Tělesná kultura - Ahead of Print

Faktory ovlivňující sebeúčinnost studentů tělesné výchovy pro práci v integrované tělesné výchově

Factors influencing self-efficacy of students of physical education toward working in integrated physical education

Ladislav Baloun, Martin Kudláček, Ondřej Ješina, Jana Sklenaříková, Alena Migdauová

Tělesná kultura X:X | 10.5507/tk.2015.012

Východiska: Předkládaný příspěvek navazuje na systematické zkoumání postojů učitelů a studentů tělesné výchovy (TV) ve vztahu k integrované tělesné výchově v České republice prováděných na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Dalším krokem ke zmapování úrovně integračního procesu v tělesné výchově je zjišťování úrovně sebeúčinnosti (dále jen self-efficacy) u studentů TV při začleňování žáků se zdravotním postižením do výuky školní TV. Cíle: Zjištění faktorů, které ovlivňují self-efficacy studentů tělovýchovných oborů ve vztahu k začleňování žáků se zdravotním postižením (mentálním, tělesným a zrakovým) do výuky...

Výzkum sportovních preferencí u souboru dětí s onkologickým onemocněním

Research sport preferences structure in children with cancer

Tomáš Vyhlídal, Michal Kudláček

Tělesná kultura X:X | 10.5507/tk.2016.004

Východiska: Každodenní aktivity dětí a mládeže představují důležité vývojové příležitosti, které jim slouží jako prostředek socializace a získání kulturních znalostí a dovedností. Mnoho dětí a mládeže tráví svůj volný čas sportem či jistou formou pohybové aktivity. Ne jinak je tomu i u dětí s onkologickým onemocněním. Výzkum sportovních preferencí má obrovský význam pro vytváření pohybových programů sloužících k resocializaci této cílové skupiny. Cíle: Cílem výzkumného šetření byla analýza sportovních preferencí u dětí s onkologickým onemocněním. Dílčím cílem bylo zjištění míry asociace mezi zjištěným pořadím aktivit a nabídkou aktivit...

Pohybové aktivity v kontextu Platónovy Ústavy

Physical activities in the context of Plato's Republic

Lukáš Mareš

Tělesná kultura X:X | 10.5507/tk.2016.005

Východiska: Pohybové aktivity zaujímaly v antickém Řecku podstatné místo. Byly významnou součástí tamní soutěživé kultury, do značné míry odrážely charakter řecké společnosti, jež byla mimo jiné silně ovlivněna náboženstvím a filosofií. Smyslem pohybových aktivit nebylo pouze zvítězit a získat tak čest a slávu, důležitou úlohu hrály také při výchově a vzdělávání člověka. Takto vystupuje tělesné cvičení u filosofa Platóna, konkrétně v jeho dialogu Ústava (Politeia). Hlavní hrdina tohoto spisu, filosof Sókratés, se pokouší se svým přítelem Glaukónem založit obec (polis), která by se vyznačovala všestrannou dokonalostí (ve...

Sedavé chování a vybrané aspekty pohybové aktivitySŠ a VŠ studentů

Sedentary behaviour and selected aspects of physical activity in students of secondary schools and universities

Adam Šimůnek, Karel Frömel, Ferdinand Salonna, Józef Bergier, Ján Junger, Pongrác Ács

Tělesná kultura X:X | 10.5507/tk.2016.011

Východiska: Pohybová aktivita (PA) českých středoškolských a vysokoškolských studentů je z hlediska plnění doporučení k PA nedostatečná, což se významně podílí na vzrůstajícím sedavém chování a nezdravém způsobu životního stylu. Přesto studie, které by porovnávaly rozdíly ve vykonané PA u studentů na středních (SŠ) i vysokých školách (VŠ), jsou velmi ojedinělé. Cíle: Cílem studie je zjistit, jaké jsou diference v sedavém chování, v typech transportu a chodeckých aktivitách u středoškolských a vysokoškolských studentů a také získat podklady k účinnějšímu ovlivňování životního stylu studentů. Metodika: Výzkum se uskutečnil v roce 2015 na...

Statický strečink - funkce a účinky: přehledová studie

Static stretching - functions and effects: Review

Jaroslav Krištofič

Tělesná kultura X:X | 10.5507/tk.2017.002

Východiska: Z historického pohledu byly pozitivní účinky statického strečinku někdy až nekriticky nadhodnocovány, což se projevovalo mimo jiné i ve struktuře rozcvičení před výkonem. Současný pohled je vůči aplikaci statického strečinku a jeho vlivu na pohybový systém kritičtější s důsledkem redukce jeho zařazování především v úvodní části tréninkové jednotky. Studie a výzkumné projekty k tomuto tématu se však ve svých závěrech mnohdy rozcházejí a nejasnosti v teoretické rovině mohou být podkladem nesystémových přístupů v praktických aplikacích. Cíl: Cílem studie je porovnat názory odborníků na funkci statického strečinku a popsat...