Tělesná kultura, 2008 (roč. 31), číslo 2

Sokolský exil jako přirozený důsledek podstaty sokolství

Sokol exile as a real consequence of the sokol essence

Bohuslav Hodaň

Tělesná kultura 2008, 31(2):7-22 | DOI: 10.5507/tk.2008.007

Letošní rok je jubilejním devadesátým rokem založení Československé republiky. Je to doba, kdy je vhodné vzpomenout událostí, které jsou historicky významné. Patří mezi ně i exilové hnutí, které je spojeno s několika etapami tohoto vývoje. Významnou součástí exilového hnutí byl i sokolský exil, do kterého se zapojilo velké množství členů Sokola. Nebyla to náhoda, ale logické vyústění sokolské "ideologie", logické vyústění filozofie, na jejímž základě sokolská organizace díky Tyršovi vznikla. Práce se vrací k jednotlivým etapám sokolského exilu a ukazuje vzájemnou propojenost sokolství - vlastenectví - brannost - exil. Zdůvodňuje také, proč se zabývá...

Sport jako perspektivní potenciál rozvoje zaměstnanosti v eu

Sport as a prospective potentional for employment in the eu states

Vladimír Hobza, Tomáš Dohnal

Tělesná kultura 2008, 31(2):23-38 | DOI: 10.5507/tk.2008.008

Zaměstnanost a ekonomický růst jsou dvěma nejdůležitějšími cíli, sledovanými v rámci Lisabonské strategie, pomocí níž by se z Evropy v dalších letech měl stát celosvětově nejdynamičtější a nejkonkurenceschopnější ekonomický region. Vlády jednotlivých zemí doposud plně nerozpoznaly prorůstový a zaměstnanostní potenciál, který skrývají dopady sportu a průmyslu volného času. Jejich vyhodnocení je velmi složité a přesto, že byly mnohé analýzy ve vyspělých zemích světa publikovány, jejich praktické využití je teprve na počátku. Prostřednictvím vybraných oblastí jsou dokumentovány případové studie potenciálního rozvoje zaměstnanosti iniciované rozvojem sportu2....

Životní způsob a enviromentální faktory ovlivňující vztah jedinců romského etnika k tělocvičným aktivitám

Life style and environmental factors affecting the relation romany minority to moving activities introduction

Ondřej Ješina, Martin Kudláček

Tělesná kultura 2008, 31(2):39-57 | DOI: 10.5507/tk.2008.009

Příspěvek seznamuje čtenáře s problematikou romského etnika ve vztahu k tělocvičným aktivitám a životnímu způsobu. Jedná se o relativně málo zpracovávané téma, při jehož zpracování respektujeme historické souvislosti, popisujeme současnou situaci a nabízíme vizi tělocvičných aktivit jako prostředku pro pozitivní ovlivnění osobnostních specifik jedinců romského etnika. Čím dál častěji se na vrcholné politicko společenské úrovni setkáváme s projevy rasismu a xenofobního uvažování ve vztahu k etnickým menšinám v české společnosti, především Romům. Ačkoliv se v příspěvku snažíme zaměřit a zamyslet nad spojitostí mezi tělocvičnými aktivitami a romským etnikem,...

Cvičení jako pozitivní coping žen v kontextu změn rodinného života

Physical activity as a source of the positive "coping" of women in the context of present family life changes

Dana Štěrbová, Radka Hrubá, Jana Harvanová

Tělesná kultura 2008, 31(2):58-74 | DOI: 10.5507/tk.2008.010

Práce zkoumá na vzorku 48 žen ve věku střední a pozdní dospělosti, jak se mateřství a rodinný stav promítá do jednotlivých oblastí životní spokojenosti. Potvrzuje se význam demografických faktorů věku, rodinného stavu a fertility jako možných stresorů žen v kontextu změn současné rodiny. Z dílčích výsledků Dotazníku životní spokojenosti (DŽS) a Strategie zvládání stresu (SVF) se prokazuje, že stresory mající vliv na prožívání žen, mohou být zmírňovány pravidelnou pohybovou aktivitou (PPA). Cvičení a prokázaná adherence k pravidelné pohybové aktivitě jsou zdrojem využitelným pro pozitivní coping umožňující adaptaci. Ve zkoumaném vzorku se prokázaly...

Projekt Bewegte Schule - škola v pohybu

Project "bewegte schule" - school in motion

Petr Vlček

Tělesná kultura 2008, 31(2):75-88 | DOI: 10.5507/tk.2008.011

Autor se ve svém příspěvku věnuje popisu projektu Bewegte Schule. Takto pojmenována "nová" školní koncepce německých škol, má přinést pohyb a komplexní výchovu do škol. Základními pilíři nového projektu jsou: 1. zdravý životní styl, 2. protidrogová prevence a ekologie a 3. kvalitní nadstandardní vzdělávací péče o talentované i méně nadané žáky. Koncept školy v pohybu je rozdělen do několika částí, kterými jsou školní třída, vestibul, školní dvůr, sezení a pracovní postup, výuka, přestávka trávená pohybovými aktivitami, předmět tělesná výchova a nabídka mimoškolních pohybových aktivit. Cíle školy v pohybu jsou: 1. nabídnout co nejvíce možností k pohybovým...

Vztahy mezi pohybovou aktivitou a inaktivitou rodičů a jejich 8-13letých dětí

The relation between physical activity and inactivity of parents and their children aged 8-13

Erik Sigmund, Petra Lokvencová, Dagmar Sigmundová, Kateřina Turoňová, Karel Frömel

Tělesná kultura 2008, 31(2):89-101 | DOI: 10.5507/tk.2008.012

Provádění pohybové aktivity (PA) dětí je vedle genetických predispozic podmíněno a ovlivněno řadou proměnných, mezi něž patří také PA rodičů. Cílem této studie je s ohledem na pohlaví popsat vztahy mezi PA a sezením u 8-13letých dětí a jejich rodičů a zjistit, zda se účast v organizované PA podílí na celkově vyšší úrovni realizované PA. Úroveň realizované PA, doba sezení a účast v organizované PA byla u 193 dětí (84 děvčat a 109 chlapců) a jejich rodičů (183 matek a 157 otců) zjišťována prostřednictvím české standardizované verze IPAQ dotazníku. Mezi PA rodičů a jejich dětí nacházíme pozitivní vztahy, které jsou nejtěsnější u doby trvání chůze (rS=0,48-0,71...

Pilotní studie ročního režimu pohybové aktivity gymnaziálních studentek

Variability of year-round physical activity in high school girls: Pilot study

Jana Vašíčková, Jana Pelclová, Karel Frömel, František Chmelík, Marek Pelcl

Tělesná kultura 2008, 31(2):102-108 | DOI: 10.5507/tk.2008.013

Tato studie analyzuje výsledky výzkumu u devíti gymnaziálních dívek, které dobrovolně celý školní rok 2005-06 nosily krokoměry k monitorování pohybové aktivity a její variability v průběhu jejich školní docházky a volného času. Korigovaná data byla zpracována opakovanou analýzou rozptylu a zjištěny byly významné rozdíly mezi dny v týdnu, měsíci, dny s vyučovacími jednotkami tělesné výchovy a bez tělesné výchovy a ročními obdobími.

Vliv demografických faktorů na pohybovou aktivitu a sezení u obyvatel České republiky ve věku 55-69 let

Influence of socio-demographic and environmental factors on physical activity of inhabitants of the Czech Republic aged 55-69

Jana Pelclová, Jana Vašíčková, Karel Frömel, Ivana Djordjevic, Ladislav Bláha, Dana Feltlová, Igor Fojtík, Svatopluk Horák, František Chmelík, Tomáš Klobouk, Pavel Ludva, Marie Lukavská, Josef Mitáš, Filip Neuls, Jiří Nykodým, Emil Řepka, Erik Sigmund, Dagmar Sigmundová, Aleš Suchomel, Zdeněk Šebrle

Tělesná kultura 2008, 31(2):109-119 | DOI: 10.5507/tk.2008.014

Cílem této studie je analyzovat demografické faktory vztahující se k intenzivní a středně zatěžující pohybové aktivitě, chůzi a času stráveným sezením u obyvatel České republiky ve věku 55-69 let a výsledky výzkumu využít jako podklady pro Ministerstvo zdravotnictví při řešení problematiky zdraví a tím přispět ke zkvalitnění životního stylu u této populace. 320 systematicky náhodně vybraných obyvatel České republiky ve věku 55-69 se zúčastnilo této studie. Pro zjištění pohybové aktivity a času stráveného sezením byla aplikována standardizovaná administrativní dlouhá verze mezinárodního dotazníku "International Physical Activity Questionnaire". V rámci...