Tělesná kultura - Ahead of Print

Faktory ovlivňující sebeúčinnost studentů tělesné výchovy pro práci v integrované tělesné výchově

Factors influencing self-efficacy of students of physical education toward working in integrated physical education

Ladislav Baloun, Martin Kudláček, Ondřej Ješina, Jana Sklenaříková, Alena Migdauová

Tělesná kultura X:X | 10.5507/tk.2015.012

Východiska: Předkládaný příspěvek navazuje na systematické zkoumání postojů učitelů a studentů tělesné výchovy (TV) ve vztahu k integrované tělesné výchově v České republice prováděných na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Dalším krokem ke zmapování úrovně integračního procesu v tělesné výchově je zjišťování úrovně sebeúčinnosti (dále jen self-efficacy) u studentů TV při začleňování žáků se zdravotním postižením do výuky školní TV. Cíle: Zjištění faktorů, které ovlivňují self-efficacy studentů tělovýchovných oborů ve vztahu k začleňování žáků se zdravotním postižením (mentálním, tělesným a zrakovým) do výuky...

Dotazovací techniky orientované na vnímání integrace v tělesné výchově (přehledová studie)

Interrogation techniques focused on perceptions of inclusion in physical education (review study)

Ladislav Baloun, Hana Válková

Tělesná kultura X:X | 10.5507/tk.2015.015

Východiska: Předkládaný příspěvek se snaží navázat na systematické zkoumání postojů učitelů, studentů tělesné výchovy a intaktních žáků na základních školách ve vztahu k integrované tělesné výchově (TV) v České republice prováděných od 90. let minulého století na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci (FTK UP). Cíl: Sumarizovat charakteristiky dotazovacích instrumentů zabývajících se zjišťováním postojů ve vztahu k integrované TV. Dále prezentovat výsledky s užitím verifikovaných dotazovacích instrumentů zpracovaných v závěrečných kvalifikačních (bakalářských a magisterských) pracích na FTK UP. Na závěr pak...

Fenomén neoprávněného uvolnění z tělesné výchovy v základním a středním školství

The phenomenon of unauthorized release of physical education in the Czech education system

Ondřej Ješina

Tělesná kultura X:X | 10.5507/tk.2015.016

Východiska: Navzdory existenci mezinárodních smluv a strategických dokumentů, ale i zkušenostem ze zahraničí, je bezdůvodné uvolnění ze školní tělesné výchovy u nás realitou a často využívanou praxí. Na jedné straně se žáci se zdravotním postižením (či jinými speciálními vzdělávacími potřebami), kteří navštěvují školy pro ně primárně určené, účastní všech povinných předmětů včetně tělesné výchovy, na druhé straně pak na běžných školách žáci s daleko menšími zdravotními problémy neabsolvují tělesnou výchovu s odkazem na zdravotní komplikace, které by jim tato účast potenciálně způsobila. Cíl: Cílem příspěvku je upozornit na některé negativní...

Výzkum sportovních preferencí u souboru dětí s onkologickým onemocněním

Research sport preferences structure in children with cancer

Tomáš Vyhlídal, Michal Kudláček

Tělesná kultura X:X | 10.5507/tk.2016.004

Východiska: Každodenní aktivity dětí a mládeže představují důležité vývojové příležitosti, které jim slouží jako prostředek socializace a získání kulturních znalostí a dovedností. Mnoho dětí a mládeže tráví svůj volný čas sportem či jistou formou pohybové aktivity. Ne jinak je tomu i u dětí s onkologickým onemocněním. Výzkum sportovních preferencí má obrovský význam pro vytváření pohybových programů sloužících k resocializaci této cílové skupiny. Cíle: Cílem výzkumného šetření byla analýza sportovních preferencí u dětí s onkologickým onemocněním. Dílčím cílem bylo zjištění míry asociace mezi zjištěným pořadím aktivit a nabídkou aktivit...

Pohybové aktivity v kontextu Platónovy Ústavy

Physical activities in the context of Plato's Republic

Lukáš Mareš

Tělesná kultura X:X | 10.5507/tk.2016.005

Východiska: Pohybové aktivity zaujímaly v antickém Řecku podstatné místo. Byly významnou součástí tamní soutěživé kultury, do značné míry odrážely charakter řecké společnosti, jež byla mimo jiné silně ovlivněna náboženstvím a filosofií. Smyslem pohybových aktivit nebylo pouze zvítězit a získat tak čest a slávu, důležitou úlohu hrály také při výchově a vzdělávání člověka. Takto vystupuje tělesné cvičení u filosofa Platóna, konkrétně v jeho dialogu Ústava (Politeia). Hlavní hrdina tohoto spisu, filosof Sókratés, se pokouší se svým přítelem Glaukónem založit obec (polis), která by se vyznačovala všestrannou dokonalostí (ve...

Kultúrno-civilizačné peripetie vo vývine športu

Cultural-civilizational peripety in the development of sports

Josef Oborný, Michal Šafárik

Tělesná kultura X:X | 10.5507/tk.2016.006

Východiská: Na základe štúdia rôznych prameňov sa môžeme domnievať, že dejiny ľudstva, dejiny civilizácií a dejinná existencia športu sa historicky neprekrývajú. Počiatky civilizácie a počiatky športu v ľudskej existencii sú od seba značne vzdialené. Dejiny športu sú súčasťou vyšších štádií civilizačného rozvoja ľudstva. Cieľ: Cieľom nášho kvalitatívneho výskumu a komparatívneho uvažovania je hľadanie a zisťovanie súvislostí športu predovšetkým v kontextoch civilizačného (civilizovaného) a kultúrneho štádia ľudstva. Metodika: Podstatou metodológie tohto článku je kvalitatívny výskum. Aplikuje sa analýza textov a dokumentov, ktorá...

Vybrané modely vývoje sportovního talentu

Selected sports talent development models

Michal Vičar

Tělesná kultura X:X | 10.5507/tk.2016.010

Východiska: Na talent ve sportu je obvykle v České republice nahlíženo jako na statický, v čase neměnný atribut. To kontrastuje se stále více uplatňovanou praxí v anglosaských zemích zdůrazňujících jeho měnitelnou povahu. Ta se promítá do modelů popisujících jeho vývoj. Cíle: Cílem studie je představit moderní modely vývoje sportovního talentu. Metodika: Srovnání a rozbor následujících modelů - Balyiho Model dlouhodobého rozvoje sportovce, Côtého Vývojový model sportovní účasti, Csikszentmihalyiho Model plynutí optimální odbornosti a Baileyho a Morleyho Model rozvoje talentu. Závěry: Moderní modely rozvoje sportovního talentu...

Sedavé chování a vybrané aspekty pohybové aktivitySŠ a VŠ studentů

Sedentary behaviour and selected aspects of physical activity in students of secondary schools and universities

Adam Šimůnek, Karel Frömel, Ferdinand Salonna, Józef Bergier, Ján Junger, Pongrác Ács

Tělesná kultura X:X | 10.5507/tk.2016.011

Východiska: Pohybová aktivita (PA) českých středoškolských a vysokoškolských studentů je z hlediska plnění doporučení k PA nedostatečná, což se významně podílí na vzrůstajícím sedavém chování a nezdravém způsobu životního stylu. Přesto studie, které by porovnávaly rozdíly ve vykonané PA u studentů na středních (SŠ) i vysokých školách (VŠ), jsou velmi ojedinělé. Cíle: Cílem studie je zjistit, jaké jsou diference v sedavém chování, v typech transportu a chodeckých aktivitách u středoškolských a vysokoškolských studentů a také získat podklady k účinnějšímu ovlivňování životního stylu studentů. Metodika: Výzkum se uskutečnil v roce 2015 na...

Lidské biorytmy a jejich význam

Human biorhythms and their importance

Petr Kachlík

Tělesná kultura X:X | 10.5507/tk.2017.001

Východiska: Biorytmy představují jeden ze základních atributů života. Nalézáme je na všech úrovních organizace živého systému, jsou geneticky podmíněny. V postmoderní informační společnosti je můžeme vystopovat v oblasti kosmického výzkumu, medicíny, pedagogiky, výrobních odvětví. Cíle: V článku je podána základní charakteristika biorytmů, jejich členění a vazby s důrazem na lidský organismus. Je uveden systém řízení biorytmů, projevy jejich poruchy, je poukázáno na využití biorytmů v lékařské a pedagogické praxi i na nový pohled na stárnutí. Metodika: Jedná se o přehledový článek, který vznikl na základě analyticko-syntetického...

Statický strečink - funkce a účinky: přehledová studie

Static stretching - functions and effects: Review

Jaroslav Krištofič

Tělesná kultura X:X | 10.5507/tk.2017.002

Východiska: Z historického pohledu byly pozitivní účinky statického strečinku někdy až nekriticky nadhodnocovány, což se projevovalo mimo jiné i ve struktuře rozcvičení před výkonem. Současný pohled je vůči aplikaci statického strečinku a jeho vlivu na pohybový systém kritičtější s důsledkem redukce jeho zařazování především v úvodní části tréninkové jednotky. Studie a výzkumné projekty k tomuto tématu se však ve svých závěrech mnohdy rozcházejí a nejasnosti v teoretické rovině mohou být podkladem nesystémových přístupů v praktických aplikacích. Cíl: Cílem studie je porovnat názory odborníků na funkci statického strečinku a popsat...

Pohybová aktivita a sportovní preference západočeských adolescentů

Physical activity and sport preferences of West Bohemian adolescents

Petr Valach, Karel Frömel, Lukáš Jakubec, Daniela Benešová, Václav Salcman

Tělesná kultura X:X | 10.5507/tk.2017.003

Východiska: Pravidelná pohybová aktivita (PA) se jeví jako nejúčinnější faktor prevence proti civilizačním onemocněním. Období adolescence je považováno za jedno z klíčových při tvorbě a udržení správného návyku k pravidelné PA. Domníváme se, že úroveň pohybové aktivity mládeže je možné ovlivnit možností vykonávat preferované sportovní aktivity. Cíle: Hlavním cílem studie bylo, na základě zjištění celkového objemu vykonané PA a struktury sportovních preferencí u západočeských adolescentů zjistit, zda existují vztahy mezi preferovanými sportovními odvětvími a skladbou a úrovní týdenní pohybové aktivity. Metodika: Výzkum byl realizován...