Tělesná kultura, 2010 (roč. 33), číslo 1

Tělesná výchova a preference volnočasových aktivit u žáků se sluchovým postižením

Physical education and leisure time preferences of pupils who are deaf or hard of hearing

Petra Kurková, Erik Sigmund

Tělesná kultura 2010, 33(1):7-25 | DOI: 10.5507/tk.2010.001

Školní vzdělávání v České republice v souladu s platnou legislativou umožňuje dětem, žákům a studentům s postižením rovný přístup ke vzdělání, kde obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem. Z hlediska dodržování zásad zdravého způsobu života v dospělosti je pro žáky klíčová zejména vzdělávací oblast výchova ke zdraví, která je realizována v součinnosti se školní tělesnou výchovou. Cílem této studie bylo komparovat dimenze emočních reakcí v tělesné výchově u žáků se sluchovým postižením, kteří studovali ve škole pro sluchově postižené, s dimenzemi emočních reakcí u žáků se sluchovým postižením, kteří byli integrováni v...

Estetické aspekty pohybu dětí se zrakovými vadami - pilotní studie

Aesthetics of movement with sight disabled children - pilot study

Mirosław Górny

Tělesná kultura 2010, 33(1):26-40 | DOI: 10.5507/tk.2010.002

Cílem pilotní studie bylo mapování změn v estetickém provedení pohybu osob se zrakovými vadami. Věda nám k uvedenému tématu poskytuje nástroje pro zkvalitnění metodologie zkoumání i v oblasti hodnocení pohybové estetiky osob se zdravotním postižením. Pro zjištění její úrovně jsme použili testovou baterii, která měřila estetiku pohybu v jejích dílčích vybraných prvcích, mezi něž náleží např. přesnost, rytmus, harmonie, plynulost a tempo. Klasifikaci estetiky pohybu jsme provedli pomocí pohybových testů, které v podstatě reprezentovaly dílčí prvky estetiky pohybu. Jednotlivé testy jsme prováděli s nevidomými a slabozrakými dětmi ve věku 6-15 let a s...

Kompetence učitelů tělesné výchovy ve vztahu k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní tělesné výchově

Inclusion of students with special education needs in physical education

Martin Kudláček, Ondřej Ješina, Ladislav Bláha, Zbyněk Janečka

Tělesná kultura 2010, 33(1):41-56 | DOI: 10.5507/tk.2010.003

Tento příspěvek má za cíl představit fenomén integrace v tělesné výchově (TV) z pohledu potřeb žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), učitelů ve vztahu k adekvátní podpoře integrace a VŠ přípravě učitelů TV. Integrace žáků se SVP ve školní tělesné výchově je v České republice stále velmi okrajovým tématem, přestože se s problémy integrace potýkají učitelé tělesné výchovy, žáci se SVP, jejich rodiče i vysokoškolská pracoviště připravující budoucí pedagogické pracovníky. V oblasti podpory integrace v TV uvádíme Model podpory integrace ve školní TV (Sherrill, 2004; Kudláček & Ješina, 2008) a v oblasti vysokoškolské (VŠ) přípravy prezentujeme...

Vybrané determinanty životního stylu učitelů základních škol

Selected determinants of the primary shools teachers lifestyle

Petr Jansa, Karel Kovář

Tělesná kultura 2010, 33(1):57-68 | DOI: 10.5507/tk.2010.004

Článek poukazuje na pohybové aktivity v životním stylu učitelů základních škol. Jedná se o první a částečné zveřejnění výsledků dotazníkového šetření, kdy bylo dotázáno 750 učitelů s celorepublikovou návratností 612 dotazníků, tj. 81,6 %. Soubor učitelů byl rozdělen dle věku do tří kategorií - do 35, 36-45, 45 a více let s detailním popisem v textu. Z výsledků je zřejmé, že učitelé našeho souboru si uvědomují význam pohybových a sportovních aktivit, a to přes 91 % celkově, více ženy než muži. Článek se též zmiňuje o vybraných negativech spojených s aktivním životním stylem např. obezita, kouření a alkohol. Výsledky ukazují na velmi příznivé hodnocení...

Fyzické a psychické aspekty sebepojetí ženy

Physical and psychological aspects of women selfperception

Ludmila Fialová

Tělesná kultura 2010, 33(1):69-80 | DOI: 10.5507/tk.2010.005

Cílem výzkumu "Body image jako součást aktivního životního stylu" je zjistit důležitost jednotlivých aspektů tělesného a duševního sebepojetí a spokojenost s nimi. Zajímala nás míra shody mezi důležitostí, spokojeností, kontrolou a příležitostí ke změně. Článek analyzuje vztah k vlastnímu tělu a zdraví i k vlastním myšlenkám a pocitům u 866 žen ve věku 18-60 let. Sledované ženy pociťují značný rozpor mezi významem jednotlivých položek týkajících se jejich těla a duše a mezi spokojeností s nimi. Největší disproporce v hodnocení důležitosti a spokojenosti byly zjištěny u života bez obav, strachu a napětí (49 % žen). Velký rozpor byl nalezen také u pohybu...

Uplatňování současných poznatků a trendů ve sportovním tréninku u vrcholových volejbalových týmů ČR

Application of current knowledge and trends in sports training of top level volleyball teams in the Czech Republic

Michal Lehnert, Jiří Stierand, František Chmelík, Zdeněk Haník

Tělesná kultura 2010, 33(1):81-97 | DOI: 10.5507/tk.2010.006

VÝCHODISKA: Pro maximální úspěšnost ve vrcholovém volejbalu je nezbytné analyzovat aktuální stav a adekvátně reagovat na vývojové tendence, které moderní volejbal charakterizují. CÍLE: Cílem práce bylo získat informace o tom, jak trenéři vrcholových seniorských a juniorských volejbalových týmů v ČR uplatňují některé současné poznatky a trendy ve sportovním tréninku a koučování. METODIKA: Vytvořili jsme anketu obsahující 31 otázek, které jsme zařadili do 5 oblastí: respektování současných požadavků herního výkonu v tréninku, efektivita tréninku, kondiční příprava, koučink a psychosociální aspekty. Anketa byla zaslána 49 trenérům, odpovědělo 24 trenérů...

Porovnání rizikových faktorů ve skupině obézních dětí a skupině atletů

Comparing risk factors in a group of obese children and group of athlets

Dalibor Pastucha, Viktor Talafa, Jana Malinčíková, Jiří Hyjánek, Dagmar Horáková, Jana Beránková

Tělesná kultura 2010, 33(1):98-107 | DOI: 10.5507/tk.2010.007

Obezita je problém, který se netýká pouze dospělé populace, ale stále častěji dětské populace. Cílem této práce bylo porovnat u skupiny dětí s obezitou a skupiny atletů pohybovou aktivitu a porovnat délku kojení, BMI (body mass index) rodičů. Při porovnávání hodnot BMI rodičů se oba soubory statisticky významně lišily a to pouze ve skupině otců, ve skupině matek nebyl prokázán signifikantní rozdíl. Obezita je tedy problémem celé rodiny a jejich životního stylu. Mezi atlety a obézními dětmi jsme nenašli signifikantní rozdíly v porodní hmotnosti ani v délce kojení. Statisticky významné rozdíly nebyly nalezeny ani v účasti při tělesné výchově nebo v čase,...