Tělesná kultura, 2013 (roč. 36), číslo 2

Filozofická a sociokulturní kinantropologie

Specifičnost pohybu ve vodním prostředí z hlediska spirituality

Specificity of movement in aqueous media from a spiritual point of view

Růžena Lišková, Ivo Jirásek

Tělesná kultura 2013, 36(2):9-18 | DOI: 10.5507/tk.2013.007

VÝCHODISKA: Článek se zabývá tématem spirituality v dnešní společnosti. Zaměřuje se na propojení spirituality a sportu, resp. pohybových aktivit. Zabývá se potencionální souvislostí mezi spirituálním rozměrem bytí člověka a jeho transformačními možnostmi prostřednictvím plavání. METODY: K měřitelnému zjištění, zda je spiritualita u cílové skupiny (účastníků kurzu Total Immersion) přítomna, případně v jaké kvalitě a kvantitě, byla zvolena škálová anketa a metody volných slovních asociací a nedokončených vět. VÝSLEDKY: Účastníci kurzu Total Immersion projevili průměrně 75% sklon k prožívání spirituality. Odhalují vlastní potenciál skrze zdokonalování...

Pohybová aktivita populace

Vybrané ukazatele pohybové aktivity a inaktivity osob s postižením zraku

Selected indicators of physical activities and inactivities of persons with visual impairments

Ladislav Bláha, Karel Frömel, Hana Válková

Tělesná kultura 2013, 36(2):21-45 | DOI: 10.5507/tk.2013.008

VÝCHODISKA: Pro osoby se zrakovým postižením (ZrP) je provozování pohybových aktivit v mnoha směrech náročnější. Často se vyznačují nižší úrovní pohybových schopností a negativní trendy současného životního stylu spojené s nevyvážeností příjmu a výdeje energie na ně mohou doléhat ve zvýšené míře. CÍL: Cílem studie bylo zjistit, v jaké míře se realizují objemy každodenních PA ve srovnání s pasivním odpočinkem a jsou tak součástí běžného života u osob se ZrP. METODIKA: Krátkou verzí dotazníku IPAQ jsme u občanů se zrakovým postižením (n = 152) v Ústeckém kraji zjišťovali ukazatele charakterizující uplatňované pohybové aktivity a inaktivity během týdne....

Objektivizace monitoringu aktivního transportu adolescentů v souvislosti se školou

Objectification of the school-related transport monitoring of the adolescents

Michal Kudláček, Petra Nováková Lokvencová, Lukáš Rubín, František Chmelík, Karel Frömel

Tělesná kultura 2013, 36(2):46-64 | DOI: 10.5507/tk.2013.009

VÝCHODISKA: Škola a s ní spojená pohybová aktivita (PA) je rozhodující pro utváření celkové PA dětí a mládeže. Ve prospěch školy hovoří například i zjištění, že PA adolescentů je ve školních dnech vyšší než o víkendu. Děti a mladiství, kteří aktivně docházejí nebo dojíždějí každý den do školy, vykazují celkově vyšší týdenní PA v porovnání se stejně starými jedinci, kteří využívají pasivní formy transportu (jízda autem, vlakem, MHD apod.). Data z výzkumů zaměřených na podíl aktivního transportu (AT) na celkovou úroveň PA u populace adolescentních jedinců v České republice nejsou v současné době dostupná. CÍLE: Hlavním cílem výzkumu je objektivizace...

Rekreologie, management a politika ve sportu

Kritéria dobré praxe a zlepšování infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu v místních podmínkách - projekt Impala, část iii.

Good practice criteria and improving infrastructure for leisure-time physical activity in the local arena - the Impala project, part iii.

Jana Vašíčková, Filip Neuls, Michal Kudláček

Tělesná kultura 2013, 36(2):67-95 | DOI: 10.5507/tk.2013.010

VÝCHODISKA: Celý evropský projekt se zaměřil na sjednocení informací o infrastrukturách pro volnočasovou pohybovou aktivitu ve dvanácti státech EU (díky výměně informací o národních strategiích, politikách a mechanismech na pracovních schůzkách) a na jejich zlepšování vzhledem k sociálním nerovnostem, mezioborové spolupráci a participaci. CÍLE: Cílem třetí části projektu IMPALA je shrnout výsledek projektu do jistých zásadních kritérií, která mohou být využity krajskými i regionálními politiky a kompetentními osobami, jež se mohou podílet na plánování, financování, výstavbě či řízení infrastruktur pro volnočasové pohybové aktivity. METODIKA: Na základě...

Je nízká úroveň pohybové aktivity veřejněpolitický problém?

Is the low level of physical activity a public policy issue?

Michal Kalman, Zdeněk Hamřík

Tělesná kultura 2013, 36(2):96-114 | DOI: 10.5507/tk.2013.011

VÝCHODISKA: Mnoho studií a vědeckých důkazů potvrzuje pozitivní vliv pohybové aktivity na kvalitu života a lidské zdraví. Pohybová aktivita, která je zároveň jedním ze základních faktorů boje proti hromadným neinfekčním onemocněním, v Evropě včetně České republiky klesá a to jak u dětí, tak u dospělé populace. Závažné zdravotní důsledky v populaci a ekonomice jednotlivých zemí jsou důvodem k diskusi nad zařazením nízké úrovně pohybové aktivity mezi veřejněpolitické problémy a vyšší alokaci veřejných zdrojů do oblasti podpory pohybové aktivity. CÍLE: Hlavním smyslem práce je zjistit, zda je nízká úroveň pohybové aktivity veřejněpolitickým problémem....