Tělesná kultura, 2008 (roč. 31), číslo 1

Metodologická specifika volby jednotky statistické analýzy v kinantropologickém výzkumu

Methodological aspects of the selection of the unit of statistical analysis in kinanthropology research

František Chmelík, Karel Frömel, Zbyněk Svozil

Tělesná kultura 2008, 31(1):7-19 | DOI: 10.5507/tk.2008.001

Studie se zabývá problematikou metodologického přístupu k volbě jednotky statistické analýzy a jejími důsledky v kinantropologickém výzkumu. Za tímto účelem prezentujeme snadno použitelné pomocné schéma postupu, které vytvořili Silverman a Solmon (1998). Na praktickém příkladu dokumentujeme, jak schéma volby jednotky statistické analýzy aplikovat ve výzkumné praxi. Porovnání dvou analýz dat s odlišnou jednotkou statistické analýzy - jednotliví žáci nebo třída žáků - prokázalo, že její vhodná volba je pro korektní vyhodnocení a interpretaci výsledků výzkumu nezbytná. V tomto kontextu také vystupuje do popředí kombinace kvantitativních a kvalitativních...

Psychomotorický vývoj a vývoj motorických kompetencí kongenitálně nevidomého dítěte do 36 měsíců věku

Psychomotor development and development of motor competences of congenital blin children from born to 36 month of age.

Zbyněk Janečka, Dana Štěrbová, Martin Kudláček

Tělesná kultura 2008, 31(1):20-29 | DOI: 10.5507/tk.2008.002

Důležitou podmínkou pochopení vývoje zrakově postiženého dítěte je komplexnost chápání všech aspektů, které v konečné podobě ovlivní formování jeho osobnosti. Jednou z těchto formativních součástí je i psychomotorický vývoj, který se v průběhu let demonstruje jako míra motorické kompetence odpovídající aktuálně dosažené úrovni. U normálně vidících dětí probíhá vývoj podle obecně platných vývojových principů, které jsou odvozeny z vývoje kojenecké motoriky jak ji prezentuje Gsellova vývojová teorie zrání. (Šulová 2004). U jinak zrakově disponovaného dítěte musí být postupné vytváření nových motorických kompetencí podněcováno již od prvních dnů po narození,...

Úvaha o vzdělávání v oblasti ochrany obyvatelstva z pohledu nejen historického

Consideration on education in the field of civil protection not just from the historical point of view

Daniela Chlíbková, Ferdinand Mazal

Tělesná kultura 2008, 31(1):30-47 | DOI: 10.5507/tk.2008.003

Změny ve společnosti se po změně systému nevyhnuly ani skladbě předmětů na školách. Zmizel předmět Branná výchova, která byla většinou součástí předmětu tělesná výchova. Na středních školách se na delší dobu ztratila témata spojená s topografií, přežitím a první pomocí, realizovaná hlavně v kurzech. Některé školy realizovaly vybrané pohybové aktivity, jako byly noční bojové hry, ale často byly omezeny možnostmi školy, učitelů nebo zájmem žáků. Některé obory jako potápění, biatlon a jiné byly rozvíjeny samostatně. Horolezectví se v modifikaci lezení poněkud nelogicky přesunulo z přírody pod střechy škol a hal. Lezení na umělých stěnách je dnes velmi...

Sokolství a olympismus

Sokol philosophy and olympism

Martin Černek

Tělesná kultura 2008, 31(1):48-56 | DOI: 10.5507/tk.2008.004

Hlavní myšlenkou následujícího sdělení je stručné srovnání dvou myšlenkových koncepcí, sokolství a olympismu. Toto srovnání má poskytnout stručný přehled o myšlenkové koncepci sokolské filozofie, která provází českou společnost daleko předtím, než vznikl samostatný československý stát, a také dlouho před tím, než se podařilo obnovit novodobé olympijské hry. Pozornost je kladena na analýzu sokolské filozofie, která se v mnohém shoduje s myšlenkovou koncepcí novodobého olympismu. Nutno však říci, že hlavně v současnosti může být sokolská filozofie určitým myšlenkových východiskem pro situaci, kterou sociologové nazývají "krizí olympismu".

Sportovní slavnosti

Sports festivities

Anna Hogenová

Tělesná kultura 2008, 31(1):57-67 | DOI: 10.5507/tk.2008.005

Článek se soustřeďuje na fenomén slavnosti, jenž je inherentí každému sportovnímu agonu. Slavnost je analyzována jako fenomén setkání člověka s počátkem, jenž je posvátný, proto je zde ve hře jiná úloha času než je čas pochopený jako fyzikální entita. Současnost potřebuje vytržení tohoto typu, protože je nasměrována jen směrem k budoucnosti a takové rozvržení života dává přednost jen práci bez přestání, takový život je někdy velmi těžký a to přispívá ke vzniku jevů, kterým říkáme "útěky ze společnosti." Tyto útěky se realizují formou drog, alkoholu, práce a prevalence osobní výkonnosti.

Profesionalismus a amatérismus v zrcadle socialistického sportu

Professionalism and amateurism in the mirror of the socialistic sport

Brigita Stloukalová

Tělesná kultura 2008, 31(1):68-84 | DOI: 10.5507/tk.2008.006

Po 2. světové válce se sport ocitl v nových společenských poměrech, určených existencí dvou světových hospodářských soustav. Dlouholetý předseda Mezinárodního olympijského výboru (dále MOV) Avery Brundage odolal tlaku mezinárodních sportovních federací i národních olympijských výborů na vyplácení tréninkových a cestovních nákladů, jeho následovník lord Michael Killanin už uzdu povolil. Stavidla s definitivní platností otevřel ambiciózní Juan Antonio Samaranch, který se stal neomezeným diktátorem olympijského hnutí v 80. a 90. letech 20. století. Právě on umožnil vyplácení vysokých finančních částek sportovcům, a tím i účast profesionálních sportovců...