Tělesná kultura, 2017 (roč. 40), číslo 2

Tělesná kultura 2017, 40(2):71-77 | DOI: 10.5507/tk.2015.012

Faktory ovlivňující sebeúčinnost studentů tělesné výchovy pro práci v integrované tělesné výchově

Ladislav Baloun, Martin Kudláček, Ondřej Ješina, Jana Sklenaříková, Alena Migdauová
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc, Česká republika

Východiska: Předkládaný příspěvek navazuje na systematické zkoumání postojů učitelů a studentů tělesné výchovy (TV) ve vztahu k integrované tělesné výchově v České republice prováděných na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Dalším krokem ke zmapování úrovně integračního procesu v tělesné výchově je zjišťování úrovně sebeúčinnosti (dále jen self-efficacy) u studentů TV při začleňování žáků se zdravotním postižením do výuky školní TV.

Cíle: Zjištění faktorů, které ovlivňují self-efficacy studentů tělovýchovných oborů ve vztahu k začleňování žáků se zdravotním postižením (mentálním, tělesným a zrakovým) do výuky tělesné výchovy.

Metodika: Pro sběr dat byla použita česká verze dotazníku Self-Efficacy Scale for Physical Education Teacher Education Majors towards Children with Disabilities (SE-PETE-D; Block, Hutzler, Barak, & Klavina, 2013). Vzorek participantů tvořilo 186 studentů (125 mužů a 61 žen) učitelství tělesné výchovy z pěti českých univerzit. Data byla zpracována mnohonásobnou regresí za použití metody vkládání proměnných Stepwise.

Výsledky: Byly zjištěny dva faktory, které ovlivňují self-efficacy ve vztahu k realizaci integrované TV. U subškál, zaměřených na mentální a tělesné postižení, jsme objevili dva faktory, a to zkušenosti s prací s osobami s mentálním/tělesným postižením v aplikovaných pohybových aktivitách (APA) a pohlaví. U subškály, zaměřené na zrakové postižení, byly identifikovaným faktorem zkušenosti s prací s osobami se zrakovým postižením v APA.

Závěry: Na základě zjištěných výsledků lze konstatovat, že budoucí učitelé TV potřebují kvalitní vzdělávací program, zaměřený na získání praktických zkušeností s tělovýchovnou prací s osobami s postižením (v našem případě s postižením mentálním, tělesným a zrakovým), zejména pak s integračním procesem proto, aby se zvýšilo jejich self-efficacy pro tuto činnost.

Klíčová slova: učitel tělesné výchovy, self-efficacy, zdravotní postižení, integrace

Factors influencing self-efficacy of students of physical education toward working in integrated physical education

Background: This paper builds on systematic examinations of the attitudes of teachers and students of physical education in relation to integrated physical education (PE) in the Czech Republic. These were conducted at the Faculty of Physical Culture, Palacký University in Olomouc. The next step towards examination of the level of the integration process in physical education is to determine the self-efficacy of students of PE toward working in an integrated PE.

Objective: Determine factors which affect self-efficacy of students of PE in relation to the inclusion of students with disabilities (intellectual, physical and visual) in physical education lesson.

Methods: We used the Czech version of SE-PETE-D for data collection. The participants were 186 students (125 male and 61 female) of physical education from selected Czech universities. We used the multiple regression analysis (Stepwise method) for data processing.

Results: We found two factors which influence self-efficacy toward working in integrated PE lesson. One factor is that gender influences self-efficacy toward working with pupils with intellectual and physical disabilities. Another factor is the practical working experience with people with disabilities influences self-efficacy toward working with pupils with intellectual and physical disabilities and visual impairment.

Conclusions: The result shows that practical working experience with people with disabilities is a significant predictor of high score of SE-PETE-D. The recommendation for future education of students of PETE is to increase opportunities for gaining practical experience with persons with disabilities.

Keywords: teacher of physical education, self-efficacy, disability, integration

Vloženo: říjen 2014; Přijato: říjen 2015; Zveřejněno online: březen 2017; Zveřejněno: březen 2018Zobrazit citaci

ACS AIP APA ASA Harvard Chicago IEEE ISO690 MLA NLM Turabian Vancouver
Baloun, L., Kudláček, M., Ješina, O., Sklenaříková, J., & Migdauová, A. (2017). Faktory ovlivňující sebeúčinnost studentů tělesné výchovy pro práci v integrované tělesné výchově. Tělesná kultura40(2), 71-77. doi: 10.5507/tk.2015.012.
Stáhnout citaci

Reference

 1. Baloun, L., Kudláček, M., & Ješina, O. (2013). Výsledky pilotní studie dotazníku SE-PETE-D, který zjišťuje důvěru studentů učitelství tělesné výchovy v jejich kompetence k realizaci výuky integrované tělesné výchovy. Studia sportiva, 7(3), 17-29. Přejít k původnímu zdroji...
 2. Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
 3. Bandura, A. (1989). Social cognitive theory. In R. Vasta (Ed.), Annals of child development (Vol. 6), Six theories of child development (pp. 1-60). Greenwich, CT: JAI Press.
 4. Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. New York, NY: W. H. Freeman.
 5. Bandura, A. (2001). Social cognitive theory: An agentic perspective. Annual Review of Psychology, 52, 1-26. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 6. Bartoňová, R., Kudláček, M., & Bressan, L. (2007). Attitudes of future physical educators toward teaching children with disabilities in physical education in the republic of South Africa. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 37(4), 69-75.
 7. Beamer, J. A., & Yun, J. (2014). Physical educators' beliefs and self-reported behaviors toward including students with autism spectrum disorders. Adapted Physical Activity Quarterly, 31, 363-376. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 8. Blatný, M., Hřebíčková, M., Millová, K., Plháková, A., Říčan, P., Slezáčková, A., & Stuchlíková, I. (2010). Psychologie osobnosti: hlavní témata, současné přístupy. Praha: Grada Publishing.
 9. Block, M. E., Hutzler, Y., Barak, S., & Klavina, A. (2013). Creation and validation of the self-efficacy instrument for physical education teacher education majors towards inclusion. Adapted Physical Activity Quarterly, 30(2), 184-205. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 10. Block, M. E., & Rizzo, T. L. (1995). Attitudes and attributes of physical educators associated with teaching individualswith severe and profound disabilities. The Journal of the Association for Persons with Severe Handicaps, 20, 80-87. Přejít k původnímu zdroji...
 11. Feltz, D. L., Short, S. E., & Sullivan, P. J. (2008). Self-efficacy in sport. Champaing, IL: Human Kinetics.
 12. Folsom-Meek, S. L., Nearing, R. J., Groteluschen, W., & Krampf, H. (1999). Effect of academic major, gender, and hands-on experience on attitudes of preservice professionals. Adapted Physical Activity Quarterly, 16, 389-402. Přejít k původnímu zdroji...
 13. Frömel, K., Novosad, J., & Svozil, Z. (1999). Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže. Olomouc: Univerzita Palackého.
 14. Hendl, J. (2004). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál.
 15. Hendl, J., Dobrý, L., Bunc, V., Čechovská, I. Frömel, K., Hamřík, Z., … Svačina, Š. (2011). Zdravotní benefity pohybových aktivit: monitorování, intervence, evaluace. Praha: Karolinum.
 16. Chráska, M. (2003). Úvod do výzkumu v pedagogice [Učební texty]. Olomouc: Univerzita Palackého.
 17. Kučera, M., Kolář, P., & Dylevský, I. (2011). Dítě, sport a zdraví. Praha: Galén.
 18. Klavina, A., & Kudláček, M. (2011). Physical education for students with special education needs in Europe: Findings of the EUSAPA project. European journal of adapted physical activity, 4(2), 46-62.
 19. Kudláček, M., Sherrill, C., & Válková, H. (2002). Components/indicators of attitudes toward inclusion of students with physical disabilities in PE in the ATIPDPE instrument/scale for prospective Czech physical educators. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 32(2), 35-40.
 20. Kudláček, M., Ješina, O., & Štěrbová, D. (2008). Integrace žáků s tělesným postižením v kontextu školní tělesné výchovy. Speciální pedagogika, 18(3), 232-239.
 21. Kudláček, M., Ješina, O., Bláha, L., & Janečka, Z. (2010). Kompetence učitelů tělesné výchovy ve vztahu k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní tělesné výchově. Tělesná kultura, 33(1), 41-56.
 22. Kudláček, M., Ješina, O., & Flannagan, P. (2010). European inclusive physical education training. Advances in Rehabilitation, 3, 14-17. Přejít k původnímu zdroji...
 23. Kudláček, M., Ješina, O., & Wittmannová, J. (2011). Structure of a questionnaire on children's attitudes towards inclusive physical education (CAIPE-CZ). Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 41(4), 43-48. Přejít k původnímu zdroji...
 24. Lirgg, C. D. (1991). Gender differences in self-confidence in physical activity: A meta-analysis of recent studies. Journal of Sport & Exercise Psychology, 8, 294-310. Přejít k původnímu zdroji...
 25. Říčan, P. (2010). Psychologie osobnosti obor v pohybu (6th ed.). Praha: Grada Publishing.
 26. Schwarzer, R., Bässler, J., Kwiatek, P., Schröder, K., & Zhang, J. X. (1997). The assessment of optimistic self-beliefs: Comparison of the German, Spanish, and Chinese version of the general self-efficacy scale. Applied Psychology: An International Review, 46, 69-88. Přejít k původnímu zdroji...
 27. Sherrill, C. (2004). Adapted physical activity, recreation, and sport. New York, NY: McGraw-Hill.
 28. Sholz, U., Dona, B. C., Sud, S., & Schwarzer, R. (2002). Is general self-efficacy a universal construct. European Journal of Psychological Assessment, 18, 242-251. Přejít k původnímu zdroji...
 29. Taliaferro, A., Block, M., Harris, N., & Krause, J. (2010). Physical educators' self-efficacy toward including students with disabilities - Autism, vision 8.2 [Unpublished survey instrument].
 30. Taliaferro, A., Hammond, L., & Wyant, K. (2015). Preservice physical educators' self-efficacy beliefs toward inclusion: The impact of coursework and practicum. Adapted Physical Activity Quarterly, 32, 49-67. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 31. Urbánek, T., & Čermák, I. (1997). Vliv self-efficacy na agresi a depresi u dětí. Československá psychologie, 41(3), 193-199.
 32. Webb-Williams, J. (2014). Gender differences in school children's self-efficacy beliefs: Students' and teachers' perspectives. Educational Research and Reviews, 9(3), 75-82. Přejít k původnímu zdroji...

Tento článek je publikován v režimu tzv. otevřeného přístupu k vědeckým informacím (Open Access), který je distribuován pod licencí Uveďte původ / Creative Commons Attribution License (CC BY), která umožňuje distribuci, reprodukci a změny, pokud je původní dílo řádně ocitováno. Není povolena distribuce, reprodukce nebo změna, která není v souladu s podmínkami této licence.