Tělesná kultura, 2010 (roč. 33), číslo 2

Systémový přístup k rekreologii

Systemic approach to recreology

Tomáš Dohnal

Tělesná kultura 2010, 33(2):7-29 | DOI: 10.5507/tk.2010.008

Životní styl současného člověka prochází celou řadou významných změn. Jedná se zejména o změny v oblast politické, ekonomické, sociální, ale i o změny v oblasti obsahu a způsobu trávení volného času. Politika Evropské unie, a v návaznosti i České republiky, pro změny v posledně jmenované oblasti vytváří legislativní rámec i ekonomické a personální podmínky. V posledním období se vzděláváním v oblasti rekreologie (rekreace, volný čas) zabývá stále více vysokoškolských a univerzitních pracovišť. Pojem rekreologie (z latinského re-creare + logos) vnímáme jako teoretickou disciplínu, která se zabývá obecnými problémy rekreace a jeho bádání je zaměřené...

Metoda focus group a možnosti jejího využití v kinantropologickém výzkumu

The focus group method and possibilities of its application in kinantropological research

Luděk Šebek, Jana Hoffmannová

Tělesná kultura 2010, 33(2):30-49 | DOI: 10.5507/tk.2010.009

V článku se zabýváme problematikou focus groups a možností jejich využití v kinantropologickém výzkumu. V analýze elektronických informačních zdrojů Univerzity Palackého jsme se zaměřili na výzkumné projekty opírající se o metodu focus group. Analýza zdrojů z uvedených databází doplněných o přehled dostupné literatury ukázala, že v oblasti kinantropologie je tato metoda využívána v minimální míře. Cílem našeho příspěvku je představení metody focus group a naznačení možností její aplikace v kinantropologickém výzkumu. Na základě shrnutí poznatků o metodě focus group jsme dospěli k závěru, že focus groups mohou představovat způsob, jak zachytit takové...

Životní styl jako nástroj motivace a výkonnosti manažerů

Lifestyle as a tool in motivation and performance of managers

Jiří Skoumal, Vladimír Hobza

Tělesná kultura 2010, 33(2):50-62 | DOI: 10.5507/tk.2010.010

Příspěvek se zabývá popisem a tvorbou nového přístupu k podpoře životního stylu na pracovišti v návaznosti na podnikový motivační systém. Výchozí ideou článku je budování organizačního klimatu založeného na podpoře životního stylu zaměstnanců. Autoři navrhují nový přístup k motivačnímu programu pro společnosti, které se snaží motivovat a stimulovat manažery v souladu s moderními poznatky managementu. Model motivačního systému, který je ve studii prezentován, vychází ze spojení poptávky vybraných podniků a aktuální nabídky externích programů firem v oblasti podpory zdraví a životního stylu. Článek reaguje na nové aspekty spontánního chování subjektů...

Uplatňování systému podpory zdraví na pracovišti v České republice

Selected aspects of worksite health promotion (WHP) in the Czech republic

Radim Šlachta, Vladimír Hobza

Tělesná kultura 2010, 33(2):63-81 | DOI: 10.5507/tk.2010.011

Světová zdravotnická organizace a mezinárodně působící instituce Podpory zdraví na pracovišti (WHP) svými zdravotními programy dlouhodobě a koordinovaně usilují o prosazení zdravého životního stylu a to nejen na pracovišti, ale stanovením obecných zásad, při jejichž dodržování je možno zvrátit negativní vývoj hromadných neinfekčních nemocí ve světě. Doporučované programy těchto institucí jsou prostřednictvím vybraných správních orgánů, především ve vyspělých zemích, uplatňovány a jejich výsledky vyhodnocovány. Příspěvek si klade za cíl prostřednictvím vybraných aspektů - především legislativně-organizačních a ekonomických, vyhodnotit míru uplatňování...

Cestovní ruch jako teoretická disciplína v kontextu kinantropologie

Tourism as a theoretical discipline in the context of kinanthropology

Halina Kotíková

Tělesná kultura 2010, 33(2):82-96 | DOI: 10.5507/tk.2010.012

Cestovní ruch se v rámci studijního oboru rekreologie prolíná s kinantropologii. Cílem článku je popsat vzájemný vztah obou disciplín s důrazem na vymezení základních pojmů a jejich další klasifikaci, a to jak v oblasti cestovního ruchu, tak v oblasti kinantropologie. Sportovní cestovní ruch může být považován za součást sociokulturní kinantropologie, i když se ukazuje, že propojení mezi oběma disciplínami může mít i širší rozměr. Samostatná část článku je věnovaná zaměření výzkumů v oblasti sportovního cestovního ruchu, ve které autorka konfrontuje přístupy ze zahraniční literatury s vlastním pojetím této problematiky.

Sportovní turismus

Sport tourism

Eva Schwartzhoffová

Tělesná kultura 2010, 33(2):97-106 | DOI: 10.5507/tk.2010.013

Sportovní cestovní ruch představuje jednu ze specifických forem cestování. Cílem příspěvku je seznámit odbornou sportovní veřejnost se zaměřením a významem sportovního cestovního ruchu. V současnosti lze sportovní cestovní ruch považovat za sociální, ekonomický a společenský fenomén vycházející z unikátní interakce nejrůznějších sportovních a pohybových aktivit, lidí a místa. Příspěvek rovněž pojednává o sportovních akcích a závodech, za kterými se cestuje, ať již jako aktivní účastník nebo pasivní návštěvník a jež představují hlavní motiv pro "sportovní" cestování.

Hodnocení účinnosti grantové politiky ve sportu prostřednictvím zásad programového financování

Efficiency evaluation of grant policy in sport by principles of program financing

Vladimír Hobza, Jiří Skoumal

Tělesná kultura 2010, 33(2):107-122 | DOI: 10.5507/tk.2010.014

Příspěvek se zabývá problematikou provázanosti cílů municipálních koncepcí rozvoje sportu a tělovýchovy a metodami jejich vyhodnocování. Na základě analýzy grantové politiky vybraných municipalit (krajů, obcí), analýzy municipálních koncepcí a na základě zásad programového financování je navrhován postup, umožňující hodnotit užší - výkonový a kontrolní vztah strategických dokumentů rozvoje sportu a tělovýchovy na proklamované vize, cíle, strategii a programy podpory sportu. Princip navrhovaných postupů vychází z využití indikátorů a uplatnění metod CBA (Cost Benefit Analysis), CUA (Cost Utility Analysis) a CEA (Cost Efectivness Analysis) v programovém...

Vybrané otázky z problematiky daně z příjmů u profesionálních sportovců kolektivních sportů

Problems of income taxes of professional athletes in team sports

Lenka Bartková

Tělesná kultura 2010, 33(2):123-139 | DOI: 10.5507/tk.2010.015

Článek je zaměřen na problematiku daně z příjmů u profesionálních sportovců kolektivních sportů. Součástí této problematiky je právní forma profesionálních sportovců působících v tzv. kolektivních sportech, která je stále otazníkem v odborné diskuzi. V článku je zohledněn i názor odborníků a manažerů na původně připravovanou novelu zákona o daních z příjmů, která se měla týkat právě statusu profesionálního sportovce kolektivních sportů. Druhá část příspěvku je věnována samotné problematice danění příjmů těchto sportovců.