Tělesná kultura, 2010 (roč. 33), číslo 3

Možnosti transferu od teorie k praxi v některých oblastech filosofické kinantropologie

Some opportunities for transfer from theory to practice within chosen parts of philosophical kinantropology

Emanuel Hurych

Tělesná kultura 2010, 33(3):7-26 | DOI: 10.5507/tk.2010.016

Text se zabývá existencí a realizací vazeb vyznačujících se těsným vztahem mezi dvěma entitami, v tomto případě mezi pohybovou aktivitou a filosofií. Pokouší se upozornit na to, že zejména přenos informací směrem od teorie k praxi ve skutečnosti zcela bezproblémový, a snaží se také nalézt důvody, proč tomu tak je. Dále se příspěvek zabývá otázkou, zda mají některé praktické problémy spojené s realizací pohybové aktivity skutečně být předmětem zájmu filosofické kinantropologie či nikoli. Část textu je věnována srovnání fenoménů nazývaných "návrat k přírodě" a "návrat k pohybu" a rozdílné situaci, pokud jde o realizaci jejich vztahu mezi teorií a praktickou...

Nové trendy v systému sportovní přípravy - cesta k dosažení holistického vývoje mladých sportovců

New trends in the system of sport training - a way to the holistic development of young athlets

Jiří Kratochvíl, Rudolf Rozsypal

Tělesná kultura 2010, 33(3):27-39 | DOI: 10.5507/tk.2010.017

Využití principů (metod a prostředků) zážitkové pedagogiky a dobrodružné výchovy ve sportovním tréninku vyvolává vnitřní napětí, které je totožné s aktivačním stavem ovlivňujícím v příznivé atmosféře tělesné i duševní funkce mladých sportovců ve smyslu euforického naladění k činnosti s následnými motivačními dopady na dlouhodobou sportovní přípravu. Inovační tréninkové projekty mohou vést k růstu vnímavosti, sebedůvěry, rozhodnosti, způsobilosti jednat atd. Zkušenosti z dosud realizovaných pedagogických experimentů indikují k závěrům, že tréninkový proces lze, zejména na výcvikových táborech a soustředěních, aplikací "zatím" netradičních metod a prostředků...

Zkušenosti s mezinárodním kurzem neformálního vzdělávání 1 - příprava kurzu a popis podmínek pro rekreaci na balkáně

Experiences with international informal education course 1 - preparation of the course and description of conditions for recreation in Balkan

Jiří Okrouhlý, Petr Zappe

Tělesná kultura 2010, 33(3):40-53 | DOI: 10.5507/tk.2010.018

Autoři článku popisují zkušenosti s přípravou kurzu neformálního vzdělávání v zemích Balkánského poloostrova. Cílem článku je upozornit na současnou situaci v oblasti rekreace a volnočasových aktivit v Srbsku. Záměrem kurzu bylo vzdělávání mladých lidí v oblasti volného času a rekreace a další případná spolupráce s vybranými účastníky kurzu. Na kurzu byl proveden sběr dat a v současné době probíhá jejich analýza v rámci dizertační práce na Fakultě tělesné kultury v Olomouci. Cílem výzkumu je mimo jiné i analyzovat, zda je neformální vzdělávání schopné fungovat a přinášet podobné výsledky na mezinárodních kurzech jako i v českém prostředí. Zkoumaným...

Hospodářský model sportovní neziskové organizace

Economic model of sport non profit making organization

Miloš Kosík, Miroslav Pacut

Tělesná kultura 2010, 33(3):54-65 | DOI: 10.5507/tk.2010.019

Sport v sobě zahrnuje polyfunkční společenský jev, ve kterém nelze nevidět vztahy sportu k ostatním oblastem společenské činnosti. V našem příspěvku jsme se zaměřili na provázanost sportu s ekonomikou, kde poukazujeme zejména na financování sportovních klubů. Tyto finanční zdroje se dotýkají sportovních neziskových organizací a jsou naznačeny na Andreffových modelech. Dalším modelem, který navazuje je hospodářský model neziskové organizace, který rozšiřuje informace o příjmech sportovních klubů v České republice.

Interpersonálne kontakty a konflikty v turistických firmách

Interpersonal contacts and conflicts at the tourist agencies

Magdaléna Ďuričeková

Tělesná kultura 2010, 33(3):66-74 | DOI: 10.5507/tk.2010.020

Význam interpersonálneho kontaktu s klientom v turistických firmách je veľký, pretože v jeho priebehu dochádza k uspokojovaniu očakávaní a potrieb klienta. Neraz sa stáva, že nižšiu kvalitu produktu, či služby sa podarí vykompenzovať vysokou úrovňou kontaktu, a naopak, aj veľmi dobrý produkt sa môže stať pre klienta neprijateľný pre nespokojnosť s procesom svojej obsluhy. Moment poskytovania služby sa vždy dotýka najmenej dvoch strán (osôb). Preto ho treba vnímať a analyzovať z dvoch perspektív: z pohľadu tzv. líniového personálu, čiže tých pracovníkov, ktorí majú zabezpečiť bezprostredný kontakt s vonkajším klientom, a z pohľadu samotného klienta....

Vybrané problémy aplikace zákona o daních z příjmů do účetnictví u sportovních klubů v České republice

Income tax application into the accounting of sports clubs in the Czech republic

Radmila Herzánová

Tělesná kultura 2010, 33(3):75-83 | DOI: 10.5507/tk.2010.021

Sportovní kluby patří mezi neziskové organizace, jejichž posláním jsou sportovní aktivity. Tyto organizace mají své poslání často formulováno mnohem obšírněji, zajišťují sportovně-vzdělávací a výchovné akce, společenské akce propagující zdravý životní styl a své příjmy často doplňují podnikáním, které s jejich hlavní činností většinou souvisí (cestovní ruch, outdoor management training, assessment center). Veškeré aktivity provozované těmito organizacemi se musí projevit správným zaúčtováním podle jednotlivých činností tak, aby byly splněny požadavky zákona o daních z příjmů. Pro neziskové organizace chybí kvalitní a aktuální odborná literatura, která...

Hodnotová orientace dětí s onkologickým onemocněním ve vztahu ke kvalitě života

Value orientation of children with oncological diseases in relation to quality of life

Tomáš Vyhlídal, Ondřej Ješina

Tělesná kultura 2010, 33(3):84-100 | DOI: 10.5507/tk.2010.022

VÝCHODISKA: Práce zkoumá hodnotovou orientaci dětí s onkologickým onemocněním ve věku 6-15 let. Zvláštní význam je kladen na otázky kvality života těchto dětí s akcentem na hodnoty zdraví a pohybové aktivity. CÍLE: Cílem výzkumného šetření bylo analyzovat strukturu hodnotové orientace u zkoumaného souboru a zjistit postavení zdraví a pohybových aktivit ve struktuře hodnotové orientace. METODIKA: Ke zjišťování hodnotové orientace byla použita projektivní technika "nedokončených vět" - technika doplňovací a částečně asociační. Tato technika byla použita u 28 dětí s onkologickým onemocněním ve věku 6-15 let. VÝSLEDKY: Z hlediska zjištěných odpovědí (21,42...