Tělesná kultura, 2013 (roč. 36), číslo 1

Filozofická a sociokulturní kinantropologie

Systém a struktura jako znak Olomoucké filosofie a její vazby na kinantropologii

System and structure as a sign of Olomouc's philosophy and its connection to kinanthropology

Ivo Jirásek

Tělesná kultura 2013, 36(1):11-26 | DOI: 10.5507/tk.2013.001

VÝCHODISKA: Pojem "tělesná (pohybová) kultura" je v odborné literatuře využíván zcela minoritně a přednost je dávána termínu preferovanému v evropském byrokratickém prostoru (míněn je vliv byrokratických struktur na terminologii prostřednictvím politických dokumentů), tj. slovu "sport". CÍLE: Příspěvek chce porovnat některé znaky myšlení charakteristické pro systémový pohled na tělesnou/pohybovou kulturu a určité paralely filosofických analýz skladebné filosofie. METODIKA: Filosofická analýza, kritická analýza pojmů a komparace odlišností jednotlivých přístupů. VÝSLEDKY: Pro oba myšlenkové koncepty je podstatné systematické a strukturální uspořádání,...

Tělesná kultura a životní prostředí ii

The physical culture and environment ii

Vratislav Moudr

Tělesná kultura 2013, 36(1):27-41 | DOI: 10.5507/tk.2013.002

Text přímo navazuje na článek Tělesná kultura a životní prostředí, který byl publikován v minulém čísle časopisu. Článek z pozic evoluční ontologie Josefa Šmajse zdůvodňoval tvrzení, podle něhož tělesná kultura ani tělocvičná aktivita nejsou funkčně zapojené do vývoje a stability přírodního systému, ale jsou naopak součástí růstového "metabolismu" protipřírodně orientované kultury. Cílem tohoto textu je z pohledu evoluční ontologie poukázat na různou míru i způsob protipřírodního působení tělocvičné aktivity, ale také načrtnout její "pro-přírodní" potenciál. Autor si pomocí běžných obecných metod filosofie (analýza, syntéza, zobecňování, konkretizace,...

Lidská motorika, tělesná výkonnost

Změny morfologických parametrů v průběhu osmitýdenního kondičního tréninku profesionálního hráče ledního hokeje: kazuistická studie

Changes of the morphological characteristics in a professional ice hockey player with regard to the eight week intensive fitness training: case study

Martin Sigmund, Tomáš Brychta, Iva Dostálová

Tělesná kultura 2013, 36(1):45-63 | DOI: 10.5507/tk.2013.003

VÝCHODISKA: Intenzivní kondiční příprava mimo ledovou plochu představuje důležitou součást komplexní přípravy hráče ledního hokeje. Její délka většinou trvá 8-10 týdnů. Vliv pravidelné zátěže se následně projeví komplexem morfofunkčních adaptací sledovaných na úrovni rozvoje jednotlivých morfologických parametrů a celkového morfofenotypu vrcholového sportovce. Většina studií sleduje průměrné efekty celých souborů a skupin. Námi zvolený kasuistický přístup zprostředkovává konkrétní informace o dynamice změn komplexu morfologických parametrů na úrovni individuální adaptace. CÍLE: Cílem předložené studie je posoudit morfologické změny u profesionálního...

Rekreologie, management a politika ve sportu

Základní ekonomické charakteristiky sportovních klubů v ČR

Economic characteristic of sport clubs in the Czech republic

Marek Pavlík

Tělesná kultura 2013, 36(1):67-92 | DOI: 10.5507/tk.2013.004

VÝCHODISKA: Ekonomická situace a obecně charakteristika sportovních klubů je poměrně málo zmapovanou oblastí v ČR. Současně je sport oblastí kam směřujeme pozornost i finance státu v nemalé výši. Jaká je tedy situace českých sportovních klubů a co o nich víme? CÍLE: Cílem výzkumu bylo zmapovat prostředí, ve kterém se pohybují sportovní kluby v České republice a na vybraném vzorku identifikovat jejich hlavní ekonomické charakteristiky. METODIKA: Příspěvek prezentuje dílčí výsledky dotazníkového šetření mezi sportovními kluby v ČR, které bylo provedeno v roce 2011, přičemž do výsledků bylo zahrnuto 430 odpovědí z celkového počtu 1567 oslovených sportovních...

Současný stav a možnosti zlepšování lokálních infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu z hlediska národní politiky, plánování, výstavby, financování a řízení - projekt Impala, část ii.

Contemporary state and possibilities of improvement of local infrastructures for leisure-time physical activity from the aspect of national policy, planning, building, financing and management - the Impala project, part ii.

Filip Neuls, Michal Kudláček, Jana Vašíčková, Zdeněk Hamřík

Tělesná kultura 2013, 36(1):93-115 | DOI: 10.5507/tk.2013.005

VÝCHODISKA: Druhá etapa projektu IMPALA se opírala zejména o širokou diskusi týkající se problematiky zlepšování místních infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu z praktického a konkrétního hlediska, které představovali pozvaní účastníci ze všech regionů ČR. Jedním z východisek realizace projektu IMPALA bylo zjištění některých odborných studií, že fyzické prostředí zejména u dospělé populace přispívá k nárůstu pohybové aktivity. CÍLE: Cílem prezentované části projektu IMPALA je představit konkrétní diskutované problémy z oblasti národních politik, plánování, výstavby, financování a řízení infrastruktur pro volnočasovou aktivitu. METODIKA:...

Zákon o podpoře sportu: terminologické problémy

Sport supporting act: terminology issues

Petr Vlček

Tělesná kultura 2013, 36(1):116-128 | DOI: 10.5507/tk.2013.006

VÝCHODISKA: Text se zabývá problematikou terminologie z interdisciplinárního hlediska. Opírá se o východiska dvou odlišných disciplín, práva a kinantropologie, v oblasti, ve které se předmět jejich zájmu překrývá. CÍLE: Cílem autora příspěvku je upozornit na možné legislativní problémy, které by v souvislosti s aktuálním zněním zákona o podpoře sportu (zákon 115/2001 Sb.) mohly nastat. Druhým cílem autora je přispět k odborné diskusi kinantropologů (případně také pedagogů a právníků) a apelovat na systémový přístup při definování základní terminologie. METODIKA: Autor používá metodu jazykového výkladu. Významně se opírá o základní analytické metody,...