Tělesná kultura, 2014 (roč. 37), číslo 2

Lidská motorika, tělesná výkonnost

Změny výbušné síly u profesionálních basketbalistů po absolvování šestitýdenního tréninkového cyklu s plyometrickým tréninkem a tréninkem s doplňkovými odpory

Changes of explosive strength in professional basketball players after a six week training cycle with plyometric training and resistance training

Michal Lehnert, Karel Hůlka, Ladislav Toth, Tomáš Malý

Tělesná kultura 2014, 37(2):9-25 | DOI: 10.5507/tk.2014.006

VÝCHODISKA: Výbušná síla dolních končetin je důležitým faktorem herního výkonu v basketbale. Ačkoli se mnoho studií zabývalo stanovením tréninkového efektu plyometrického tréninku, existuje nedostatek studií zaměřených na vrcholové basketbalisty. CÍLE: Cílem studie bylo zjistit, jaké změny ve výbušné síle dolních končetin mohou nastat u vrcholových basketbalistů po šestitýdenním silovém tréninku obsahujícím plyometrická cvičení a cvičení s doplňkovými odpory. METODIKA: Vrcholoví basketbaloví hráči (n = 12, věk 24,7 ± 1,5 roku, výška 197,0 ± 7,6 cm, hmotnost 95,8 ± 8,1 kg) absolvovali v rámci přípravného období šestitýdenní tréninkový...

Pohybová koordinace a zpracování vizuálních informací u studentů středních škol s rizikem vývojové poruchy pohybové koordinace: Dvouletá studie

Motor coordination and visual information processing in high school students at risk of developmental coordination disorder: Two year follow-up study

Rudolf Psotta, Jan Kraus

Tělesná kultura 2014, 37(2):26-52 | DOI: 10.5507/tk.2014.007

VÝCHODISKA: Vývojovou poruchu pohybové koordinace u dětí (DCD) charakterizuje podstatně nižší úroveň pohybových dovedností, než by se očekávala vzhledem k věku. Tento deficit může přinášet negativní dopady na psychosociální vývoj dítěte a úspěšnost ve školním vzdělávání. Jen několik studií poskytuje důkazy o přetrvávání obtíží v motorické koordinaci až do střední a pozdní adolescence. Ačkoli se DCD považuje za heterogenní syndrom, zdá se, že tento deficit je nejčastěji spojen s problémy ve zpracování vizuálních informací. CÍL: Prvním cílem studie bylo prozkoumat, jak může být podprůměrná úroveň motorické koordinace u adolescentů spojena s funkcí pro...

Pohybová aktivita populace

Vliv podmínek prostředí na pohybovou aktivitu obyvatel Olomouce a přilehlých obcí

Neighborhood environments and its influence on physical activity in Olomouc and neighboring villages

Michal Kohout, Josef Mitáš

Tělesná kultura 2014, 37(2):55-70 | DOI: 10.5507/tk.2014.008

VÝCHODISKA: Moderní doba, a s ní spojený vývoj nových technologií, značně usnadňuje činnosti každodenního života a tím výrazně eliminuje lidský pohyb. Tento fakt spolu se sedavým způsobem života je spojen s nemalými zdravotními riziky, jako je obezita, diabetes mellitus II. typu, hypertenze apod. Velká část populace si není vědoma negativních důsledků pohybové inaktivity, která může způsobovat řadu závažných zdravotních problémů. A právě tento fakt by měl být hlavním impulzem pro změnu životního stylu, včetně specifikace podmínek prostředí. CÍLE: Předkládaná práce zjišťuje rozdíly ve struktuře pohybové aktivity u dospělých obyvatel města Olomouce a...

Psychologie sportu

Účinky mentálního tréninku užitého v přípravě juniorského reprezentanta ČR v alpském lyžování: Případová studie

Alpine skiing: Effects of mental training program of junior representatives of the Czech republic

Hana Hřebíčková, Hana Válková, Martin Sigmund

Tělesná kultura 2014, 37(2):73-92 | DOI: 10.5507/tk.2014.009

VÝCHODISKA: Kvalitativní evaluační případová studie se zabývá implementací programu mentálního tréninku do prostředí lyžování alpských disciplín u družstva české juniorské reprezentace v rámci jednoho ročního tréninkového cyklu a hodnocením jejího efektu jedním z členů družstva. Koncepce studie vychází ze současných poznatků sportovní psychologie v oblasti psychologické přípravy v alpském lyžování a ostatních sportovních odvětvích. Teoretickým východiskem studie je sociálně-kognitivní psychologické paradigma Bandury (1986, 1997) a kognitivně behaviorální přístup. CÍLE: Cílem studie bylo ověřit účinky mentálního tréninku užitého v přípravě vrcholového...

Rekreologie, management a politika ve sportu

Aplikace studijního předmětu ekonomie sportu v rámci ekonomické kinantropologie

Implementing economics subjects within the context of economic kinanthropology

Vladimír Hobza

Tělesná kultura 2014, 37(2):95-106 | DOI: 10.5507/tk.2014.010

VÝCHODISKA: Předmět "Sports Economics" a "Sportkönomie" neboli "Ekonomie sportu" je více než patnáct let součástí trsu ekonomických předmětů na sportovně orientovaných univerzitách a vysokých školách vyspělých zemí EU, zabývajících se interdisciplinární souvislostí hospodářství, ekonomie a sportovních věd. Na českých vysokých školách je tento předmět v různých specifických podobách přednášen jen na vybraných fakultách VŠE Praha, UK Praha, MU Brno a UP v Olomouci. CÍLE: Cílem příspěvku je představit nový předmět, jeho koncepci, zaměření a náplň. Vedlejším cílem je upozornit na faktické důvody jeho vzniku, jako bezprostřední reakce na mnohé nevyřešené...