně jako zvýšit jejich PA na zdravotně doporučovanou úroveň. CÍLE: Cílem této studie je analýzou zahraničních studií v konfrontaci s výsledky vlastního monitorování terénní PA navrhnout školsky orientovaná doporučení k realizaci PA pro podporu pohybově aktivního a zdravého životního stylu českých dětí. METODIKA: Podklad pro formulování doporučení tvořily výsledky 81...

Sedavý životní styl a pasivní trávení volného času českých školáků

Sedentary lifestyle and passive leisure in Czech school-aged children

Zdeněk Hamřík, Michal Kalman, Daniela Bobáková, Erik Sigmund

Tělesná kultura 2012, 35(1):28-39 | DOI: 10.5507/tk.2012.002

VÝCHODISKA: Sedavé chování a nedostatečná úroveň pohybové aktivity u dětí jsou klíčovými faktory pro pohybově inaktivní chování v dospělém věku spojené s rostoucí prevalencí hromadných neinfekčních onemocnění v populaci ČR. CÍLE: Cílem studie bylo analyzovat sedavý životní styl se zaměřením na pasivní trávení volného času (čas strávený u televize a počítače) u dětí školního věku v České republice. METODIKA: Pro zjištění času stráveného před obrazovkou televize a počítače byla využita data náhodně vybraného souboru 11-15 letých žáků základních škol ČR (n = 4425). Výzkumný sběr dat byl realizován v rámci mezinárodního výzkumu "Health Behaviour in School...

Vliv dosaženého vzdělání a věku na množství a druh pohybové aktivity obyvatel Plzeňského kraje

The influence of educational attainment and age on the amount and type of physical activity of inhabitants in Pilsen region

Jana Vašíčková, Petr Valach, Jaromír Votík, František Chmelík

Tělesná kultura 2012, 35(1):40-54 | DOI: 10.5507/tk.2012.003

VÝCHODISKA: Často prováděná pohybová aktivita (PA) jakéhokoliv druhu je důležitou součástí chování každého jedince a vede k udržování zdraví a k prevenci množství civilizačních chorob. Předpokládáme, že vzdělanější obyvatelstvo by mělo vykazovat provádění většího množství pohybových aktivit než lidé se základním a středoškolským vzděláním. CÍLE: Cílem studie bylo analyzovat množství a druh pohybové aktivity obyvatel plzeňského regionu vzhledem k pohlaví a z hlediska dosaženého vzdělání a věku. Dílčím cílem pak bylo zjistit, jaké procento mužů a žen Plzeňského kraje plní doporučení pro množství a frekvenci PA, a to z hlediska věku i dosaženého vzdělání....

Statistická a věcná významnost a použití dat o pohybové aktivitě

The statistical and practical significance and "effect size" coefficients for the evaluation of physical activity

Dagmar Sigmundová, Erik Sigmund

Tělesná kultura 2012, 35(1):55-72 | DOI: 10.5507/tk.2012.004

VÝCHODISKA: Adekvátní statistické zpracování zjištěných dat je nezbytnou podmínkou správné interpretace výsledků ústící do korektního formulování závěrů. Používání adekvátních statistických procedur je opakovaně předmětem oprávněných kritik a doporučení v našich i zahraničních publikacích. Při interpretaci výsledků výzkumů v kinantropologii se stále často "slepě" spoléháme na statistickou významnost a opomíjí se významnost věcná. CÍLE: Cílem této práce je analýzou zahraničních studií a vlastních výsledků z monitorování pohybové aktivity poukázat na formulování věcné významnosti výsledků a její korektní interpretaci. Dalším cílem studie je představit...