Tělesná kultura, 2015 (roč. 38), číslo 1

Tělesná kultura 2015, 38(1):47-67 | 10.5507/tk.2015.003

Pohybová aktivita a sportovní preference adolescentů ve vazbě na prostředí: Regionální komparativní studie

Michal Kudláček
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika

VÝCHODISKA: Lidé jsou ve svém každodenním životě vystaveny vlivům různých druhů prostředí, jež mají rozdílný potenciál facilitace jejich pohybové aktivity (PA). Vztahy mezi prostředím a PA mohou být ovlivněny individuálními charakteristikami a je možné, že vliv prostředí na úroveň PA variuje mezi rozdílnými skupinami naší populace. Převážná většina výzkumů zabývajících se koreláty prostředí a úrovně PA byla založena na subjektivních metodách nebo vnímání daného prostředí.

CÍLE: Hlavním cílem tohoto výzkumu bylo prostřednictvím on-line dotazníkového šetření zjistit u studentů dvou vybraných středních škol sportovní preference a úroveň jejich zapojení do pohybové aktivity (PA) a následně provést komparaci získaných údajů ve vztahu ke studovanému oboru a prostředí, ve kterém respondenti žijí.

METODIKA: Výzkumné šetření bylo provedeno na dvou středních školách - Gymnáziu Vrchlabí (malé město, horská oblast) a SOŠOS Štursova Olomouc (velké město, rovinatá oblast) v České republice. Celkem se výzkumného šetření zúčastnilo 238 studentů. Bylo použito dvou standardizovaných dotazníků - IPAQ dotazník (Mezinárodní dotazník o pohybové aktivitě) a dotazník sportovních preferencí, které jsou oba obsaženy v systému INDARES, který slouží mj. i k výzkumným účelům.

VÝSLEDKY: Při detailnějším rozboru úrovně PA jsme zaznamenali signifikantní rozdíly zejména v kategorii "PA v rámci volného času" (H = 11,729; p = ,001; η2 = ,099). Studenti z Vrchlabí dosáhli v této kategorii hodnoty 1 287 MET-min/týden a studenti z Olomouce 609 MET-min/týden. Signifikantní rozdíly byly zaznamenány rovněž v kategorii "PA v rámci školy" (H = 5,672; p = ,017; η2 = ,48). V oblasti preferencí sportovních aktivit byly zaznamenány největší rozdíly u kategorie "Sportovní aktivity v přírodě", což koreluje s designem šetření a zároveň vystihuje geografický kontrast obou zkoumaných lokalit (velké × malé město; rovinatá × horská oblast).

ZÁVĚRY: Úroveň celkové PA studentů gymnázia Vrchlabí činí 6 641 MET-min/týden. U studentů SOŠOS Štursova je to 8351 MET-min/týden. Studenti z Vrchlabí vykazují výrazně vyšší úroveň volnočasové PA. Oproti tomu studenti z Olomouce vykazují signifikantně vyšší úroveň PA ve škole.

Klíčová slova: sport, adolescence, aktivní životní styl, INDARES, dotazník IPAQ, dotazník sportovních preferencí

Physical activity and sports preferences of adolescents in the environmental context: A regional comparative study

BACKGROUND: Humans are exposed to various environments in their daily life, and the characteristics of these environments have the potential to facilitate physical activity (PA). Associations between the neighborhood environment and PA may be influenced by individual characteristics, and it is possible that the influence of neighborhood characteristics on PA differs among various subgroups of the population. The majority of the previous evidence of environmental correlates of PA has often been based on self-reported, or perceived, neighborhood environment and/or on self-reported PA.

OBJECTIVE: The main objective of the research was to identify sports preferences in the students of two selected secondary schools and also their involvement in physical activity (PA). The main objective was followed by the comparison of the two environmentally different areas in relation to PA.

METHODS: The research was conducted in 2 secondary schools - Gymnázium Vrchlabí (representing small town in the mountain region) and SOŠOS Štursova Olomouc (representing big town in flat region) in the Czech Republic. The research included 238 students from both schools. Two online questionnaires were employed - IPAQ (International Physical Activity Questionnaire) and Sport Preferences Survey, both available within the INDARES system, which is educational and research database.

RESULTS: The level of total PA in the students from Gymnázium Vrchlabí amounts to 6641 MET-min/week. In the students from SOŠOS Štursova the level is 8351 MET-min/week. There are significant differences in the level of PA in the "Leisure-time PA" (H = 11.729; p = .001; η2 = .099). Students from the smaller/hilly area (Vrchlabí) reached 1287 MET-min/week while students from the bigger/flat area (Olomouc) reached only 609 MET-min/week. Another significant results were acquired in the category of "School PA" (H = 5.672; p = .017; η2 = .48). The biggest differences were found in the group of "Outdoor sport activities", which associates with the study design and it also describes the contrast of both surveyed locations (big vs. small town; flat vs. hilly area).

CONCLUSIONS: The students from Vrchlabí show a significantly higher level of leisure-time physical activity as opposed to the students from Olomouc, who report a significantly higher level of school-based physical activity.

Keywords: sport, adolescence, active lifestyle, INDARES, IPAQ questionnaire, sports preferences questionnaire

Vloženo: listopad 2014; Zveřejněno online: červen 2015; Zveřejněno: červen 2015

Stáhnout citaci

Reference

 1. Andersen, L. B., Harro, M., Sardinha, L. B., Froberg, K., Ekelund, U., Brage, S., & Anderssen, S. A. (2006). Physical activity and clustered cardiovascular risk in children: A cross-sectional study (the European youth heart study). Lancet, 368, 299-304. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 2. Arnio, M. (2003). Leisure-time physical activity in late adolescence. Journal of Sport Science and Medicine, 2(2), 1-41.
 3. Badland, H., & Schofield, G. (2005). Transport, urban design, and physical activity: An evidence based update. Transportation Research, 10, 177-196.
 4. Brettschneider, W. D., & Naul, R. (2007). Obesity in Europe. Frankfurkt am Main: Peter Lang.
 5. Calfas, K., & Taylor, W. (1994). Effects of physical activity on psychological variables in adolescents. Pediatric Exercise Science, 6, 406-423. Přejít k původnímu zdroji...
 6. Cavil, N., Kahlmeier, S., & Racioppi, F. (2006). Physical activity and health in Europe: Evidence for action. Copenhagen: World Health Organization.
 7. Craig, C. L., Marshall, A. L., Sjöström, M., Bauman, A. E., Booth, M. L., Ainsworth, B. E., … Oja, P. (2003). International physical activity questionnaire: 12-country reliability and validity. Medicine and Science in Sports and Exercise, 35, 1381-1395. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 8. Fogelholm, M., Malmberg, J., Suni, J., Santtila, M., Kyröläinen, H., Mäntysaari, M., & Pekka, O. (2006). International physical activity questionnaire: Validity against fitness. Medicine and Science in Sports and Exercise, 38, 753-760. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 9. Frömel, K., Bauman, A., Bláha, L., Feltlová, D., Fojtík, I., Hájek, J. … Šebrle, Z. (2006). Intenzita a objem pohybové aktivity 15-69leté populace České republiky. Česká Kinantropologie, 10, 13-27.
 10. Frömel, K., Chmelík, F., Bláha, L., Feltlová, D., Fojtík, I., Horák, S., … Šebrle, Z. (2007). Pohybová aktivita české mládeže: koreláty intenzivní pohybové aktivity. Česká Kinantropologie, 11(4), 49-55.
 11. Frömel, K., Novosad, J., & Svozil, Z. (1999). Pohybová aktivita a sportovní zájmy mládeže. Olomouc: Univerzita Palackého.
 12. Hendl, J. (2006). Přehled statistických metod zpracování dat. Praha: Portál.
 13. Indares.com. (2011). Retrived from: http://www.indares.com/public/what-is-indares.com.asp.
 14. International physical activity questionnaire. (2005). Guidelines for data processing and analysis of the international physical activity questionnaire (IPAQ) - short and long forms. Retrieved from: http://www.ipaq.ki.se/scoring.pdf.
 15. Křen, F., Kudláček, M., Wąsowicz, W., Groffik, D., & Frömel, K. (2012). Gender differences in prefferences of individual and team sports in Polish adolescents. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Gymnica, 42(1), 43-52. Přejít k původnímu zdroji...
 16. Kudláček, M., & Frömel, K. (2012). Sportovní preference a pohybová aktivita studentek a studentů středních škol. Olomouc: Univerzita Palackého.
 17. Lee, C., & Moudon, A. V. (2006). The 3Ds + R: Quantifying land use and urban form correlates of walking. Transportation Research, 11, 204-215.
 18. Machová, J., & Kubátová, D. (2009). Výchova ke zdraví. Praha: Grada.
 19. McGinn, A. P., Evenson, K. R., Herring, A. H., & Huston, S. L. (2007). The relationship between leisure, walking, and transportation activity with the natural environment. Health and Place, 13(3), 588-602. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 20. Morse, D. T. (1999). Minisize2: A computer program for determining effect size and minimum sample for statistical significance for univariate, multivariate, and nonparametric tests. Educational and Psychological Measurment, 59, 518-531. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 21. Neuls, F., & Frömel, K. (2007). Vybrané koreláty pohybové aktivity českých adolescentek ve vztahu k doporučením Healthy People 2010. Česká Kinantropologie, 11(4), 21-32.
 22. Okely, A. D., Booth, M. L., & Patterson, J. W. (2001). Relationship of physical ativity to fundamenal movement skills among adolescents. Medicine and Science in Sport Exercise, 33, 1899-1904. Přejít k původnímu zdroji...
 23. Rychtecký, A. (2006). Monitorování účasti mládeže ve sportu a pohybové aktivitě v České republice. Praha: Univerzita Karlova.
 24. Siedentop, D., & Locke, L. (1997). Making a difference for physical education: What professors and practioners must build together. Journal of Physical Education, Recreation and Dance, 68(4), 25-33. Přejít k původnímu zdroji...
 25. Vašíčková, J., & Frömel, K. (2009). Pohybově aktivní životní styl adolescentů České Republiky: východiska pro kurikula tělesné výchovy. Česká Kinantropologie, 13(4), 70-76.