Tělesná kultura, 2012 (roč. 35), číslo 2

Aplikovaná tělesná výchova a pohybové aktivity

Tělesná výchova na základních školách praktických v historickém pohledu

Physical education in practical elementary schools in the historical view

Alena Lejčarová

Tělesná kultura 2012, 35(2):81-103 | DOI: 10.5507/tk.2012.011

Cílem tohoto příspěvku je nastínit vývoj tělesné výchovy vyučované na speciálních školách určených primárně pro děti s lehkým mentálním postižením. Těmito institucemi jsou míněny základní školy praktické (dříve zvláštní školy), které existují již od roku 1948.
Z analýzy historických i současných legislativních dokumentů a dalších pramenů týkajících se vzdělávání dětí se specifickými vzdělávacími potřebami vyplývá v podstatě neměnná tendence v týdenní dotaci výuky tělesné výchovy. S určitými výjimkami (zejména v obdobích 1953-1960 a 1978-1993) zůstávají ve vzdělávacím programu v každém ročníku tři hodiny týdně. Změny jsou zaznamenány spíše v obsahovém...

Filozofická a sociokulturní kinantropologie

Tělesná kultura a životní prostředí

Physical culture and environment

Vratislav Moudr

Tělesná kultura 2012, 35(2):107-124 | DOI: 10.5507/tk.2012.012

Evoluční ontologie přichází s revolučním chápáním skutečnosti, v němž je kultura - jako výsledek lidské aktivity - otevřeným systémem s autonomním vývojem, který je nutně obrácen proti vývoji a stabilitě staršího systému pozemské přírody, jež veškerý život i kulturu umožňuje. Autor se z těchto pozic snaží charakterizovat vztah tělesné kultury k životnímu prostředí. Tělesná kultura je tu chápána jako subsystém kultury. Tělocvičná aktivita stejně jako veškerá kulturní aktivita člověka není funkčně a významově zapojena do vývoje a stability přírodního systému, ale do růstu protipřírodně orientované kultury. V současnosti se proto tělesná kultura především...

Pohybová aktivita populace

Charakteristika pohybové aktivity obyvatel moravskoslezského kraje v letech 2005-2009 ve vztahu k délce formálního vzdělání

Structure of physical activity in inhabitants of the Moravian-Silesian region between 2005-2009 with regard to formal length of education

Igor Fojtík, Josef Mitáš

Tělesná kultura 2012, 35(2):65-77 | DOI: 10.5507/tk.2012.010

VÝCHODISKA: Pravidelná pohybová aktivita je považována za významný faktor zdravotního stavu člověka. O tom, že pohybová aktivita bude pravidelná, rozhoduje řada vnitřních i vnějších podmínek jedince. Vzdělání je považováno za významný faktor, který pohybovou aktivitu ovlivňuje. Dosud nebylo zcela objasněno, jaký je vztah pohybové aktivity a vzdělání při sledování regionálních ukazatelů. CÍLE: Cílem práce je analyzovat pohybovou aktivitu dospělých obyvatel Moravskoslezského kraje z hlediska počtu let strávených formálním vzděláváním. METODIKA: Výzkumných šetření se zúčastnilo 1100 probandů, čištěním dat byla získána relevantní data od 759 obyvatel Moravskoslezského...

Rekreologie, management a politika ve sportu

Národní politika a mechanismy rozvoje lokálních infrastruktur pro volnočasovou pohybovou aktivitu - projekt Impala

National policy and mechanisms of development of local infrastructures for leisure-time physical activity - the Impala project

Michal Kudláček, Jana Vašíčková, Filip Neuls

Tělesná kultura 2012, 35(2):9-33 | DOI: 10.5507/tk.2012.007

VÝCHODISKA: Mezioborová spolupráce a vyrovnávání příležitostí pro všechny obyvatele Evropské unie v oblasti přístupu k infrastrukturám pro volnočasovou pohybovou aktivitu (PA) byly hlavními důvody pro realizaci a financování mezinárodního projektu IMPALA. Projekt byl rozdělen do tří etap. CÍLE: Cílem prezentované části projektu IMPALA je posoudit národní politiku (legislativu a regulace) rozvoje lokálních infrastruktur pro volnočasovou PA. METODIKA: Dle požadavků stanovených vedoucím projektu byly provedeny strukturované kvalitativní rozhovory s experty a zákonodárci na různých rozhodovacích úrovních. Dále se pozvaní zástupci koncových uživatelů zúčastnili...

Tréninkový proces a jeho zabezpečení ve volejbalových sportovních střediscích mládeže v ČR

Sports training in volleyball youth sport centers in the Czech republic

Michal Lehnert, František Chmelík, Rudolf Psotta, Stanislav Horák

Tělesná kultura 2012, 35(2):34-44 | DOI: 10.5507/tk.2012.008

VÝCHODISKA: V souvislosti se zvyšováním významu sportu jako společenského fenoménu vzrůstá i význam optimalizace systému sportovní přípravy talentovaných sportovců. CÍLE: Cílem studie bylo získat informace o činnosti trenérů, tréninkovém procesu a podmínkách jeho realizace ve volejbalových sportovních střediscích mládeže v České republice (SpS), využitelné při zkvalitňování koncepce a fungování žákovského volejbalu. METODIKA: Vytvořili jsme nestandardizovaný dotazník zaměřený na šest aktuálních oblastí sportovního tréninku ve volejbalu. Příspěvek se zabývá analýzou oblastí "Trenéři a jejich činnost" a "Tréninkový proces". Dotazník byl zaslán 18 trenérům...

Aplikace metody delphi při identifikaci východisek pro komplexní rozvoj lidského kapitálu

Application methods for identification of delphi bases comprehensive development of human capital

Lenka Bartková

Tělesná kultura 2012, 35(2):45-62 | DOI: 10.5507/tk.2012.009

VÝCHODISKA: Příspěvek je zaměřen na problematiku práce s lidským kapitálem v prostředí firem s důrazem na rozvoj lidského kapitálu, nejen formou vzdělávání, ale i prostřednictvím investic v podobě podpory zdravého životního stylu, rozvoje klíčových kompetencí, sociálního kapitálu, atd. Lidský kapitál se zmiňuje především v souvislosti se vzděláním. Pohled na nositele vzdělání, člověka, je druhořadý a není dostatečně brán v potaz. Neustále se hovoří o zvyšování podnikové výkonnosti a stejně tak o produktivitě práce zaměstnanců a to pouze v souvislosti s jejich vzděláváním. Nechceme tím snižovat důležitost rozšiřování vědomostí, ale dle našeho názoru...