Tělesná kultura, 2017 (roč. 40), číslo 2

Tělesná kultura 2017, 40(2):105-111 | DOI: 10.5507/tk.2016.011

Sedavé chování a vybrané aspekty pohybové aktivity SŠ a VŠ studentů

Adam Šimůnek1, Karel Frömel1, Ferdinand Salonna1, Józef Bergier2, Ján Junger3, Pongrác Ács4
1 Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika;
2 Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska, Polská republika;
3 Fakulta športu, Prešovská Univerzita v Prešově, Prešov, Slovenská republika a
4 Egészségtudomanyi Kar, Pécsi Tudományegyetem, Pécs, Maďarská republika

Východiska: Pohybová aktivita (PA) českých středoškolských a vysokoškolských studentů je z hlediska plnění doporučení k PA nedostatečná, což se významně podílí na vzrůstajícím sedavém chování a nezdravém způsobu životního stylu. Přesto studie, které by porovnávaly rozdíly ve vykonané PA u studentů na středních (SŠ) i vysokých školách (VŠ), jsou velmi ojedinělé.

Cíle: Cílem studie je zjistit, jaké jsou diference v sedavém chování, v typech transportu a chodeckých aktivitách u středoškolských a vysokoškolských studentů a také získat podklady k účinnějšímu ovlivňování životního stylu studentů.

Metodika: Výzkum se uskutečnil v roce 2015 na 12 středních a 6 vysokých školách. Celkem se výzkumu zúčastnilo 283 chlapců na SŠ, 144 chlapců na VŠ, 418 děvčat na SŠ a 200 děvčat na VŠ. K diagnostice sedavého chování a PA byl použit dotazník "International Physical Activity Questionnaire - long form" v internetové podobě v systému INDARES. Ke statistickému zpracování byl použit Kruskal-Wallis test a kontingenční tabulky v programu Statistica 12.

Výsledky: V celkové týdenní PA jsme zaznamenali statisticky významné rozdíly jak mezi středoškolskými chlapci a děvčaty, tak mezi vysokoškolskými chlapci a děvčaty. Doporučení "pětkrát týdně alespoň 30 minut chůze" neplní 36 % středoškolských studentů a 43 % vysokoškolských studentů. Doporučení "sedmkrát týdně 60 minut souhrnné denní PA" neplní 71 % středoškolských studentů a 72 % vysokoškolských studentů.

Závěry: Přestože studenti středních škol vykazují více sezení, v celkové PA jsme nezjistili mezi středoškolskými a vysokoškolskými studenty významné rozdíly. Tři čtvrtiny všech studentů neplní doporučení "sedmkrát týdně 60 minut souhrnné PA", což potvrzuje dlouhodobý trend v nedostatečné PA a nárůstu sedavého chování. Pro zlepšení životního stylu středoškolských studentů je třeba podporovat změny v režimu škol, které naruší převažující sedavé chování a podpoří efektivnější kompenzaci edukačního zatížení. Ve vysokoškolském prostředí je důležité podporovat možnosti většího zapojení děvčat do PA.

Klíčová slova: studenti, dívky, chlapci, sedavé chování, pohybová aktivita, aktivní transport

Sedentary behaviour and selected aspects of physical activity in students of secondary schools and universities

Background: Physical activity (PA) of the Czech youth is insufficient in terms of meeting the PA recommendations, which significantly contributes to increase in prevalence of sedentary behaviour and unhealthy lifestyle. The situation is critical also in students of secondary schools and universities. Nonetheless, studies comparing differences in PA between students of secondary schools and universities are rare.

Objective: The aim of the study is to find out what are the differences in sedentary behaviors, types of transport and walking activities at secondary school and university students, and obtain the data to more effectively influence the lifestyle of students.

Methods: Research was conducted at 12 secondary schools and 6 universities in 2015. In total, 283 boys at secondary schools, 144 boys at universities, 418 girls at secondary schools and 200 girls at universities participated in the study. The "International Physical Activity Questionnaire - long form", in its web-based version via the INDARES system, was used to assess sedentary behaviour and PA. The Kruskal-Wallis test and contingency tables in the Statistica 12 program were used for statistical analyses.

Results: Regarding the overall weekly PA we observed the differences between secondary school boys and girls and also between university boys and girls to be statistically significant, when secondary school and university boys were more active than secondary school and university girls. The recommendation of 5 days per week for 30 minutes of walking was not met by 36% of secondary school students and 43% of university students. The recommendation of 7 days per week for 60 minutes of overall daily PA was not met by 71% of secondary school students and 72% of university students.

Conclusions: Although the secondary school students report more time being sedentary, we found no significant differences in overall PA between secondary school and university students. Three fourth of all the students do not meet the recommendation of 7 days per week for 60 minutes of overall PA, which supports the evidence on the long-term trend in inadequate PA and increase of time spent sedentary. To facilitate healthier lifestyle in secondary school students it is needed to promote changes is school-time regime, which would combat the prevailing sedentary behaviour and promote more effective compensation of educational load. In the university environment it is essential to promote higher involvement in PA among girls.

Keywords: students; girls; boys; sedentary behavior; physical activity; active transport

Vloženo: únor 2016; Přijato: prosinec 2016; Zveřejněno online: duben 2017; Zveřejněno: březen 2018Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Šimůnek, A., Frömel, K., Salonna, F., Bergier, J., Junger, J., & Ács, P. (2017). Sedavé chování a vybrané aspekty pohybové aktivity SŠ a VŠ studentů. Tělesná kultura40(2), 105-111. doi: 10.5507/tk.2016.011.
Stáhnout citaci

Reference

 1. American College Health Association. (2012). Healthy Campus 2020 - Student objectives - Physical activity and Fitness. Staženo z https://www.acha.org/HealthyCampus/Objectives/Student_Objectives/HealthyCampus/Student_Objectives.aspx?hkey=a9f191de-243b-41c6-b913-c012961ecab9
 2. Bergier, J., Kapka-Skrzypczak, L., Biliński, P., Paprzycki, P., & Wojtyla, A. (2012). Physical activity of Polish adolescents and young adults according to IPAQ: A population based study. Annals of Agricultural and Enviromental Medicine, 19, 109-115. Přejít na PubMed...
 3. Boon, R. M., Hamlin, M. J., Steel, D. G., & Ross, J. J. (2010). Validation of the New Zealand Physical Activity Questionnaire (NZPAQ - LF) and the International Physical Activity Questionnaire (IPAQ - LF) with accelerometry. British Journal of Sports Medicine, 44, 741-746. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 4. Centers for Disease Control and Prevention. (2011). Physical activity levels of high school students - United States, 2010. Morbidity and Mortality Weekly Report, 60, 773-777. Přejít na PubMed...
 5. Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). New York, NY: Lawrence Erlbaum Associates.
 6. Craig, C. L., Marshall, A. L., Sjöström, M., Bauman, A. E., Booth, M. L., Ainsworth, B. E., … Oja, P. (2003). International Physical Activity Questionnaire: 12 country reliabilityand validity. Medicine & Science in Sports & Exercise, 35, 1381-1395. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 7. Crombie, A. P., Illich, J. Z., Dutton, G. R., Panton, L. B., & Abood, D. A. (2009). The freshman weight gain phenomenon revisited. Nutrition Reviews, 67(2), 83-94. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 8. Deforche, B., Van Dyck, D., Deliens, T., & De Bourdeaudhuij, I. (2015). Changes in weight, physical activity, sedantary behaviour and dietary intake during the transition to higher education: A prospective study. International Journal of Behavioral Nutrition, 12, 1-10. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 9. Deliens, T., Deforche, B., Bourdeaudhuij, D. I., & Clarys, P. (2015). Determinants of physical activity and sedentary behaviour in university students: A qualitative study using focus group discussions. BMC Public Health, 15, 1-9. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 10. European Commisssion. (2008). EU Physical activity guidelines: Recommended policy actions in support of health-enhancing physical activity. Brussel: Education and Culture DG.
 11. Fargas, S. P., Radu, E. L., & Vanvu, G. (2015). The level of physical activity of university students. Social and Behavioral Sciences, 197, 1454-1457.
 12. Farinola, G. M., & Bazan, E. N. (2011). Sedentary behavior and physical activity in university students: A pilot study. The Argentine Journal of Cardiology, 79, 351-354.
 13. Faulkner, E. J. G., Buliung, N. R., Flora, K. P., & Fusco, C. (2009). Active school transport, physical activity levels and body weight of children and youth: A systematic review. Preventive Medicine, 48, 3-8. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 14. Hamřík, Z., Kalman, M., Bobáková, D., & Sigmund, E. (2012). Sedavý životní styl a pasivní trávení volného času českých školáků. Tělesná kultura, 35(1), 28-39. Přejít k původnímu zdroji...
 15. Haskell, W. L., Blair, S. N., & Bouchard, C. (2007). An integrated view of physical activity, fitness and health. In C. Bouchard, S. N. Blair, & W. L. Haskell (Eds.), Physical activity and health (pp. 359-374). Champaign, IL: Human Kinetics.
 16. Iannotti, J. R., Kalman, M., Inchley, J., Tynjälä, J., & the HBSC physical activity focus group. (2012). Social determinants of health and well-being among young people. Health Behaviour in School-aged Children study: International report from the 2009/2010 survey. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, Health Policy for Children and Adolescents.
 17. Keiser Family Foundation. (2016). Percentage of high school students not meeting recommended physical activity level. Staženo z http://kff.org/other/state-indicator/physical-activity-in-high-schoolers/
 18. Kudláček, M., Nováková-Lokvencová, P., Rubín, L., Chmelík, F., & Frömel, K. (2013). Objektivizace monitoringu aktivního transportu adolescentů v souvislosti se školou. Tělesná kultura, 36(2), 46-64. Přejít k původnímu zdroji...
 19. Kwon, S., Burns, L. T., Levy, M. S., & Janz, F. K. (2012). Breaks in sedentary time during childhood and adolescence: Development study. Medicine & Science in Sports & Exercise, 44, 1075-1080. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 20. Larouche, R., Saunders, J. T., Faulkner, J. E. G., Colley, R., & Tremblay, M. (2014). Associations between active school transport and physical activity, body composition andcardiovascular fitness: A systematic review of 68 studies. Journal of Physical Activity and Health, 11, 206-227. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 21. Lowry, R., Michael, S., Demissie, Z., Kann, L., & Galuska, A. D. (2015). Associations of physical activity and sedentary behaviors with dietary behaviors among U. S. high school students. Journal of Obesity, 2015, 1-8. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 22. Lubans, R. D., Boreham, A. C., Kelly, P., & Foster, E. C. (2011). The relationship between active transport and health-related fitness in children and adolescents: A systematic review. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8(5), 1-12. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 23. Pate, R. R., Mitchell, J. A., Byun, W., & Dowda, M. (2011). Sedentary behaviour in youth. British Journal of Sports Medicine, 45, 906-913. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 24. Roman-Viňas, B., Serra-Majem, L., Hagströmer, M., Ribas-Barba, L., Sjöström, M., & Segura-Cardona, R. (2010). International Physical Activity Questionnaire: Reliability and validity in a Spanish population. European Journal of Sport Science, 10, 297-304. Přejít k původnímu zdroji...
 25. Sekot, A. (2011). Aktivní formy dopravy - přirozená forma udržování a rozvoje tělesné zdatnosti. Universitas, 2, 8-14.
 26. Sherar, B. L., Griffin, P. T., Ekelund, U., Cooper, R. A., Esliger, W. D., Sluijs, van F. M. E., … Page, S. A. (2016). Association between maternal education and objectively measured physical activity and sedentarytime in adolescents. Journal of Epidemiology & Community Health, 70, 541-548. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 27. Sheskin, D. J. (2007). Handbook of parametric and nonparametric statistical procedures (4th ed.). Boca Raton, FL: Chapman & Hall/CRC.
 28. Sigmundová, D., Chmelík, F., Sigmund, E., Feltlová, D., & Frömel, K. (2013). Physical activity in the lifestyle of Czech university students: Meeting health recommendations. European Journal of Sport Science, 13, 744-750. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 29. Sigmundová, D., El Ansari, W., Sigmund, E., & Frömel, K. (2011). Secular trends: A ten year comparison of the amount and type of physical activity and inactivity of random samples of adolescents in the Czech Republic. BMC Public Health, 11, 1-12. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 30. Stamatakis, E., Hamer, M., & Dunstat, D. W. (2011). Screen-based entertainment time, all-cause mortality, and cardiovascular events: Population-based study with ongoing mortality and hospital events follow-up. Journal of the American College of Cardiology, 57, 292-299. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 31. Townsend, N., Wickramasinghe, K., Williams, J., Bhatnagar, P., & Rayner, M. (2015). Physical activity statistics 2015. London: British Heart Foundation.
 32. U. S. Department of Health and Human Services. (2010). Healthy people 2020. Washington, DC: U. S. Department of Health and Human Services.
 33. Wang, X., Liu, Q. M., Ren, Y. J., Lv, J., & Li, M. L. (2015). Family influences on physical activity and sedentary behaviours in Chinese juniour high school students: A cross-sectional study. BMC Public Health, 15, 1-9. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 34. Yerlisu-Lapa, T. (2015). Physical activity levels and psychological well being: A case study of university students. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 186, 739-743. Přejít k původnímu zdroji...

Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Uveďte původ / Creative Commons Attribution License (CC BY), která umožňuje distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.