Tělesná kultura, 2009 (roč. 32), číslo 2

Nahota v kontextu pohybové kultury

Nakedness in context of movement culture

Ivo Jirásek

Tělesná kultura 2009, 32(2):7-19 | DOI: 10.5507/tk.2009.007

Příspěvek se zabývá tématem v kinantropologii ne zcela tematizovaným, totiž fenoménem nahého těla v prostředí pohybové kultury. V jednotlivých oblastech tohoto kulturního subsystému (sport, pohybová výchova, pohybová rekreace, pohybová terapie a pohybové umění) upozorňuje na různost významů a kontextů dodávajících nahotě smysl na linii kontinua od přirozenosti a funkčnosti přes erotizaci a sexualizaci až k pornoizaci zejména sportovního prostředí. Autor preferuje funkční přirozenost nahoty a odmítá zvěcnělou pornoizaci těla v pohybu, překračující tak již charakteristiky sféry pohybové kultury.

Základy strategického rozvoje tělesné kultury měst v České republice

The principles of the physical culture strategic development in communities in the Czech republic

Jiří Skoumal, Vladimír Hobza

Tělesná kultura 2009, 32(2):20-32 | DOI: 10.5507/tk.2009.008

Výchozí ideou článku je koncepce tvorby strategického rozvoje tělesné kultury v obci a kraji na bázi organického spojení systémů všech institucí, podílejících se na vytváření žádoucích hodnot tělesné kultury v dané municipalitě. Vypracovaná metodika pro tvorbu a realizaci strategie rozvoje tělesné kultury v obci a kraji byla jako modelový proces aplikována na tvorbu strategie obcí Vyškov, Boskovice, Šternberk, v Jihomoravském a Libereckém kraji a může sloužit jako příklad metodického postupu při tvorbě a realizaci strategií rozvoje tělesné kultury v dalších obcích a krajích.

Vztah mezi vědomostmi o problematice pohybové aktivity a realizovanou pohybovou aktivitou u středoškolských studentů

Relationship between knowledge about physical activity and performed physical activity in high school students

Jana Vašíčková, František Chmelík, Karel Frömel, Filip Neuls

Tělesná kultura 2009, 32(2):33-44 | DOI: 10.5507/tk.2009.009

VÝCHODISKA: Školní vzdělávací programy a změny výuky ve školách nabízejí prostor pro uchopení tématu zdravého životního stylu v životě člověka, a to jak po stránce zdravotní, nutriční, tak i pohybové. CÍLE: Cílem práce bylo zjistit, jaká je úroveň teoretických vědomostí o problematice zdraví a pohybové aktivity (PA), zda se prokáže rozdíl mezi chlapci a dívkami a do jaké míry existuje spojitost mezi vědomostmi a uskutečněným množstvím PA v rámci současných kurikul u studentů prvního ročníku středních škol. METODIKA: Výzkumného šetření se zúčastnilo 33 chlapců a 42 dívek prvního ročníku ze tří gymnázií a jedné střední odborné školy. Tito studenti v úvodu...

Oblíbený obsah vyučovacích jednotek tělesné výchovy - pozitivně hodnocený prostředek vyššího tělesného zatížení děvčat

Preferred contents in the physical education lessons - positively evaluated means of increasing physical load of females

Erik Sigmund, Karel Frömel, František Chmelík, Petra Lokvencová, Dorota Groffik

Tělesná kultura 2009, 32(2):45-63 | DOI: 10.5507/tk.2009.010

Školní tělesná výchova (TV) je v kontextu výchovy k pohybově aktivnímu a zdravému životnímu stylu jednou z klíčových determinant. Školní TV má dlouhodobě možnost formovat pozitivní postoje dětí k pravidelné pohybové aktivitě (PA) a realizovat ji v pestré škále jejích druhů, intenzit a didaktických forem. Cílem této studie je prezentovat vztahy a formulovat zákonitosti mezi hodnocením obsahově různých vyučovacích jednotek TV a intenzitou PA děvčat. Ke zjišťování vztahů mezi intenzitou PA ve vyučovacích jednotkách TV a jejich hodnocením byla použita data od 2213 děvčat ve věku 13-17 let monitorovaných ve 205 obsahově různých vyučovacích jednotkách TV...

Vztah mezi doporučeními vztahujícími se k množství pohybové aktivity a vybranými ukazateli zdraví u žen navštěvujících univerzitu třetího věku

Relationship betwen physical activity recommendations and selected indicators of health in women attending the University of third age

Jana Pelclová, Aleš Gába, Miroslava Přidalová, Lucie Engelová, Lenka Tlučáková, Izabela Zając-Gawlak

Tělesná kultura 2009, 32(2):64-78 | DOI: 10.5507/tk.2009.011

Cílem prezentované studie bylo analyzovat zdravotní ukazatele vycházející z diagnostiky tělesného složení v souvislosti s plněním různých doporučení k pohybové aktivitě u žen navštěvujících Univerzitu třetího věku a dále výsledky výzkumu využít pro zkvalitnění intervenčních pohybových programů u žen této věkové kategorie a nabídnout je jako možné podklady pro národní strategii nebo doporučení, které by se vztahovaly k množství pohybové aktivity. Pro zjištění objemu a intenzity pohybové aktivity v rámci jednoho týdne a průměrného denního počtu kroků u 143 žen navštěvujících Univerzitu třetího věku v České republice, Slovenské republice a v Polské republice...

Vliv progresivních vyučovacích jednotek tělesné výchovy na tělesné zatížení a celkové hodnocení adolescentů s nižším a vyšším sebehodnocením sportovní výkonnosti

The influence of progressive physical education lessons on physical load and their total evaluation by adolescents with lower and higher self-assessment of their sport performance

Erik Sigmund, Karel Frömel, Dagmar Sigmundová, Krysztof Skalik

Tělesná kultura 2009, 32(2):79-99 | DOI: 10.5507/tk.2009.012

Dlouhodobě pravidelná realizace pohybové aktivity (PA) ve školní tělesné výchově (TV) umožňuje formovat pozitivní postoje všech, i méně predisponovaných dětí, k pohybově aktivnímu a zdravému životnímu stylu. Celkem u 389 děvčat a 111 chlapců ve věku 13-17 let s nižším a vyšším sebehodnocením sportovní výkonnosti byl zjišťován vliv progresivních vyučovacích jednotek TV na jejich PA a celkové hodnocení v párovém srovnání s tradičními jednotkami TV. V tradičních vyučovacích jednotkách TV převažoval direktivní vyučovací styl a výkonové zaměření, zatímco pro progresivní vyučovací jednotky TV bylo typické řešení pohybových úkolů a diferenciace tělesného...

Zastavěné prostředí v pohybové aktivitě obyvatel Olomouce s využitím geografických informačních systémů

The bulit environment in physical activity research in Olomouc using geographic information system

Jan Dygrýn, Josef Mitáš

Tělesná kultura 2009, 32(2):100-109 | DOI: 10.5507/tk.2009.013

Geografické informační systémy (GIS) umožňují kombinovat různé datové vrstvy zastavěného prostředí a díky tomu modelují oblasti s odlišnou mírou sídelní hustoty, konektivity, hustoty sportovních zařízení, dostupnosti služeb a rekreačních prvků. Hlavním cílem studie je analyzovat vztah mezi vybranými charakteristikami prostředí a úrovní pohybové aktivity (PA) dospělých obyvatel pomocí GIS. Výzkumný soubor tvořilo 70 náhodně vybraných obyvatel města Olomouce. Soubor byl vnitřně diferencován na základě indexu chodeckosti (spočítaném v GIS) a průměrného denního počtu kroků. Pro stanovení indexu chodeckosti, hlavního kritéria hodnocení vlivu prostředí na...

Vztah mezi prostředím a počtem kroků obyvatel českých metropolí

Association between the neighborhood and daily steps in czech regional towns

Dagmar Sigmundová, Erik Sigmund, František Chmelík

Tělesná kultura 2009, 32(2):110-124 | DOI: 10.5507/tk.2009.014

Optimální množství pohybové aktivity je jedním z faktorů ovlivňujících zdraví. Vytvoření prostředí, které podněcuje k pohybové aktivitě (dále PA), může být cestou, jak její úroveň zvýšit. Hlavním cílem této práce je prostřednictvím korelační a regresní analýzy nalézt socio-environmentální faktory ovlivňující dosažení zdravotních doporučení pro PA a faktory ovlivňující sedavý způsob života v České republice (dále ČR). Výzkumu se zúčastnilo 1652 náhodně vybraných obyvatel českých metropolí. Randomizací, dle věkových dekád, bylo do analýzy zařazeno 376 žen a 273 mužů ve věku 17-69 let. PA byla monitorována pedometry Yamax Digiwalker SW-700 kontinuálně...