Tělesná kultura, 2009 (roč. 32), číslo 1

Vybrané aspekty chování studentů FTK UP Olomouc ve vztahu k alkoholu

Selected aspects of behaviour of FTK UP Olomouc students in relation to alcohol

Michal Šafář

Tělesná kultura 2009, 32(1):7-22 | DOI: 10.5507/tk.2009.001

V předložené práci mapujeme situaci v konzumaci alkoholu na FTK UP. Vycházíme z diagnostiky aktuálního stavu konzumace alkoholu u studentů jednotlivých oborů. Zjištěná data interpretujeme v kontextu dostupných statistických údajů o konzumaci alkoholu v České republice, dále pak ve vztahu k sociálně zdravotním rizikům konzumace a také k budoucímu postavení studentů FTK jako jedné ze skupin názorových vůdců v oblasti tělesné kultury. Bylo zjištěno, že průměrné hodnoty konzumace alkoholu u studentů FTK se pohybují pod průměrnými hodnotami populačního vzorku ČR. Procento studentů (zejména u žen) překračujících při své konzumaci rizikovou dávku alkoholu...

Mluvní projev učitele tělesné výchovy - číselná vyjádření

Grammar speech of physical education teacher - numerical expression

Vlasta Karásková, Milena Krobotová

Tělesná kultura 2009, 32(1):23-28 | DOI: 10.5507/tk.2009.002

V příspěvku se zamýšlíme nad způsoby vyjádření míry, a to jak z hlediska didaktiky tělesné výchovy, tak také z hlediska normy spisovného jazyka. Všímáme si častých úskalí při používání číselných údajů a reagujeme na některé dotazy učitelů, s nimiž se v praxi nejčastěji setkáváme. Většina uvedených příkladů vychází z výzkumu mluvy učitelů i budoucích učitelů tělesné výchovy, který jsme realizovali v uplynulých pěti letech.

Reflexe zážitkové pedagogiky v pedagogice a kinantropologii

Reflection of experiential pedagogy in pedagogogy and kinathropology

Petr Zappe

Tělesná kultura 2009, 32(1):29-43 | DOI: 10.5507/tk.2009.003

Přestože pojem zážitková pedagogika na první pohled odkazuje k pedagogice, má dnes tato oblast užší a jasnější vztahy s kinantropologií než s pedagogickými vědami. Příčiny tohoto stavu je vhodné hledat ve vývoji pedagogiky po listopadové revoluci. Pedagogika prožila bouřlivý rozvoj, ve kterém se zaměřovala převážně na školskou pedagogiku, a vznik mladých disciplín v jiných oblastech zůstával na okraji pozornosti. Jedním z dlouho nereflektovaných problémů pedagogiky bylo samo pojetí výchovy. Současný pohled na tento fenomén sbližuje pedagogiku a zážitkovou pedagogiku.

Paralympijské vzdělávací programy

Paralympic education programs

Martin Kudláček, Ondřej Ješina, Zbyněk Janečka

Tělesná kultura 2009, 32(1):44-55 | DOI: 10.5507/tk.2009.004

Cílem tohoto příspěvku je představit čtenářům nově vzniklou oblast, která se nazývá paralympijské vzdělávací programy nebo také paralympijská výchova, což je zastřešující termín pro veškeré výchovné a vzdělávací aktivity v rámci paralympijského hnutí. Základním východiskem paralympijských vzdělávacích programů je filozofie paralympijského hnutí, na jejíchž hodnotách jsou postaveny všechny vzdělávací programy. V tomto článku podrobněji představujeme jeden unikátní vzdělávací program s názvem Paralympijský školní den. Poukazujeme na možnosti PŠD, potenciál k ovlivňování postojů k integraci osob se zdravotním postižením a způsoby implementace PŠD na základních...

Regionální aspekty sportovního diváctví

Regional aspects of sport spectatorship

Kamil Kotlík, Pavel Slepička, Pavel Landa

Tělesná kultura 2009, 32(1):56-72 | DOI: 10.5507/tk.2009.005

Prezentovaná stať přináší výsledky empirického výzkumu zaměřeného na sportovní diváctví jako společenský jev a zabývá se především regionálními charakteristikami sportovního diváctví v České republice. Výzkum probíhal v letech 2007 -2008 na stadionech a ve sportovních halách všech ligových družstev fotbalu, ledního hokeje, házené, basketbalu a volejbalu (a také během několika utkáních florbalu) a sledovaný soubor byl tvořen 5629 diváky. Zjištěné údaje poskytují možnost jak celkové charakteristiky populace sportovních diváků v České republice, tak také hlubší analýzu této populace z hlediska regionálního rozložení. Právě regionálním aspektům sportovního...

Ragby - historicko společenský vývoj hry u nás a v zahraničí

Rugby- socio historical description of the game abroad and in the Czech republic

Šárka Vašíčková

Tělesná kultura 2009, 32(1):73-87 | DOI: 10.5507/tk.2009.006

Příspěvek seznamuje čtenáře s historií, společenským vývojem a současnou situací ve sportu ragby. Věnuje se hlavně zemím, kde byl, je a pravděpodobně bude tento sport jeden z nejpopulárnějších. Jednotlivé země jsou porovnány z hlediska historického a sociálního vývoje. Sport je ukázán jako společenský činitel a jakýsi zpětný obraz celkového vývoje v uvedených zemích. V první části je popsán vznik hry a základní pravidla. V druhé části je popsán sport, jako společenský hybatel v jednotlivých zemích. V poslední části je charakterizován vývoj hry v České republice, zaměřeno hlavně na historii a specifické prvky českého ragby. Závěr potom hodnotí tento...