Tělesná kultura, 2017 (roč. 40), číslo 2

Tělesná kultura 2017, 40(2):117-123 | DOI: 10.5507/tk.2016.004

Výzkum sportovních preferencí u souboru dětí s onkologickým onemocněním

Tomáš Vyhlídal, Michal Kudláček
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika

Východiska: Každodenní aktivity dětí a mládeže představují důležité vývojové příležitosti, které jim slouží jako prostředek socializace a získání kulturních znalostí a dovedností. Mnoho dětí a mládeže tráví svůj volný čas sportem či jistou formou pohybové aktivity. Ne jinak je tomu i u dětí s onkologickým onemocněním. Výzkum sportovních preferencí má obrovský význam pro vytváření pohybových programů sloužících k resocializaci této cílové skupiny.

Cíle: Cílem výzkumného šetření byla analýza sportovních preferencí u dětí s onkologickým onemocněním. Dílčím cílem bylo zjištění míry asociace mezi zjištěným pořadím aktivit a nabídkou aktivit v rámci tábora.

Metodika: Pro účely tohoto šetření bylo použito dotazníku preferencí sportovních aktivit, který je standardizován a majoritně užíván Centrem kinantropologického výzkumu Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Struktura preferencí sportovních aktivit byla zjišťována celkem v osmi rozdílných oblastech. Výzkumný soubor byl tvořen dětmi s onkologickým onemocněním (ve věku 6-15 let) léčených na Klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice Brno (n = 63). Zpracování výsledků proběhlo ve statistických programech Statistica 6.0 CZ a SPSS 17.0.

Výsledky: V hodnocení preferencí dle charakteru jednotlivých aktivit se na prvním místě umístily týmové sportovní aktivity (165 bodů) před aktivitami individuálními (135 bodů). Třetí a čtvrté místo obsadily sportovní aktivity ve vodě (105 bodů), resp. sportovní aktivity v přírodě (91 bodů). V oblasti individuálních sportovních aktivit se na prvním místě umístilo plavání, následováno cyklistikou, sjezdovým lyžováním, badmintonem a stolním tenisem.

Závěry: Výzkum sportovních preferencí u konkrétního souboru dětských onkologických pacientů prokázal určité diference v preferencích účastníků tábora. Nejdominantnější aktivitou v rámci výzkumného šetření bylo klasifikováno plavání, jakožto i aktivity spojené s vodním prostředím.

Klíčová slova: onkologické onemocnění, životní styl, pohybová aktivita, volný čas

Research sport preferences structure in children with cancer

Background: Everyday activities of children and youth represent important developmental opportunities, which serve them as an instrument for socialization and acquisition of cultural knowledge and skills. Many children and youth spend their leisure time with sport activities or other kinds of physical activity. There is no difference in children suffering from oncological disease. The sport preferences survey has great importance for the creation of physical activity programs serving for resocialization of our target group - children's oncological patients.

Aims:  The main aim of this survey was to analyze the sport preferences structure in childhood oncological patients. A secondary aim was to determine the degree of association between the identified sequence of activities and the range of activities within the camp.

Methods: For the purpose of this investigation a questionnaire was used for preferences of sporting activities, which is standardized and used by the majority of the Center for Kinanthropological Research of Palacký University Olomouc. The structure of the preferences of sports activities was evaluated in eight different areas. The research group consisted of children with cancer (aged 6-15 years) treated at the Clinic of Pediatric Oncology Brno (n = 63). Data processing was realized in the statistical programs, Statistica 6.0 CZ and SPSS 17.0.

Results: Team sports (165 points) were assessed as the most preferred activities within all surveyed categories. The order of other activities was as followed - individual activities (135 points), water activities (105 points) and outdoor activities (91 points). In the area of individual sports activities in the first place was swimming, followed by cycling, downhill

skiing, badminton and table tennis.

Conclusions: There were small discrepancies between the detected sport preferences structure and the program of the camp. The potential of increasing the adherence towards particular physical activity can be enhanced by respecting the wishes and preferences of target groups the camp lectures/teachers work with. The most dominant activity within this survey was swimming, as well as activities in a water environment.

Keywords: oncological disease, lifestyle, physical activity, leisure time

Vloženo: prosinec 2015; Přijato: červenec 2016; Zveřejněno online: květen 2017; Zveřejněno: březen 2018Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Vyhlídal, T., & Kudláček, M. (2017). Výzkum sportovních preferencí u souboru dětí s onkologickým onemocněním. Tělesná kultura40(2), 117-123. doi: 10.5507/tk.2016.004.
Stáhnout citaci

Reference

 1. Bradley, C. B., McMurray, R. G., Harrell, J. S., & Deng, S. (2000). Changes in common activities of 3rd through 10th graders: The CHIC study. Medicine & Science in Sports & Exercise, 32, 2071-2078. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 2. Cox, C. L., Montgomery, M., Oeffinger, K. C., Leisenring, W., Zeltzer, L., Whitton, J. A., … Robison, L. L. (2009). Role of exercise for cancer rehabilitation in UK hospitals: A survey of oncology nurses. Cancer, 115, 642-654. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 3. Evans, S. E., & Radford, M. (1995). Current lifestyle of young adults treated for cancer in childhood. Archives of Disease in Childhood, 72, 423-426. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 4. Eyler, A., Nanney, M. S., Brownson, R. C., Lochman, D., & Haire-Joshu, D. (2006). Corelates of after-school activity preference in children agens 5-12: The PARADE study. American Journal of Health Education, 37(2), 69-77. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Frömel, K., Formánková, S., & Sallis, J. F. (2002). Physical activity and sport preference of 10 to 14-year-old children: A 5 year prospective study. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 32(1), 11-16.
 6. Hacker, E. (2008). Exercise and quality of life. Clinical Journal of Oncology Nursing, 13, 31-39. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 7. Hill, G., & Cleven, B. (2005). A comparison of 9th grade male and female physical education activities preference and support for coeducational groupings. The Physical Educator, 62(4), 187-198.
 8. Hrstková, H. (2014). Pozdní následky léčby zhoubného nádoru v dětství. In T. Vyhlídal, O. Ješina, et al., Pohybové aktivity v dětské onkologii (pp. 23-39). Praha: Powerprint.
 9. Hrstková, H., & Bothová, P. (2012). Pohybová aktivita u jedinců po prodělaném nádorovém onemocnění v dětství. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 3(1), 54-59.
 10. Kalman, M., Hamrik, Z., Sigmund, E., Sigmundova, D., Salonna, F., & Czech National HBSC team. (2015). Physical activity of Czech adolescents: Findings from the HBSC 2010 study. Acta Gymnica, 45(1), 3-11. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Koutecký, J. (2008). Život mezi beznadějí a úspěchem. Praha: Academia.
 12. Koutecký, J., Kabíčková, E., & Starý, J. (2002). Dětská onkologie pro praxi. Praha: Triton.
 13. Kepák, T. (2009). Pozdní následky onkologické léčby v dětském věku - potřeba multidisciplinární spolupráce. Postgraduální medicína, 11, 318-326.
 14. Kudláček, M., & Frömel, K. (2012). Sportovní preference a pohybová aktivita studentek a studentů středních škol. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 15. Luctkar-Flude, M., Groll, D., Woodend, K., & Tranmer, J. (2009). Fatigue and physical activity in older patients with cancer: A six month follow-up study. Oncology Nursing Forum, 36(2), 194-202. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 16. Marques, A., & de Matos, M. G. (2015). Adolescents' physical activity trends over the years: A three-cohort study based on the Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) Portuguese survey. BMJ Open, 4, 1-7.
 17. Nadační fond dětské onkologie Krtek. (2007). Retrieved from http://www.krtek-nf.cz
 18. Paxton, R. J., Jones, L. W., Rosoff, P. M., Bonner, M., Ater, J. L., & Demark-Wahnefried, W. (2010). Associations between leisure-time physical activity and health-related quality of life among adolescent and adult survivors of childhood cancers. Psycho-Oncology, 19, 997-1003. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 19. Sigmund, E., Mitáš, J., Kudláček, M., & Frömel, K. (2007). Stability of physical activity preferences survey in physical education students aged 21-24 [Abstract]. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 37(2), 100-101.
 20. Vaďurová, H. (2006). Sociální aspekty kvality života v onkologii. Brno: MSD.
 21. Van Brussel, M., Takken, T., Lucia, A., van der Net, J., & Helders, P. J. (2005). Is physical fitness decreased in survivors of childhood leukemia? A systematic review. Leukemia, 19, 13-17. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 22. Vanreusel, B., Renson, R., & Beunen, G. A. (1997). Longitudinal study of youth sport participation and adherence to sport in adulthood. International Review for the Sociology of the Sport, 13, 373-387. Přejít k původnímu zdroji...
 23. Yang, X., Telama, R., Leino, M., & Viikari, J. (1999). Factors explaining the physical activity of young adults: The importance of early socialization. Scandinavian Journal of Sports and Science, 9, 120-127. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...

Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Uveďte původ / Creative Commons Attribution License (CC BY), která umožňuje distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.