Tělesná kultura, 2017 (roč. 40), číslo 2

Tělesná kultura 2017, 40(2):95-104 | DOI: 10.5507/tk.2017.004

Mobilní aplikace pro podporu pohybové aktivity a jejich potenciál při využití ve školní tělesné výchově

Pavel Palička1,2, Lukáš Jakubec3, Pavel Knajfl1, Martina Maněnová1
1 Pedagogická fakulta, Univerzita Hradec Králové, Hradec Králové, Česká republika;
2 Fakulta tělesné výchovy a sportu, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika; a
3 Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika

Východiska: Současný trend využívání digitálních technologií k podpoře pohybové aktivity (PA) je v této době nezastavitelný. Se vzrůstajícím počtem uživatelů vlastnících mobilní zařízení a enormním množstvím mobilních aplikací pro podporu PA se zvyšují možnosti jejich využití v oblasti tělovýchovného vzdělávání. Vlivem neustále vzrůstajícího počtu a zaměření těchto aplikací vzniká nepřehledná situace, která znesnadňuje jejich efektivní využívání v odborné praxi.

Cíle: Cílem práce je poukázat na současné možnosti využití mobilních technologií v oblasti školní tělesné výchovy a přispět do zvolené problematiky aktuálními teoreticko-praktickými poznatky, které povedou k získání lepšího přehledu o současném stavu a možnostech praktického využití těchto prostředků.

Metodika: V teoretické části jsme vycházeli z rešerše domácí a zahraniční literatury a z vlastních praktických zkušeností s využíváním jednotlivých typů mobilních aplikací. V rámci praktické části jsme provedli dotazníkové šetření u žáků a učitelů základních a středních škol se zaměřením na aktuální stav a způsoby využívání mobilních technologií v souvislosti s výukou tělesné výchovy (TV).

Výsledky: V teoreticko-praktické rovině předkládáme návrh kategorizačního systému pro usnadnění základní orientace v problematice. Jeho součástí jsou příklady vhodných aplikací využitelných při výuce školní TV. Z výsledků dotazníkového šetření vyplývá, že učitelé i žáci mají o aplikacích podporujících PA přehled a aktivně je využívají, čemuž odpovídá vysoká četnost vlastnictví mobilních zařízení a využívání aplikací podporujících PA. Dílčí vztahy vyplývající ze stanovených hypotéz tento trend potvrzují.

Závěry: Článek přináší teoreticko-praktické náměty určené zejména praktikující odborné veřejnosti a poukazuje na aktuální témata související s využíváním zmiňovaných prostředků v praxi. Vysoké procento penetrace mobilních zařízení u cílové skupiny a praktické zkušenosti s využíváním mobilních aplikací pro podporu PA indikují slibný potenciál v rámci podpory tělovýchovného vzdělávání.

Klíčová slova: učitelé, žáci, mobilní technologie, vzdělávání, pohybová aktivita, školní tělesná výchova, základní a střední školy

Mobile apps that encourage physical activities and the potential of these applications in physical education at schools

Background: The current trend in using digital technology to encourage physical activity (PA) is unstoppable at this time. The growing number of mobile device users maximises the possibility of the better utilisation of these devices for the support of physical activities.

Objective: The objective of this paper is to create insight into the use of mobile technologies in the physical education process and to establish the underlying considerations of their use. In the paper we generally discuss the utilization of digital technologies in physical education. The paper also includes a survey research directed at a target group. The survey research focuses on the current status of how mobile technologies have spread and how they are used in PE classes and the realisation of PA.

Methods: Having studied literary resources we pursue the fundamental description of PA mobile apps, as well as the availability, functions and basic categorisation of these mobile apps. In the practical part of the paper we publish the initial results of our survey research directed at a target group - primary and secondary school teachers and students from selected regions in the Czech Republic.

Results: The results of our work confirm the current tendency of using mobile technologies in connection with the realisation of physical activities. The high level of mobile devices used by the target group and the practical experience associated with the use of mobile apps to encourage PA indicate the potential for introducing mobile apps in PE lessons.

Conclusions: Mobile apps are a relatively new tool for interventions associated with health and physical activity and few academic works have been published in both Czech and foreign literature in regards to the impacts of mobile apps use in this field. Where physical education classes are concerned, mobile apps represent low-cost and broadly used tools that need to be subjected to further expert investigation, mainly in relation to the enormous number of these mobile apps.

Keywords: teachers, students, mobile app, mobile technology, physical activity, physical education, primary and secondary schools

Vloženo: leden 2016; Přijato: květen 2017; Zveřejněno: březen 2018Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Palička, P., Jakubec, L., Knajfl, P., & Maněnová, M. (2017). Mobilní aplikace pro podporu pohybové aktivity a jejich potenciál při využití ve školní tělesné výchově. Tělesná kultura40(2), 95-104. doi: 10.5507/tk.2017.004.
Stáhnout citaci

Reference

 1. Anderson, M. (2015). Technology device ownership (online). Staženo z http://www.pewinternet.org/2015/10/29technology-device-ownership-2015/
 2. Barret, P. (2014). Using information and communication technology in PE. In S. Capel & P. Breckon (Eds.), A practical guide to teaching Physical Education in the secondary school (pp. 83-91). New York, NY: Routledge.
 3. Basl, J., Bird, L., Boudová, S., & Tomášek, V. (2015). Mezinárodní šetření ICILS 2013: shody a rozdíly v počítačové a informační gramotnosti mezi vybranými evropskými zeměmi. Praha: Česká školní inspekce.
 4. Benediktová, L. (2017). Využití tabletů z pohledu učitelů ZŠ. Journal of Technology and Information Educatio, 9, 5-14.
 5. Bouška, P. (2013). Sport trackers 1. díl - sport a jeho měření (online). Staženo z http://www.samuraj-cz.com/clanek/sport-trackers-1-dil-sport-a-jeho-mereni/
 6. Cowdery, J., Majeske, P., Frank, R., & Brown, D. (2015). Exergame apps and physical activity: The results of the ZOMBIE trial. American Journal of Health Education, 46(4), 12-18. Přejít k původnímu zdroji...
 7. Cummiskey, M. (2011). There's an app for that: Smartphone use in health and physical education. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 82(8), 24-29. doi: 10.1080/07303084.2011.10598672 Přejít k původnímu zdroji...
 8. Český statistický úřad. (2016). Informační technologie v domácnostech a mezi jednotlivci (online). Staženo z https://www.czso.cz/csu/czso/domacnosti_a_jednotlivci
 9. Dallinga, J. M., Mennes, M., Alpay, L, Bijwaard, H., & Deutekom, M. (2015). App use, physical activity and healthy lifestyle: A cross sectional study. BMC Public Health, 15, 833. doi:10.1186/s12889-015-2165-8 Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 10. Direito, A., Jiang, Y., Whittaker, R., & Maddison, R., (2015). Apps for IMproving FITness and increasing physical activity among young people: The AIMFIT pragmatic randomized controlled trial. Journal of Medical Internet Research, 17(8), 2-12. doi:10.2196/jmir.4568 Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 11. Eliáš, J. (2013). Aplikace pro mobilní sledování pohybových aktivit (Diplomová práce). Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Pardubice.
 12. Fedrová, A. (2013). Možnost využití zařízení typu smartphone pro monitoring pohybové aktivity (Diplomová práce). Masarykova Univerzita, Fakulta sportovních studií, Brno.
 13. Filová, J. (2013). Děti a škola 21. století - výhody a rizika používání nových technologií. Staženo z http://ceskomluvi.cz/deti-a-skola-21-stoleti-vyhody-a-rizika-pouzivani-novych-technologii/
 14. Frömel, K., Novosad, J., & Svozil, Z. (1999). Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže. Olomouc: Univerzita Palackého.
 15. Gardner, H., & Davies, K. (2013). The app generation: How today's youth navigate identity, intimacy, and imagination in a digital world. New Haven, CT: Yale University Press.
 16. Global Attitudes survey. (2015). Smartphone ownership. Staženo z http://www.pewglobal.org/2016/02/22/smartphone-ownership-and-internet-usage-continues-to-climb-in-emerging-economies/
 17. Grečmal, L. (2015). Využití přenosných elektronických zařízení ve výuce tělesné výchovy na vybrané škole (Diplomová práce). Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta, Hradec Králové.
 18. HealthTap. (2015). AppRx top health & medical apps for Android and iOS - annual report. Staženo z https://www.healthtap.com/top_health_apps_2014
 19. Hodač, M. (2014). Využití aplikací mobilních telefonů pro monitoring pohybových aktivit ve školní praxi (Diplomová práce). Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Liberec.
 20. Chráska, M. (2015). Akceptace informačních a komunikačních technologií učiteli a její vývoj mezi roky 2004 a 2015. Časopis pro technickou a informační výchovu, 7(2), 5-15.
 21. Iannotti, R. J., Janssen, I., Haug, E., Kololo, H., Annaheim, B., Borraccino, A., & HBSC Physical Activity Focus Group. (2009). Interrelationships of adolescent physical activity, screen-based sedentary behaviour, and social andpsychological health. International Journal of Public Health, 54(Suppl. 2), 191-198. doi:10.1007/s00038-009-5410-z Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 22. Kocman, R. (2014). Jak v ČR používáme chytré mobily a tablety. Staženo z http://www.internetprovsechny.cz/jak-v-cr-pouzivame-chytre-mobily-a-tablety/
 23. Krause, J. M., & Sanchez, Y. (2014). Meeting the national standards: There's an app for that! Strategies, 27(4), 3-12. Přejít k původnímu zdroji...
 24. Kubiatko, M. (2013). Vnímanie a používanie ICT v rôznych vekovych skupinách. Časopis pro technickou a informační výchovu, 5, 35-40.
 25. Kudláček, M., Nováková Lokvencová, P., Rubín, L., Chmelík, F., & Frömel, K., (2013). Objektivizace monitoringu aktivního transport adolescentů v souvislosti se školou. Tělesná kultura, 36(2), 46-64. doi:10.5507/tk.2013.009 Přejít k původnímu zdroji...
 26. Lewis, B. (2014). Raising children in a digital age: Enjoying the best, avoiding the worst. Oxford: Lion Hudson.
 27. Maněk, L. (2016). Využití mobilních aplikací ve volnočasových pohybových aktivitách studentů Masarykovy univerzity (Diplomová práce). Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií, Brno.
 28. Mediaresearch. (2014). Mobilní zařízení, aplikace a mobilní zpravodajství 2014 (online). Staženo z http://channelworld.cz/analyzy/mediaresearch-chytre-telefony-v-cr-predstihly-ty-klasicke-13171
 29. Moravec, J. (2015). Tablety ve výuce základních škol: zkušenosti ze zahraničí. Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy, 139(3), 17-20.
 30. Neumajer, O. (2015). Diskuze o tabletech je potřebná, musí ale vycházet z objektivních dat. Řízení školy, 12(7), 17-21.
 31. Neumajer, O., Rohlíková, L., & Zounek, J. (2015). Učíme se s tabletem - využití mobilních technologií ve vzdělávání. Praha: Wolters Kluwer.
 32. Nutriweb. (2013). Měříme svůj pohyb (online). Staženo z http://nutriweb.cz/cs/clanky/technologie/merime-svuj-pohyb
 33. Palička, P., & Fialová, L. (2014). Využití technologií ve školní tělesné výchově. Česká kinantropologie, 18(4), 36.
 34. Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6. Přejít k původnímu zdroji...
 35. Renzetti, C. M., & Curran, D. J. (2005). Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum.
 36. Robinson, J. (2012). PE apps starter package. Active and Healthy Magazine, 19(3/4), 13-15.
 37. Robinson, M. (2013). The generation: What generation are you? Staženo z http: //careerplanner.com/carrer-articles/Generations.cfm
 38. Rogers, E. M. (1995). Diffusion of innovations. New York, NY: The Free Press.
 39. Rubín, L., Suchomel, A., & Kupr, J. (2014). Aktuální možnosti hodnocení tělesné zdatnosti u jedinců školního věku. Česká kinantropologie, 18, 11-22.
 40. Sinelnikov, O. (2012). Using the iPad in a sport education season. Journal of Physical Education, Recreation & Dance, 83, 39-45. Přejít k původnímu zdroji...
 41. Sládek P., & Válek, J. (2016). Mohou být mobilní technologie prostředkem pro výuku přírodovědných předmětů současné generace žáků? Časopis pro technickou a informační výchovu, 8(1), 73-78.
 42. Statista. (2015). Number of apps available in leading app stores (online). Staženo z http://www.statista.com/statistics/ 276623/number-of-apps-available-in-leading-app-stores/
 43. The Swedes and the Internet 2014. (2014). An annual study of the Swedish people's internet habits (online). Staženo z http://en.soi2014.se/
 44. Troupová, M. (2008). Psychosociální dopady používání mobilních telefonů u dětí ve věku do 12 let. Prevence úrazů, otrav a násilí, 2, 111-122.
 45. Tulgan, B. (2013). Meet generation Z: The second generation within the giant "Millenial" cohort. Staženo z http://rainmakerthinking.com/assets/uploads/2013/10/Gen-Z-Whitepaper.pdf
 46. Weiler, A. (2004). Information-seeking behavior in generation Y students: Motivation, critical thinking, and learning theory. The Journal of Academic Librarianship, 31, 46-53. Přejít k původnímu zdroji...
 47. Zounek, J., & Sebera, M. (2005). Budoucí učitelé a inovace v oblasti informačních a komunikačních technologií. Sborník prací Filosofické fakulty Brněnské university, 53(10), 95-108.
 48. Zounek, J., & Šeďová, K. (2009). Učitelé a technologie. Mezi tradičním a moderním pojetím. Brno: Paido.

Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Uveďte původ / Creative Commons Attribution License (CC BY), která umožňuje distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.