Tělesná kultura, 2017 (roč. 40), číslo 2

Tělesná kultura 2017, 40(2):78-87 | DOI: 10.5507/tk.2017.002

Statický strečink - funkce a účinky: přehledová studie

Jaroslav Krištofič
Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

Východiska: Z historického pohledu byly pozitivní účinky statického strečinku někdy až nekriticky nadhodnocovány, což se projevovalo mimo jiné i ve struktuře rozcvičení před výkonem. Současný pohled je vůči aplikaci statického strečinku a jeho vlivu na pohybový systém kritičtější s důsledkem redukce jeho zařazování především v úvodní části tréninkové jednotky. Studie a výzkumné projekty k tomuto tématu se však ve svých závěrech mnohdy rozcházejí a nejasnosti v teoretické rovině mohou být podkladem nesystémových přístupů v praktických aplikacích.

Cíl: Cílem studie je porovnat názory odborníků na funkci statického strečinku a popsat jeho účinky na pohybový systém.

Metodika: Zdrojem informací pro tuto studii je literární rešerše především ze zahraničních příspěvků k tématu funkce strečinku a jeho vlivu na pohybový systém. Vzhledem k šíři problematiky byla vymezena a zpracována nejvíce diskutovaná dílčí témata. Názorová nejednotnost odborníků na funkci statického strečinku se týká především otázky jeho zařazování do celkového rozcvičení, funkce statického strečinku z hlediska prevence zranění a jeho vlivu na svalový výkon. Preference statické, nebo dynamické formy strečinku ve vztahu ke specifickým účelům prolíná všemi dílčími tématy.

Závěry: Odborná veřejnost je jednotná v názoru na pozitivní účinek statického strečinku na konci tréninkové jednotky, ne však v názoru na jeho funkci v rámci rozcvičení před výkonem. Jeho funkce z hlediska prevence proti zranění není prokázána, ale ani vyvrácena. Stále více odborníků se přiklání k názoru, že tuto funkci plní především zahřívací část rozcvičení. Odborná veřejnost připouští negativní vliv statického strečinku aplikovaného před rychlostně silovým výkonem, ale současně nenalézá dostatek důkazů pro jeho plošné vyřazení z rozcvičení. Zařazení statického strečinku do rozcvičení a způsob jeho provádění se odvíjí od charakteru zátěže a pro některé sporty zůstává nedílnou součástí tohoto procesu. Současným trendem je přechod k aktivním formám rozcvičení.

Klíčová slova: statický strečink, dynamický strečink, svalová tuhost, svalový výkon

Static stretching - functions and effects: Review

Background: From a historical point of view the positive effects of static stretching were uncritically over-estimated, this was evident in the structure of warm ups before performance. The current view on the application of static stretching and its effects on the musculoskeletal system is more critical with the consequence of the reduction of its use, above all in the initial part of the training units. Studies and research projects on this topic however often have different conclusions and obscurities in the theoretical plane and can be the basis for non-systematic approaches in practical applications.

Objective: The aim of this study is to compare the views of experts on the function of static stretching and to describe its effects on the musculoskeletal system.

Methods: Source of information for this study is a literature search especially from foreign posts on the topic of stretching and its effects on the musculoskeletal system. Given the breadth of issues which were profiled and processed, most discussed subtopics. Differences in opinions of experts on the function of stretching mainly concern the questions use of static stretching as in part of warm up, function of static stretching in the prevention of injury and its effect on muscle power. Preference for static or dynamic forms of stretching in relation to specific purposes permeates all sub-themes.

Conclusions: The professional community is united in the view on the positive effects of static stretching at the end of a training session, but not in the opinion on its function in the warm-up before exercise. Functions of static stretching in terms of injury prevention has not been proven, nor disproved. More and more experts are inclined to think that this function is performed particularly warm part of the warm-up. The professional community recognizes the negative effect of static stretching on speed-power performance, but did not find enough evidence for a general

exclusion from warming up. The inclusion of static stretching to warm up and the way of its implementation depends on the nature of the load and for some sports remains an integral part of this process. The current trend is toward the transition to active forms of warming up.

Keywords: static stretching, dynamic stretching, muscle stiffness, muscle performance

Vloženo: květen 2016; Přijato: leden 2017; Zveřejněno online: květen 2017; Zveřejněno: březen 2018Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Krištofič, J. (2017). Statický strečink - funkce a účinky: přehledová studie. Tělesná kultura40(2), 78-87. doi: 10.5507/tk.2017.002.
Stáhnout citaci

Reference

 1. Akeson, W. H., Amiel, D., & Woo, S. (1980). Immobility effects on synovial joint: The pathomechanics of joint conctracture. Biorheology, 17, 95-110. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 2. Alter, M. J. (1999). Strečink 311 protahovacích cviků pro 41 sportů. Praha: Grada Publishing.
 3. Anderson, B. (1980). Stretching. Bolinas, CA: Shelter Publications.
 4. Ayala, F., De Ste Croixc, M., Sainz de Barandad, P., & Santonjae, F. (2015). Acute effects of two different stretching techniques on isokinetic strength and power. Revista Andaluza de Medicina del Deporte, 8(3), 93-102. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Bishop, D. (2003a). Warm up I: Potential mechanisms and the effects of passive warm up on exercise performance. Sports Medicine, 33, 439-54. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 6. Bishop, D. (2003b). Warm up II: Performance changes following active warm up and how to structure the warm up. Sports Medicine, 33, 483-498. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 7. Black, J., & Jones, S. (2001). Passive stretching does not protect against acute contraction-induced injury in mouse EDL muscle. Journal of Muscle Research & Cell Motility, 22, 301-310. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 8. Borges Bastos, C. L., Miranda, H., Vale, R. G. S., Portal, M. D. N., Gomes, T. M., Novaes, J. S., & Winchester, J. B. (2013). Chronic effect of static stretching on strength performance and basal serum IGF-1 levels. Journal of Strength and Conditioning Research, 27, 2465-2472. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 9. Bubanj, S., Okičić, T., Živković, M., Stanković, R., Bojić, I., & Bubanj, R. (2011). Differences in manifested explosive strength tested by means of the vertical jump with and without previous static stretching. Facta universitatis: Series: Physical Education and Sport, 9(2), 151-159.
 10. Dalrymple, K. J., Davis, S. E., Dwyer, G. B., & Moir, G. L. (2010). Effect of static and dynamic stretching on vertical jump performance in collegiate women volleyball players. Journal of Strength and Conditioning Research, 24, 149-155. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 11. Fradkin, A. J., Gabbe, B. J., & Cameron, P. A. (2006). Does warming up prevent injury in sport? The evidence from randomised controlled trials? Journal of Science and Medicine in Sport, 9, 214-220. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 12. Gleim, G. W. & McHugh, M. P. (1997). Flexibility and its effects on sports injury and performance. Sports Medicine, 24, 289-299. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 13. Gomes, T. M., Simão, R., Marques, M. C., Costa, P. B., & Novaes, J. S. (2011). Acute effects of two different stretching methods on local muscular endurance performance. Journal of Strength and Conditioning Research, 25, 745-752. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 14. Herbert, R. D., & Gabriel, M. (2002). Effects of stretching before and after exercising on muscle soreness and risk of injury: Systematic review. British Medical Journal, 325, 325-468. Přejít k původnímu zdroji...
 15. Church, J. B., Wiggins, M. S., Moode, F. M., & Crist, R. (2001). Effect of warm up and flexibility treatments on vertical jump performance. Journal of Strength and Conditioning Research, 15, 332-336. Přejít na PubMed...
 16. Kirkendall, D. T., & Dvorak, J. (2010). Effective injury prevention in soccer. Physician and Sportsmedicine, 38, 147-157. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 17. Knapik, J. J., Hauret, K. G., Arnold, S., Canham-Chervak, M., Mansfield, A. J., Hoedebecke, E. L., & McMillian, D. (2003). Injury and fitness outcomes during implementation of physical readiness training. International Journal of Sports Medicine, 24, 372-381. Přejít na PubMed...
 18. Knudson, D. (2006). The biomechanics of stretching. Journal of Exercise Science & Physiotherapy, 2, 3-12.
 19. Kokkonen, J., Nelson, A. G., Tarawhiti, T., Buckingham, P., & Winchester, J. (2010). Early-phase resistance training strength gains in novice lifters are enhanced by doing static stretching. Journal of Strength and Conditioning Research, 24, 502-506. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 20. Kolář, P., Kopřivová, J., & Kopřiva, Z. (1988). Fyziologie hybnosti, relaxace a kompenzační cvičení ve sportovní gymnastice. Praha: ÚV ČSTV.
 21. Krištofič, J. (2014). Gymnastické posilování - motoricko-funkční příprava. Praha: FTVS UK.
 22. Kruse, N. T., Barr, M. W., Gilders, R. M., Kushnick, M. R., & Rana, S. R. (2015). Effect of different stretching strategies on the kinetics of vertical jumping in female volleyball athletes. Journal of Sport and Health Science, 4, 364-370. Přejít k původnímu zdroji...
 23. Kurz, T. (1994). Stretching scientifically: A guide to flexibility training (3rd ed.). Island Pond, VT: Stadion.
 24. La Torre, A., Castagna, C., Gervasoni, E., Cè, E., Rampichini, S., Ferrarin, M., & Merati, G. (2010). Acute effects of static stretching on squat jump performance at different knee starting angles. Journal of Strength and Conditioning Research, 24, 687-694. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 25. Magnusson, P., & Renström, P. (2006). The European college of sports sciences position statement: The role of stretching exercises in sports. European Journal of Sport Science, 6(2), 87-91. Přejít k původnímu zdroji...
 26. Marek, S. M., Cramer, J. T., Fincher, A. L., Massey, L. L., Dangelmaier, S. M., Purkayastha, S., … Culbertson, J. Y. (2005). Acute effects of static and proprioceptive neuromuscular facilitation stretching on muscle strength and power output. Journal of Athletic Training, 40(2), 94-103. Přejít na PubMed...
 27. McHugh, M. P., & Nesse, M. (2008). Effect of stretching on strength loss and pain after eccentric exercise. Medicine and Science in Sports and Exercise, 40, 566-73. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 28. McMillian, D. J., Moore, J. H., Hatler, B. S., & Taylor, D. C. (2006). Dynamic versus static-stretching warm up: The effect on power and agility performance. Journal of Strength and Conditioning Research, 20, 492-499. Přejít na PubMed...
 29. McNair, P. J., Dombroski, E. W., Hewson D. J., & Stanley, S. N. (2000). Stretching at the ankle joint: Viscoelastic responses to holds and continuous passive motion. Medicine and Science in Sports and Exercise, 33, 354-358. Přejít na PubMed...
 30. Minshull, C., Eston, R., Bailey, A., Rees, D., & Gleeson, N. (2014). The differential effects of PNF versus passive stretch conditioning on neuromuscular performance. European Journal of Sport Science, 14, 233-241. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 31. Mizuno, T., Matsumoto, M., & Umemura, Y. (2013). Viscoelasticity of the muscle-tendon unit is returned more rapidly than range of motion after stretching. Scandinavian Journal of Medicine Science in Sports, 23, 23-30. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 32. Mohamad, N. I., Nosaka, K., & Cronin, J. (2011). Maximizing hypertrophy: Possible contribution of stretchingin the interset rest period. Strength and Conditioning Journal, 33, 81-87. Přejít k původnímu zdroji...
 33. Nakamura, M., Ikezoe, T., Tokugawa, T., & Ichihashi, N. (2015). Acute effects of stretching on passive properties of human gastrocnemius muscle-tendon unit: Analysis of differences between hold-relax and static stretching. Journal of Sport Rehabilitation, 24, 286-292. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 34. Nelson, A. G., Kokkonen, J., & Arnall, D. A. (2005). Acute muscle stretching inhibits muscle strength endurance performance. Journal of Strength and Conditioning Research, 19, 338-343. Přejít na PubMed...
 35. Ogura, Y., Miyahara, Y., Naito, H., Katamoto, S., & Aoki, J. (2007). Duration of static stretching influences muscle force production in hamstring muscles. Journal of Strength and Conditioning Research, 21, 788-792. Přejít na PubMed...
 36. O'Hora, J., Cartwright, A., Wade, C. D., Hough, A. D., & Shum, G. L. (2011). Efficacy of static stretching and proprioceptive neuromuscular facilitation stretch on hamstrings length after a single session. The Journal of Strength & Conditioning Research, 25, 1586-1591. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 37. Olsen, O. E., Myklebust, G., Engebretsen, L., Holme, I., & Bahr, R. (2005). Exercises to prevent lower limb injuries in youth sports: Cluster randomized controlled trial. British Medical Journal, 330, 330-449. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 38. Pope, R. P., Herbert, R. D., Kirwan, J. D., & Graham, B. J. (2000). A randomized trial of preexercise stretching for prevention of lower-limb injury. Medicine and Science in Sports and Exercise, 32, 271-277. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 39. Power, K., Behm, D., Cahill, F., Carroll, M., & Young, W. (2004). An acute bout of static stretching: Effects on force and jumping performance. Medicine and Science in Sports and Exercise, 36, 1389-1396. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 40. Ress, S. S., Murphy, A. J., Watsford, M. L., McLachlan, K. A., & Coutts, A. J. (2007). Effects of proprioceptive neuromuscular facilitation stretching on stiffness and force-producingcharacteristics of the ankle in active women. Journal of Strength and Conditioning Research, 21, 572-577. Přejít na PubMed...
 41. Rogan, S., Wüst, D., Schwitter, T., & Schmidtbleicher, D. (2013). Static stretching of the hamstring muscle for injury prevention in football codes: Systematic review. Asian Journal of Sport Medicine, 4, 1-9. Přejít na PubMed...
 42. Rosenbaum, D., & Hennig, E. M. (1995). The influence of stretching and warm-up exercises on Achilles tendon reflex activity. Journal of Sport Sciences, 13, 481-490. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 43. Sekir, U., Arabaci, R., Akova, B., & Kadagan, S. M. (2010). Acute effects of static and dynamic stretching on leg flexor and extensor isokinetic strength in elite women athletes. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 20, 268-281. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 44. Semiginovský, B. (1987). Fyziologické základy biotechnologie řízené sportovní přípravy. Praha: Univerzita Karlova.
 45. Shellock, F. G., & Prentice, W. E. (1985). Warming-up and stretching for improved physical performance and prevention of sports-related injuries. Sports Medicine, 2, 267-278. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 46. Shrier, I. (2004). Does stretching improve performance? A systematic and critical review of the literature. Clinical Journal of Sport Medicine, 14, 267- 273. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 47. Smith, C. A. (1994). The warm up procedure: To stretch or not to stretch. A brief review. Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy, 19, 12-17. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 48. Taylor, K., Sheppard, J., Lee, H., & Plummer, N. (2009). Negative effect of static stretching restored when combined with a sport specific warm-up component. Journal of Science and Medicine in Sport, 12, 657-661. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 49. Witvrouw, E., Mahieu, N., Danneels, L., & McNair, P. (2004). Stretching and injury prevention: An obscure relationship. Sports Medicine, 34, 443-449. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 50. Young, W. B., & Behm, D. G. (2003). Effects of running, static stretching and practice jumps on explosive force production and jumping performance. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 43, 21-27. Přejít na PubMed...

Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Uveďte původ / Creative Commons Attribution License (CC BY), která umožňuje distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.