Tělesná kultura, 2017 (roč. 40), číslo 2

Tělesná kultura 2017, 40(2):112-116 | DOI: 10.5507/tk.2017.005

Pomáhá aktivní docházka/dojížďka českým adolescentům plnit zdravotní doporučení pro pohybovou aktivitu?

Michal Vorlíček, Lukáš Rubín, Jan Dygrýn, Josef Mitáš
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika

Východiska: Pohybová aktivita (PA) je velmi důležitým faktorem ovlivňujícím lidské zdraví. Aktivní docházka/dojížďka (AD) do školy může napomoci zvýšit celkový počet kroků za den a tím snáze plnit zdravotní doporučení pro PA. Pro zlepšení propagace a zvýšení využití AD je důležité co nejlépe identifikovat faktory ovlivňující volbu této formy transportu.

Cíle: Cílem této studie bylo zjistit, zda AD do školy pomáhá žákům v České republice plnit zdravotní doporučení pro PA. Dílčím cílem bylo zjistit, jak volbu formy transportu ovlivňuje docházková vzdálenost.

Metodika: Výzkumného šetření se zúčastnilo celkem 1745 adolescentů z náhodně vybraných základních a středních škol v České republice. K identifikaci preferované formy docházky/dojížďky byl využit standardizovaný dotazník IPEN Adolescent. PA zastoupena průměrným počtem kroků za den byla monitorována pomocí krokoměru Yamax SW 700 Digiwalker. Do studie byli zahrnuti pouze žáci s kompletním záznamem kroků za 7 dní. Zdravotní doporučení pro PA byla stanovena na 11000 kroků/den pro děvčata a 13000 kroků/den pro chlapce. Pro porovnání výsledků dvou skupin byl využit Chi-squered test.

Výsledky: Žáci, kteří využívají aktivních forem docházky/dojížďky do školy jako je chůze či jízda na kole nebo skateboardu, plní signifikantně častěji zdravotní doporučení pro PA než ti, kteří se dopravují pasivně (p < 0,05). Docházková vzdálenost do 20 minut z místa bydliště do školy je zásadní pro 85 % žáků, kteří dochází/dojíždí do školy aktivně.

Závěry: V souladu s dříve publikovanými údaji, se i u českých adolescentů potvrzuje, že AD do školy přispívá k úspěšnému plnění zdravotních doporučení pro pohybovou aktivitu.

Klíčová slova: aktivní transport, škola, zdraví, kroky

Does active commuting help Czech adolescents meet health recommendations for physical activity?

Background: Physical activity (PA) is an important factor affecting human health. Active commuting to school can help pupils increase the total number of steps per day and to meet health recommendations for PA. To improve the promotion and increased use of active commuting it is crucial to identify factors influencing the choice of the form of transport.

Objective: The aim of this study was to determine whether active commuting to school helps pupils in the Czech Republic to meet health recommendations for PA, and how the choice of this form of transport affects walking distance.

Methods: The survey was attended by 1,745 adolescents from randomly selected primary and secondary schools in the Czech Republic. To identify the preferred form of commuting the standardized Adolescent IPEN questionnaire was used. PA represented by average number of steps per day was monitored using a Yamax SW 700 Digiwalker pedometer. The study included only pupils with a complete record of the steps for 7 days. The health recommendation for PA was set at 11,000 steps per day for girls and 13,000 steps per day for boys. To compare the results of the two groups the Chi-squared test was used.

Results: A greater proportion of pupils, who meet health recommendations for PA, occur in the group using the active forms of commuting to school, such as walking or riding a bike or skateboard. All differences between groups are statistically significant (p < .05). The majority (85%) of pupils, who commute actively to school, live within a 20 minute walking distance.

Conclusions: In accordance with the data published in world literature, this study confirms the hypothesis that active commuting to school contributes to the successful achievement of health recommendations for PA in adolescents.

Keywords: active transport, school, health, steps

Vloženo: červen 2017; Přijato: srpen 2017; Zveřejněno: březen 2018Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Vorlíček, M., & Rubín Jan Dygrýn Josef Mitáš, L. (2017). Pomáhá aktivní docházka/dojížďka českým adolescentům plnit zdravotní doporučení pro pohybovou aktivitu? Tělesná kultura40(2), 112-116. doi: 10.5507/tk.2017.005.
Stáhnout citaci

Reference

 1. Biddle, S. J. H., Gorely, T., & Stensel, D. J. (2004). Health-enhancing physical activity and sedentary behaviour in children and adolescents. Journal of Sports Sciences, 22, 679-701. doi:org/10.1080/02640410410001712412 Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 2. Campbell, I. (2007). Chi-squared and Fisher-Irwin tests of two-by-two tables with small sample recommendations. Statistics in Medicine, 26, 3661-3675. doi:org/10.1002/sim.2832 Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 3. Centers for Disease Control and Prevention. (2010). State indicator report on Physical Activity, 2010 National action guide. Atlanta, GA: U. S. Department of Health and Human Services. doi:org/10.3945/an.114.007211
 4. Cervero, R. (2003). The built environment and travel: Evidence from the United States. European Journal of Transport and Infrastructure Research, 3(2), 119-137.
 5. Dygrýn, J., Mitáš, J., Gába, A., Rubín, L., & Frömel, K. (2015). Changes in active commuting to school in Czech adolescents in different types of built environment across a 10-year period. International Journal of Environmental Researchand Public Health, 12, 12988-12998. doi:org/10.3390/ijerph121012988 Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 6. Faulkner, G., Stone, M., Buliung, R., Wong, B., & Mitra, R. (2013). School travel and children's physical activity: A cross-sectional study examining the influence of distance. BMC Public Health, 13, 1166. doi:org/10.1186/1471-2458-13-1166 Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 7. Hume, C., Timperio, A., Salmon, J., Carver, A., Giles-corti, B., & Crawford, D. (2009). Walking and cycling to school predictors of increases among children and adolescents. American Journal of Preventive Medicine, 36(3), 195-200. doi: org/10.1016/j.amepre.2008.10.011 Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 8. Moore, S. C., Lee, I. M., Weiderpass, E., Campbell, P. T., Sampson, J. N., Kitahara, C. M., … Patel, A. V. (2016). Association of leisure-time physical activity with risk of 26 types of cancer in 1.44 million adults. The Journal of the American Medical Association Internal Medicine, 176, 816-825. doi:org/10.1001/jamainternmed.2016.1548 Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 9. Pavelka, J., Sigmundová, D., Hamřík, Z., & Kalman, M. (2012). Active transport among Czech school-aged children. Acta Gymnica, 42(3), 17-26. doi:10.5507/ag.2012.014 Přejít k původnímu zdroji...
 10. Pizarro, A. (2014). Active living and built environment: Active transport to school in Portuguese adolescents (Disertační práce). Universidade do Porto, Faculdade de Desporto, Porto.
 11. Public Health Agency of Canada. (2011). Obesity in Canada: A joint report from the public health agency of Canada and the Canadian Institute for health information. Otawa, OT: Public Health Agency of Canada.
 12. Sallis, J. F., Frank, L. D., Saelens, B. E., & Kraft, M. K. (2004). Active transportation and physical activity: Opportunities for collaboration on transportation and public health research. Transportation Research, 38, 249-268. doi:org/10.1016/j.tra.2003.11.003 Přejít k původnímu zdroji...
 13. Sigmund, E., & Sigmundová, D. (2011). Pohybová aktivita pro podporu zdraví dětí a mládeže (1. vyd.). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 14. Southward, E. F., Page, A. S., Wheeler, B. W., & Cooper, A. R. (2012). Contribution of the school journey to daily physical activity in children aged 11-12 years. American Journal of Preventive Medicine, 43(2), 201-204. doi:org/10.1016/j.amepre.2012.04.015 Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 15. Timperio, A., Ball, K., Salmon, J., Roberts, R., Giles-corti, B., Simmons, D., … Crawford, D. (2006). Personal, family, social, and environmental correlates of ative commuting to school. American Journal of Preventive Medicine, 30, 45-51. doi:org/10.1016/j.amepre.2005.08.047 Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 16. Tudor-Locke, C., Craig, C. L., Beets, M. W., Belton, S., Cardon, G. M., Duncan, S., … Blair, S. N. (2011). How many steps/day are enough? for children and adolescents. The International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, 8, 78. doi:org/10.1186/1479-5868-8-78 Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 17. World Health Organization. (2010). Global recommendations on physical activity for health. Geneva: World Health Organization. doi:org/10.1080/11026480410034349

Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Uveďte původ / Creative Commons Attribution License (CC BY), která umožňuje distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.