Tělesná kultura, 2015 (roč. 38), číslo 1

Lidská motorika, tělesná výkonnost

Sezónní variabilita izokinetické síly flexorů a extenzorů kolene u fotbalistů kategorie u19

Seasonal variation in isokinetic strength of knee flexors and extensors in soccer players

Michal Lehnert, Petr Chvojka, Rudolf Psotta

Tělesná kultura 2015, 38(1):9-29 | DOI: 10.5507/tk.2015.001

VÝCHODISKA: Síla má ve fotbale zásadní význam z hlediska sportovní výkonnosti i z hlediska prevence zranění. Informace o tom, jak se v průběhu ročního tréninkového cyklu mění svalová síla a poměr síly flexorů a extenzorů u mladých fotbalistů schází. CÍLE: Cílem studie bylo posoudit z výkonnostního a zdravotního hlediska sezónní proměnlivost vybraných charakteristik izokinetické síly flexorů a extenzorů kolenního kloubu u elitních fotbalistů kategorie U19. METODIKA: Síla flexorů a extenzorů kolenního kloubu dominantní a nedominantní dolní končetiny byla měřena u hráčů kategorie U19 (n = 9; průměrný věk 18,5 ±0,4 let) na izokinetickém dynamometru...

Relativný efekt veku na súťažnú úspešnosť v tenise u detí staršieho školského veku

Relative age effect on success in tennis competition in the older age-school children

Adrián Agricola, Rudolf Psotta, Reza Abdollahipour

Tělesná kultura 2015, 38(1):30-43 | DOI: 10.5507/tk.2015.002

VÝCHODISKA: Teória relatívneho veku predpokladá, že deti a adolescenti - športovci narodení na začiatku kalendárneho roku sú v športových súťažiach úspešnejší ako tí, ktorí sa narodili v neskorších mesiacoch rovnakého roku. Táto úspešnosť je založená vo výhode kondičných, morfologických a psychických predpokladov u starších jedincov. CIEĽ: Výskumným zámerom predloženej štúdie bolo overiť predpoklad o súťažnej úspešnosti starších jedincov v súboroch elitných tenistov a tenistiek v období staršieho školského veku. METODIKA: Do analýzy byli zahrnuté údaje zo súborov 13ročných chlapcov a dievčat (13 rokov a 0 mesiacov, až 13 rokov a 11 mesiacov) evidovaných...

Pohybová aktivita populace

Pohybová aktivita a sportovní preference adolescentů ve vazbě na prostředí: Regionální komparativní studie

Physical activity and sports preferences of adolescents in the environmental context: A regional comparative study

Michal Kudláček

Tělesná kultura 2015, 38(1):47-67 | DOI: 10.5507/tk.2015.003

VÝCHODISKA: Lidé jsou ve svém každodenním životě vystaveny vlivům různých druhů prostředí, jež mají rozdílný potenciál facilitace jejich pohybové aktivity (PA). Vztahy mezi prostředím a PA mohou být ovlivněny individuálními charakteristikami a je možné, že vliv prostředí na úroveň PA variuje mezi rozdílnými skupinami naší populace. Převážná většina výzkumů zabývajících se koreláty prostředí a úrovně PA byla založena na subjektivních metodách nebo vnímání daného prostředí. CÍLE: Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo prostřednictvím on-line dotazníkového šetření zjistit u studentů dvou vybraných středních škol sportovní preference a úroveň jejich zapojení...

Vztah mezi pohybovou aktivitou a sedavým chováním rodičů a jejich 9-12letých dětí

The relationship between physical activity and sedentary behaviour in parents and their children aged 9-12

Erik Sigmund, Dagmar Sigmundová, Petr Baďura, Jaroslava Voráčová

Tělesná kultura 2015, 38(1):68-91 | DOI: 10.5507/tk.2015.004

VÝCHODISKA: Je dokumentováno, že rodiče mají zásadní vliv na pohybovou aktivitu (PA) svých dětí. Pohybově aktivní rodiče s vysokou pravděpodobností vedou k vyšší PA také své děti ve větší míře než rodiče méně pohybově aktivní. Avšak není přesně kvantifikován vztah mezi PA rodičů a jejich dětí, a zda úroveň PA rodičů napomáhá plnit doporučení k dennímu počtu kroků u dětí v pracovních a víkendových dnech. CÍLE: Cílem této studie bylo odhalit sílu vztahu mezi chováním rodičů (počet kroků a doba strávená u televize a počítače [ST]) a počtem kroků u jejich dětí v pracovních a víkendových dnech a zjistit, zda dosažení zdravotně doporučovaného denního počtu...

Srovnání školní a celodenní pohybové aktivity 9-10letých děvčat a chlapců

The comparison of school and daily physical activity of 9-10 year old girls and boys

Romana Šnoblová, Lukáš Jakubec, Erik Sigmund, Dagmar Sigmundová

Tělesná kultura 2015, 38(1):92-106 | DOI: 10.5507/tk.2015.005

VÝCHODISKA: Preferování sedavého trávení volného času a nevhodné prostředí pro pohybovou aktivitu (PA) patří mezi hlavní příčiny snižování PA, poklesu úrovně tělesné zdatnosti a nepříznivého poměru příjmu a výdeje energie, což úzce souvisí s nárůstem nadváhy a obezity již u dětí mladšího školního věku. CÍLE: Cílem studie bylo zjistit vztah mezi pohlavím a celkovou denní PA dětí mladšího školního věku ve školních dnech. METODIKA: K řešení projektu bylo vybráno šest základních škol, které souhlasily s organizačně náročným výzkumem a byly charakterizovány stejným edukačním zaměřením a srovnatelným prostředím a podmínkami pro PA. Celkem na monitorování...