Tělesná kultura, 2016 (roč. 39), číslo 1

Aplikovaná tělesná výchova a pohybové aktivity

Srovnání dostupnosti a nabídky řízených pohybových aktivit pro žáky se zdravotním postižením ve vybraných regionech České republiky a Anglie

Comparison of availability and offer of controlled physical activities for pupils with disability in selected regions of Czech Republic and United Kingdom

Zuzana Kornatovská

Tělesná kultura 2016, 39(1):3-14 | DOI: 10.5507/tk.2015.014

Východiska: Evropská unie i ostatní státy světa potřebují kvalitní výzkumná data, bez nichž nelze posoudit, jak se celková situace osob s postižením vyvíjí. V zemích EU je reintegrace osob s postižením dlouhodobým cílem. O Velké Británii je známo, že zde je sport využíván intencionálně jako součást reintegrace osob s postižením. Jedná se o dlouhodobou anglickou tradici sportu jako součásti výchovy. Zejména se jedná o analýzu podnětů v sociálním prostředí. Pojem "řízené pohybové aktivity" je označením systému pohybových aktivit rekreačně prováděných s cílem dosáhnout zdravotních benefitů prostřednictvím odborně vedeného motorického...

Filozofická a sociokulturní kinantropologie

Athlétai a sportovní tituly antického světa

Athlétai and sport titles of the ancient world

Jiří Kouřil

Tělesná kultura 2016, 39(1):15-26 | DOI: 10.5507/tk.2015.020

Východiska: Speciální sportovní tituly byly důležitým jevem dějin antického sportu, Olympie a vojenství. Byly také odrazem řeckého myšlení, kde byla primární touha vyniknout. Cíl: Cílem studie je představení nejslavnějších řeckých atletů a sportovních titulů gymnického agónu; dále pak určení vztahu aristeión/aristeia k starořeckému sportu. Metodika: Zdrojem pro článek bylo studium pramenné a odborné literatury, kritika, interpretace a syntéza výsledků. Výsledky: Článek se zabývá především olympijskými tituly gymnického agónu starověkého Řecka a jejich nejslavnějšími nositeli. Doprovodné tabulky v textu spojují...

Metody analýzy pohybové aktivity osob s transverzální míšní lézí: přehledová studie

Methods of analysis of physical activity among persons with spinal cord injury: A review

Jarmila Štěpánová, Martin Kudláček, Mirka Bednaříková

Tělesná kultura 2016, 39(1):27-34 | DOI: 10.5507/tk.2015.013

Východiska: Poranění míchy představuje jedno z nejvíce devastujících získaných tělesných postižení, se kterými se nejčastěji potýká produktivní a sportovně aktivní věková skupina obyvatel. Plošná analýza kvality a kvantity pohybové aktivity osob s transverzální míšní lézí, která by cíleně využila subjektivní či objektivní metody hodnocení, nebyla v České republice dosud provedena. Cíl: Cílem studie bylo provést systematickou rešerši zahraničních studií z období 2004-2014 se zaměřením na subjektivní a objektivní hodnocení míry pohybové aktivity osob s transverzální míšní lézí. Metodika: Rešerše zahraničních výzkumných studií z období...

Lidská motorika, tělesná výkonnost

Psychomotorická terapie u seniorů s demencí

Psychomotoric therapy in patients with dementia

Jitka Suchá, Iva Holmerová

Tělesná kultura 2016, 39(1):35-39 | DOI: 10.5507/tk.2016.001

Východiska: Syndrom demence představuje závažný psychosociální a veřejně zdravotnický problém s významnými celospolečenskými náklady. V době nedostupnosti kauzální léčby mají význam metody managementu demence v průběhu jeho jednotlivých fází. Cíl: Diskutovat principy a zásady psychomotorické terapie v rámci péče o pacienty s demencí a další možnosti implementace pohybu do života těchto pacientů. Metodika: Článek zobecňuje vlastní zkušenosti z psychomotorické terapie pacientů s demencí v denním stacionáři Gerontologického centra. Výsledky: Pohybová aktivita je důležitou součástí managementu demence. Její využití by mělo vycházet...

Vliv zraku na chůzi u dětí s odlišnou úrovní motoriky

The effect of vision on walking in children with different levels of motor competency

Miriam Palomo Nieto, Rudolf Psotta, Reza Abdollahipour, Adrian Agricola, Ludvík Valtr

Tělesná kultura 2016, 39(1):40-47 | DOI: 10.5507/tk.2015.017

Východiska: Vývojová porucha pohybové koordinace (DCD) u dětí je často spojena se zhoršeným zpracováním vizuálně prostorových informací. Cíle: Cílem této studie bylo prozkoumat účinek vidění při řízení chůze u dětí s normálním vývojem motoriky (NM) a dětí s rizikem DCD (DCDR). Metodika: 16 dětí s NM (věk 9,1 ± 1,0 roků) a 16 dětí s DCDR (8,7 ± 0,8 roků) provedli chůzi v přímém směru v délce 10 metrů. Zařízením Optojump byly měřeny časové, rychlostní a vzdálenostní charakteristiky vzorce chůze při plném vidění (PV) a bez vidění (BV). Výsledky byly zpracovány dvoufaktorovou analýzou rozptylu...

Pedagogika sportu, školní tělesná výchova a sport

Vplyv školskej telesnej výchovy na rozvoj pohybovej výkonnosti a telesnej zdatnosti žiakov 3. ročníka ZŠ v Banskej Bystrici v Slovenskej republike

School physical education and its impact on the development of motoric performance and physical fitness of third grade pupils in primary school in Banská Bystrica in Slovakia

Lucia Sujová, Naděžda Vladovičová

Tělesná kultura 2016, 39(1):48-59 | DOI: 10.5507/tk.2015.019

Východiská: Telovýchovný proces v školách zabezpečuje osvojovanie si určitých pohybových zručností a aktivít, ktoré by mali tvoriť v detskom veku najväčšie zastúpenie celodenných činností. Nedostatok pohybovej aktivity dieťaťa vedie k zníženiu odolnosti a výkonnosti jeho organizmu. Deti v období mladšieho školského veku majú ako fyziologické, tak aj psychologické predpoklady na proporcionálny a všestranný rozvoj základných pohybových schopností, čím sa vytvára najlepší spôsob k požadovanej úrovni telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti. V súčasnosti nastávajú v rámci edukačného procesu TV na Slovensku výrazné zmeny, ktoré sú otvorenejšie voči...