Tělesná kultura, 2011 (roč. 34), číslo 1

Pohybová aktivita dospělé populace České republiky: přehled základních ukazatelů za období 2005-2009

Physical activity of adult population in the Czech republic: overview of basic indicators for the period 2005-2009

Josef Mitáš, Karel Frömel

Tělesná kultura 2011, 34(1):9-21 | DOI: 10.5507/tk.2011.001

VÝCHODISKA: Středoevropské státy patřící do bývalého "komunistického bloku" vykazují specifika (často i anomálie), které nelze ve výzkumu a v preventivních opatřeních opomenout. Při řešení zdravotní problematiky je žádoucí sledovat vývojové zákonitosti z ekonomicky vyspělých zemí a vyvarovat se snadno předvídatelných negativních jevů ve vývoji zdraví obyvatel. K tomu je třeba specifikovat vztahy mezi pohlavím, věkem, profesním zařazením, vzděláním apod. a životním stylem v různých podmínkách a prostředích. Zároveň je třeba uchovávat specifika, která jsou v souladu s aktivním životním stylem a podporují např. udržení vysoké chodeckosti obyvatel. CÍLE:...

Bio-psycho-socio-environmentální koreláty zdravotně prospěšné pohybové aktivity dospělých obyvatel Ostravského regionu s využitím formální konceptuální analýzy

Biological, psychological, social and environmental correlates of health enhancing physical activity in adults in Ostrava region using the formal concept analysis

Igor Fojtík, Erik Sigmund, Oldřich Mičan, Dagmar Sigmundová

Tělesná kultura 2011, 34(1):22-37 | DOI: 10.5507/tk.2011.002

VÝCHODISKA: Optimální pohybová aktivita (PA) je vedle vyváženého stravování a lékařské péče jednou z klíčových determinant prevence nadváhy a obezity. Ačkoliv je Česká republika stále "chodeckou" společností, neuspokojivý nárůst obezity je zdrojem hledání biopsycho-sociálních determinant a korelátů zdravotně prospěšné PA nejen na celorepublikové, ale i regionální úrovni. Environmentální a ekonomické podmínky jednotlivých regionů České republiky mohou stimulovat nebo naopak inhibovat pravidelnou PA jejích obyvatel. CÍLE: Cílem této studie je analýzou výsledků ANEWS dotazníku aplikovaného v letech 2005-2009 najít bio-psycho-socio-environmentální koreláty...

Vybrané ukazatele pohybové aktivity dospělých obyvatel Olomouckého regionu

Factors that influence pa of adult inhabitants in the Olomouc region

Svatopluk Horák, Jan Dygrýn, Josef Mitáš, Kateřina Obzinová

Tělesná kultura 2011, 34(1):38-48 | DOI: 10.5507/tk.2011.003

VÝCHODISKA: Pravidelná pohybová aktivita (PA) má velký význam pro zdraví jedince. Může snížit riziko kardiovaskulárních onemocnění, cukrovky a osteoporózy, pomáhá kontrolovat tělesnou hmotnost a posiluje psychiku člověka. Úroveň PA je ovlivněna řadou faktorů, např. socioekonomickým a rodinným statutem, velikostí místa bydliště, ale i regionálními podmínkami pro její realizaci. CÍLE: Cílem studie je předložit údaje o PA a inaktivitě dospělých obyvatel olomouckého regionu z hlediska velikosti místa bydliště, způsobu bydlení, indexu tělesné hmo- tnosti, kouření a účasti v organizované PA. METODIKA: Výzkumu se zúčastnilo 1011 náhodně vybraných obyvatel...

Průřezová studie pohybové aktivity dospělé populace Jihomoravského regionu

Cross-sectional study of physical activity of adult population in South-Moravian area of the Czech republic

Jiří Nykodým, Josef Mitáš

Tělesná kultura 2011, 34(1):49-64 | DOI: 10.5507/tk.2011.004

VÝCHODISKA: Pohybová aktivita (PA) je celosvětově chápána odbornou veřejností jako jeden z nejzávažnějších faktorů při řešení otázek prevence a veřejného zdraví. Pravidelná PA v režimu každého jedince má neoddiskutovatelné pozitivní účinky na zdravotní stav, na kvalitu života a prodloužení aktivního stáří. V regionální úrovni mohou vhodně nastavené podmínky pro aktivní trávení volného času, případně aktivního transportu vést ke zlepšení pravidelné účasti obyvatel v PA. CÍLE: Cílem studie bylo analyzovat pohybovou aktivitu obyvatel jihomoravského regionu (Jihomoravský a Zlínský kraj) a poukázat na rozdíly v aktivním transportu podle podmínek prostředí...

Plnění doporučení k týdenní pohybové aktivitě dospělou populací Jihočeského regionu

Meeting recommendations for weekly physical activity in adult population in the southern Bohemian region

Emil Řepka, Zdeněk Šebrle, Karel Frömel, František Chmelík, Zuzana Vašíčková

Tělesná kultura 2011, 34(1):64-74 | DOI: 10.5507/tk.2011.005

VÝCHODISKA: Charakteristiky pohybové aktivity (PA) obyvatel vykazují v různých národních, kulturních a environmentálních podmínkách značnou variabilitu. Určitou míru specifičnosti v prováděné pohybové aktivitě a životním stylu lze proto očekávat i na regionální úrovni jednotlivých států. CÍLE: Hlavním cílem bylo analyzovat vztahy mezi PA, body mass indexem, pohlavím a dalšími charakteristikami obyvatel jihočeského regionu s ohledem na plnění doporučení k PA a poskytnout tak informace potřebné pro podporu zdravého životního stylu v tomto regionu. METODIKA: Pomocí standardizovaného dotazníku IPAQ (dlouhá administrativní verze) byla v letech 2005-2009...

Charakteristika pohybové aktivity obyvatel Plzeňského regionu zjišťovaná v letech 2005-2009

Characteristics of physical activity in inhabitants of the Pilsner region during years 2005-2009

Petr Valach, Jana Vašíčková, Jaromír Votík, Marie Lukavská, Tomáš Klobouk, Jan Dygrýn

Tělesná kultura 2011, 34(1):76-93 | DOI: 10.5507/tk.2011.006

VÝCHODISKA: Pohybová aktivita obyvatel Plzeňského kraje může být ovlivňována jednotlivými charakteristikami regionu. Kromě osobnostního zaměření je možné ovlivnění celkové úrovně pohybové aktivity mnoha dalšími faktory podmíněnými obecně především podmínkami společenskými a environmentálními. CÍLE: Cílem práce bylo zjistit úroveň pohybové aktivity u obyvatel Plzeňského kraje. Dále jsme zjišťovali, jaké další personální či environmentální faktory mohou mít vliv na velikost celkové pohybové aktivity této populační skupiny. METODIKA: Náhodného výběru realizovaného v rámci výzkumného záměru v letech 2005-2009 se zúčastnili obyvatelé Plzeňského kraje ve...

Pohybová aktivita 25-57letých obyvatel Ústeckého regionu z aspektu zaměstnanosti

Physical activity in 25-57 year old inhabitants of the Ústí region in relation to employment

Ladislav Bláha, Karel Frömel

Tělesná kultura 2011, 34(1):94-107 | DOI: 10.5507/tk.2011.007

VÝCHODISKA: Sociální a zdravotní stav obyvatel ústeckého kraje je hodnocen jako jeden z nejméně uspokojivých v České republice. Stejně závažným problémem je vysoká regionální nezaměstnanost, která je ukazatelem socioekonomického statusu a životního stylu obyvatel. CÍLE: Cílem studie proto je analyzovat vztahy mezi pohybovou aktivitou (dále PA) dospělé populace, zaměstnaností a dalšími sociodemografickými faktory. Dále zjistit fakta, která bude možné využít při tvorbě regionální zdravotní politiky a při prosazování zdravého a pohybově aktivního životního stylu dospělé populace. METODIKA: Výzkumu se zúčastnilo 467 žen a 360 mužů ve věku 25-57 let, kteří...

Pohybová aktivita mužů a žen Libereckého regionu z hlediska denních činností

Physical activity of men and women in the Liberec region regarding their daily activities

Aleš Suchomel, Dagmar Sigmundová

Tělesná kultura 2011, 34(1):108-118 | DOI: 10.5507/tk.2011.008

VÝCHODISKA: Pohybová aktivita (PA) je důležitým elementem podpory zdraví. Setkáváme se s ní denně při běžných činnostech, v zaměstnání, při domácích pracích, nebo když si jdeme zacvičit. Regionální analýza PA obyvatel s ohledem na mužské a ženské role může poskytnout informace pro cílenou podporu aktivního životního stylu CÍLE: Hlavním cílem je charakterizovat PA mužů a žen libereckého regionu ve vztahu k denním činnostem a k socio-environmentálním faktorům a poskytnout tak informace pro cílenou podporu aktivního životního stylu. METODIKA: Do analýzy bylo zařazeno 448 mužů a 519 žen ve věku 25-57 let. Výzkum probíhal v letech 2005-2009 vždy na jaře...

Vliv vzdělání a socioekonomického statusu na pohybovou aktivitu dospělých obyvatel východních čech a vysočiny v letech 2005-2009

Influence of education and socio-economic status on physical activity of adult residents of regions Eastern Bohemia and Vysocina between 2005-2009

Dana Feltlová, Josef Mitáš, Lucie Kubíčková, Karel Frömel, Pavel Šmíd, Jan Dygrýn

Tělesná kultura 2011, 34(1):119-131 | DOI: 10.5507/tk.2011.009

VÝCHODISKA: Podpora pohybové aktivity (PA) je jedním z nejzávažnějších faktorů při prevenci neinfekčních civilizačních chorob. Další faktory, které PA mohou ovlivňovat (ekonomické, environmentální, sociokulturní a další), jsou intenzivně sledovány ve vztahu ke kvalitě života. Regionálně vhodně nastavené podmínky pro realizaci volnočasových PA mohou zlepšit rozdíly v objemu realizované PA u různých skupin obyvatel. CÍLE: Cílem studie bylo analyzovat pohybovou aktivitu obyvatel "východočeského" regionu (Královéhradecký a Pardubický kraj a Vysočina) z hlediska vzdělání a socioekonomického statusu. METODIKA: Pro výzkumnou studii uvádíme souhrnně název...