Tělesná kultura, 2017 (roč. 40), číslo 2

Tělesná kultura 2017, 40(2):88-94 | DOI: 10.5507/tk.2016.005

Pohybové aktivity v kontextu Platónovy Ústavy

Lukáš Mareš
Teologická fakulta, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, České Budějovice, Česká republika

Východiska: Pohybové aktivity zaujímaly v antickém Řecku podstatné místo. Byly významnou součástí tamní soutěživé kultury, do značné míry odrážely charakter řecké společnosti, jež byla mimo jiné silně ovlivněna náboženstvím a filosofií. Smyslem pohybových aktivit nebylo pouze zvítězit a získat tak čest a slávu, důležitou úlohu hrály také při výchově a vzdělávání člověka. Takto vystupuje tělesné cvičení u filosofa Platóna, konkrétně v jeho dialogu Ústava (Politeia). Hlavní hrdina tohoto spisu, filosof Sókratés, se pokouší se svým přítelem Glaukónem založit obec (polis), která by se vyznačovala všestrannou dokonalostí (ve smyslu areté). Dvě vrstvy společnosti, strážci a vládci (filosofové), procházejí v Platónově představě striktní výchovou, která je má připravit na dobrou službu obci. Sókratés při dané výchově zdůrazňuje propojení gymnastického vzdělání (gymnastiké) s múzickým uměním (músiké), prostřednictvím nichž může jedinec dosáhnout harmonického stavu (kalokagathia). Tato výchova má být dostupná pro muže i ženy a primárně směřuje ke kultivaci duše (psyché), jež je hnacím motorem těla (sóma).

Cíle: Základním cílem příspěvku je představit pohybové aktivity jako vhodný prostředek k formování člověka.

Metodika: Příspěvek vychází z české a anglické odborné literatury. Při psaní je nejčastěji užíváno deskriptivní a komparativní metody, která je doplněna o analýzu zkoumané problematiky.

Výsledky: Pohybové aktivity v antickém Řecku vystupují do značné míry jako existenciální záležitost, jež odráží niternou povahu jedince i společnosti. U Platóna konkrétně figuruje tělesné cvičení jako podstatný edukační prvek. Představuje prostředek k dosažení vyšších met, svou povahou se podílí na komplexním rozvoji jedince.

Závěry: Svým existenciálním nádechem pomáhaly pohybové aktivity v antickém Řecku naplňovat zvučnou výzvu v podobě gnóthi seauton. Tělesná cvičení daného období mohou zejména díky svému výchovnému a vzdělávacímu charakteru inspirovat také člověka dnešní doby.

Klíčová slova: pohybová aktivita, výchova, psyché, sóma, areté

Physical activities in the context of Plato's Republic

Background: Physical activities played an important role in ancient Greece. They were an essential component of local competitive culture; they also largely reflected the character of Greek society, which was strongly influenced by religion and philosophy. The primary purpose of physical activities was not just to win and gain honor or fame, their important role was also in education and cultivation of man. In this way, bodily exercises appear in Plato's philosophy, specifically in his dialogue Republic (Politeia). The main character of this dialogue, the philosopher Socrates, attempts with his friend Glaucon, to establish a city (polis) which would show general perfection (in the sense of aretê). Two classes of society, guardians and rulers (philosophers), undergo in Plato's conception a rigorous educational programme which should prepare them for good community service. Their education consists of gymnastic training (gymnastikê) and music-poetry art (mousikê), through which may an individual achieve a harmonious state (kalokagathia). This education is supposed to be available for both men and women and it primarily cultivates the human soul (psychê), the driving force of the body (sōma).

Objective: The main objective of this manuscript is to present physical activities as a suitable instrument for the formation of man.

Methods: This manuscript is based on Czech and English scholarly literature. During writing, the most often used methods are description and comparison, which are complemented by an analysis of the examined issues.

Results: Physical

activities in ancient Greece appear as an existential affair which reflects the innermost nature of the individual and society. For the philosopher Plato, bodily exercises were an important educational element. They were an instrument for achieving higher goals, they also helped to cultivate the individual complexly.

Conclusions: Through their existential tinge, physical activities in ancient Greece helped to fulfill the sounding challenge of gnōthi seauton. Especially because of their educative character, bodily exercises of that period can also be seen as a suitable inspirational source for people today.

Keywords: physical activity, education, psychê, sōma, aretê

Vloženo: březen 2016; Přijato: srpen 2016; Zveřejněno online: květen 2017; Zveřejněno: březen 2018Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Mareš, L. (2017). Pohybové aktivity v kontextu Platónovy Ústavy. Tělesná kultura40(2), 88-94. doi: 10.5507/tk.2016.005.
Stáhnout citaci

Reference

 1. Anzenbacher, A. (2001). Úvod do etiky. Praha: Academia.
 2. Aristotelés. (1998). Politika (2. vyd.). Praha: Nakladatelství Rezek.
 3. Bahník, V., Bělský, J., Businská, H., Krejčí, V., Kucharský, P., Vránek, Č., … Marek, V. (1974). Slovník antické kultury. Praha: Svoboda.
 4. Dovalil, J., Bauer, K., Doležal, T., Hogenová, A., Chalupecká, M., Choutka, M., … Svoboda, B. (2004). Olympismus. Praha: Olympia.
 5. Golden, M. (1998). Sport and society in Ancient Greece. Cambridge: Cambridge University Press.
 6. Hare, R. M., Barnes, J., & Chadwick, H. (1994). Zakladatelé myšlení. Praha: Svoboda.
 7. Hawhee, D. (2004). Bodily arts: Rhetoric and athletics in Ancient Greece. Austin: University of Texas Press.
 8. Hogenová, A. (2001). Areté: základ olympijské filozofie. Praha: Karolinum.
 9. Huizinga, J. (1971). Homo ludens: o původu kultury ve hře. Praha: Mladá fronta.
 10. Jirásek, I. (2005). Filosofická kinantropologie: setkání filosofie,těla a pohybu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 11. Laertios, D. (1995). Životy, názory a výroky proslulých filosofů (2. vyd.). Pelhřimov: Nová tiskárna.
 12. Mechikoff, R. A. (2014). A history and philosophy of sport and physical education: From Ancient civilizations to the modern world (6th ed.). New York, NY: McGraw-Hill.
 13. Novotný, F. (1998). O překládání z filosofického jazyka Platónova. Filosofický časopis, 46, 619-629.
 14. Olivová, V. (1988). Sport a hry ve starověkém světě. Praha: Artia.
 15. Patočka, J. (1999). Péče o duši II. Praha: OYKOYMENH.
 16. Pisk, J. (2006). What is good sport: Plato's view. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 36(2), 67-72.
 17. Platón. (1993). Ústava. Praha: Svoboda - Libertas.
 18. Platón. (1994a). Euthyfrón, obrana Sókrata, Kritón (3. vyd.). Praha: OIKOYMENH.
 19. Platón. (1994b). Faidón (3. vyd.). Praha: OIKOYMENH.
 20. Platón. (1995). Charmidés, Lachés, Lysis, Theagés (2. vyd.). Praha: OIKOYMENH.
 21. Platón. (1996). Alkibiadés I, Alkibiadés II, Hipparchos, Milovníci (2. vyd.). Praha: OYKOYMENH.
 22. Platón. (1997). Zákony (2. vyd.). Praha: OIKOYMENH.
 23. Platón. (2000). Gorgias (4. opr. vyd.). Praha: OIKOYMENH.
 24. Reid, H. L. (2007). Sport and moral education in Plato's Republic. Journal of the Philosophy of Sport, 34(2), 160-175, doi:10.1080/00948705.2007.9714719 Přejít k původnímu zdroji...
 25. Reid, H. L. (2011). Athletics and philosophy in Ancient world: Contests of virtue. Abingdon: Routledge (Taylor & Francis Group).
 26. Reid, H. L. (2012). Introduction to the philosophy of sport. Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
 27. Svoboda, V. (2011). Filosofie a teologie sportu se zřetelem k americkému fotbalu (Diplomová práce). Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Teologická fakulta, České Budějovice.
 28. Xenofón. (1972). Vzpomínky na Sókrata. Praha: Svoboda.
 29. Young, D. C. (2004). A brief history of the Olympic games. Malden, MA: Blackwell. Přejít k původnímu zdroji...

Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Uveďte původ / Creative Commons Attribution License (CC BY), která umožňuje distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.