Tělesná kultura, 2015 (roč. 38), číslo 2

Lidská motorika, tělesná výkonnost

Pojem psychomotorika, historické prameny: Přehledová studie

Psychomotor activities in the context of kinanthropology: Review

Běla Hátlová, Iva Wedlichová, Milena Adámková Ségard

Tělesná kultura 2015, 38(2):9-24 | DOI: 10.5507/tk.2015.006

VÝCHODISKA: Každá nově se utvářející metoda potřebuje k tomu, aby se mohla dále rozvíjet, historické zmapování teoretických východisek, vědecké ověření stávajících poznatků a podání informace o této metodě v odborných publikacích. To dává základní podmínky pro možnost diskuse o jejím oprávnění.
CÍL: Cílem této studie je upozornit na myšlenky, z nichž současná psychomotorika čerpá.
METODIKA: Předpokládáme, že psychomotorické aktivity vycházejí z přirozeného kognitivního a sociálního pohybového chování. Ve své podstatě představují zděděné principy, které se vyvíjejí v průběhu života. Vývoj je posílen především osobní zkušeností s pozitivní...

Psychomotorika v práci se seniory

Psychomotor activities with seniors

Jitka Kopřivová, Roman Grmela

Tělesná kultura 2015, 38(2):25-35 | DOI: 10.5507/tk.2015.007

VÝCHODISKA: Vzhledem k tomu, že populace celého světa stárne, je nutné hledat cesty, které vedou k udržení, případně ke zlepšení kvality života seniorů. Našim hlavním cílem je přispět pomocí vhodných pohybových programů ke zlepšení funkčnosti a psychosociálního stavu seniorů. Jde nám zejména o co nejdelšího udržení stavu soběstačnosti a samoobslužnosti, být nezávislými a schopnými provádět aktivity běžného života. Jednou z velmi účinných forem pohybové aktivity je psychomotorika.
CÍL: Cílem příspěvku je podat základní informace o významu a uplatnění psychomotoriky v intervenčních pohybových programech za účelem zkvalitnění života seniorů.
METODIKA:...

Časové a dynamické charakteristiky chůze u předškolních dětí s odlišnou úrovní rovnováhy: Pilotní studie

Temporal and dynamic characteristics of walking in preschool children with different level of balance: A pilot study

Michaela Kubisová, Zdeněk Svoboda, Rudolf Psotta, Miroslav Janura

Tělesná kultura 2015, 38(2):36-48 | DOI: 10.5507/tk.2015.008

VÝCHODISKA: Vývojová porucha pohybové koordinace u dětí (DCD) je poruchou ve zpracování informací, plánování a/nebo řízení pohybů a může rovněž zahrnovat zhoršenou rovnováhu. Lze proto předpokládat, že v období předškolního věku, v průběhu kterého se postupně zdokonaluje dovednost chůze, by se mohly vývojové defi city v senzomotorických funkcích u dětí předškolního věku projevit v chodeckém stereotypu. V takovém případě by analýza vzorců chůze mohla sloužit jako jedna z diagnostických informací pro včasné posouzení rizika DCD u dětí.
CÍL: Cílem studie bylo porovnat rozložení tlaků nohy a časových charakteristik chůze u předškolních dětí, které...

Hodnocení zastoupení tělesného tuku metodou bioelektrické impedance u sportujících chlapců ve věku 7-18 let s ohledem na typ použitého analyzátoru

Assessment of body fat proportion by means of bioelectrical impedance in athletic boys aged 7 to 18 years with respect to specific types of instruments

Martin Sigmund, Rudolf Psotta, Adrián Agricola

Tělesná kultura 2015, 38(2):49-62 | DOI: 10.5507/tk.2015.009

VÝCHODISKA: Pro základní diagnostiku tělesného složení se v praxi jeví jako vhodné užití metody bioelektrické impedance (BIA). Jedná se o metodu časově nenáročnou, neinvazivní s odpovídající výpovědní hodnotou. Zjištěné hodnoty metodou BIA jsou však velmi ovlivnitelné řadou faktorů, které je nutné zohlednit jak v rámci průběhu samotného šetření, tak i při vlastní interpretaci výsledků. Mezi významné činitele ovlivňujících výstupy měření patří typ analyzátoru.
CÍL: Cílem předloženého komparativního šetření bylo analyzovat výstupy v zastoupení tělesného tuku metodou BIA s trasou průniku elektrického proudu přes celé tělo a metodou BIA s trasou...

Pedagogika sportu, školní tělesná výchova a sport

Vyučování tělesné výchovy pohledem psychomotoriky a podpory zdraví

Teaching physical education by the perspective of psychomotor development and health promotion

Hana Dvořáková

Tělesná kultura 2015, 38(2):65-79 | DOI: 10.5507/tk.2015.010

VÝCHODISKA: Vyučování tělesné výchovy by mělo refl ektovat proměny ve vzdělávání i změny v pojetí tělesné výchovy jako součásti výchovy ke zdraví v širším smyslu, tedy zdraví tělesnému, psychickému i sociálnímu. Vedle prokazatelných pozitivních benefi tů pohybových aktivit na zdraví se prokázání vlivu právě tělesné výchovy na další způsob života považuje za obtížný. Výsledky studií svědčí o selhávání vzdělávání v tělesné výchově v praktickém i informačním procesu. Za pozitivní koreláty vlivu tělesné výchovy na životní styl se považují vnímaná pohybová kompetence, zábavnost, vlastní aktivita a sledování individuálních pokroků (Dobrý, 2007).
CÍL:...

Pohybová aktivita populace

Trendy ve výživě českých dětí školního věku v letech 2002-2014: HBSC studie

Dietary trends among czech school children between 2002-2014: HBSC study

Jaroslava Voráčová, Erik Sigmund, Dagmar Sigmundová

Tělesná kultura 2015, 38(2):83-103 | DOI: 10.5507/tk.2015.011

VÝCHODISKA: Nevhodné stravovací návyky spolu s nedostatečnou pohybovou aktivitou dětí a adolescentů jsou v současné době běžné, jsou často příčinou nadváhy a obezity a mohou vést až k chronickým neinfekčním onemocněním. Je dokumentováno, že výrazné zastoupení dětí a adolescentů nesnídá, nesplňuje doporučení pro konzumaci ovoce a zeleniny a naopak má vysoký příjem sladkostí a slazených nápojů. Vývojové změny stravovacích návyků u českých dětí vzhledem k jejich pohlaví a věku však nejsou dostatečně monitorovány.
CÍL: Cílem této studie bylo analyzovat vývojový trend ve stravovacích návycích (pravidelné snídání ve všedních dnech a o víkendech, konzumace...