Tělesná kultura, 2014 (roč. 37), číslo 1

Aplikovaná tělesná výchova a pohybové aktivity

Analýza nabídky předmětů z oboru aplikovaných pohybových aktivit pro studenty učitelství tělesné výchovy na vysokých školách v České republice

An analysis of university subjects from the field of adapted physical activity in the Czech Republic

Ladislav Baloun, Martin Kudláček, Ladislav Čepička

Tělesná kultura 2014, 37(1):95-112 | DOI: 10.5507/tk.2014.005

VÝCHODISKA: Integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do hodin školní tělesné výchovy je proces, který naráží na mnoho postojových a architektonických barier, který se neobejde bez kvalitně připravených pedagogických pracovníků a podpůrných systémů. Jednou z možností jak zajistit budoucím učitelům tělesné výchovy (TV) adekvátní kompetence, potřebné k úspěšné práci s osobami se zdravotním postižením (ZP), je zařazení předmětů z oblasti aplikovaných pohybových aktivit/aplikované tělesné výchovy (APA/ATV) do kurikul studijních oborů učitelství tělesné výchovy. CÍLE: Cílem tohoto výstupu je analýza nabídky předmětů z oblasti APA/ATV pro studenty...

Lidská motorika, tělesná výkonnost

Vliv pětiměsíčního přípravného období na změny morfologických a výkonnostních parametrů juniorských reprezentantů České republiky ve vodním slalomu

Influence of five-month preparatory period on changes of morphological and performance parameters in the Czech junior representatives in whitewater slalom

Martin Sigmund, Rudolf Rozsypal, Jiří Kratochvíl, Iva Dostálová

Tělesná kultura 2014, 37(1):69-91 | DOI: 10.5507/tk.2014.004

VÝCHODISKA: S dosažením nejvyšší výkonnostní úrovně v oblasti vrcholového sportu souvisí předpoklad optimálního rozvoje somatických parametrů, které tvoří důležitou součást struktury sportovního výkonu. Rozvoj somatických a funkčních parametrů mladého sportovce je determinován endogenními vlivy a současně je ovlivňován intenzivní sportovní přípravou v dané specializaci. V našem případě se zaměřujeme na tréninkové efekty přípravného období u juniorských reprezentantů ČR ve slalomu na divoké vodě. CÍLE: Cílem předložené studie je zachytit dynamiku změn morfologických a výkonnostních parametrů současných českých juniorských reprezentantů České republiky...

Pedagogika sportu, školní tělesná výchova a sport

Analýza organizačních a materiálních podmínek pro pohybovou aktivitu a tělesnou výchovu na školách v České republice

An analysis of conditions for physical activity and physical education in the Czech Republic

Jan Pavelka, Erik Sigmund, Dagmar Sigmundová

Tělesná kultura 2014, 37(1):9-22 | DOI: 10.5507/tk.2014.001

VÝCHODISKA: Školní prostředí je považováno za vhodné pro podporu pohybové aktivity dětí, které zásadně ovlivňuje nejen jejich vztah k realizaci pohybové aktivity, ale i k sobě samým, spolužákům a učitelům. Vedle rodiny je školní prostředí významným jevištěm utváření životních hodnot, ke kterým patří pozitivní vztah dětí k pravidelné realizaci pohybové aktivity. CÍL: Cílem této studie je pomocí školního dotazníku (School-level questionnaire) analyzovat prostorové a organizační podmínky pro pohybovou aktivitu a školní tělesnou výchovu na základních a středních školách v České republice (ČR). METODIKA: Ke zjištění podmínek pro pohybovou aktivitu a tělesnou...

Možnosti zážitkové pedagogiky v primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže

Options of experiential education in the prevention of risky behavior of children and youth

Darina Caloňová

Tělesná kultura 2014, 37(1):23-35 | DOI: 10.5507/tk.2014.002

VÝCHODISKA: Primární prevence rizikového chování dětí a mládeže je aktuálním tématem současné doby, které je věnována pozornost zejména z hlediska její realizace a efektivity. I přes mnohé uváděné typy primárně preventivních programů je pro každého z nich základem zdravý způsob života. Ten je zahrnut v aktivním trávení volného času, což se stává jedním z hlavních cílů zážitkové pedagogiky. CÍL: Autor příspěvku si klade za cíl nastínit vliv zážitkové pedagogiky na předcházení vzniku rizikového chování dětí a mládeže. METODIKA: V příspěvku je využita k dosažení stanoveného cíle komparace zahraničních výzkumů, které se dotýkají problematiky zážitkové...

Psychologie sportu

Smích jako specifický prostředek pohybové rekreace

Laughter as a specific means of physical recreation

Lucie Lauermanová, Dana Štěrbová, Martin Kudláček

Tělesná kultura 2014, 37(1):39-65 | DOI: 10.5507/tk.2014.003

VÝCHODISKA: Smích, fenomén doprovázející lidskou společnost v průběhu jejího historického vývoje, není jen tělesným projevem veselosti. Smíchem figuruje jako hlavní prostředek aktivit postavených na pozitivních účincích smíchu na člověka a na jeho zdraví - např. jóga smíchu, terapie smíchem atd. CÍLE: Cílem příspěvku je pomocí vyhledání, kritického zhodnocení a shrnutí literatury vypracovat odbornou kompilaci o smíchu, jeho účincích a aplikacích a následně pak posoudit smích jako specifický prostředek pohybové rekreace. Smyslem příspěvku bylo přinést základní vhled do problematiky významu smíchu v kontextu pohybové rekreace, upozornit na potenciál...