Tělesná kultura, 2014 (roč. 37), číslo 1

Tělesná kultura 2014, 37(1):95-112 | 10.5507/tk.2014.005

Analýza nabídky předmětů z oboru aplikovaných pohybových aktivit pro studenty učitelství tělesné výchovy na vysokých školách v České republice

Ladislav Baloun1, Martin Kudláček1, Ladislav Čepička2
1 Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika
2 Pedagogická fakulta, Západočeská Univerzita, Plzeň, Česká republika

VÝCHODISKA: Integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami do hodin školní tělesné výchovy je proces, který naráží na mnoho postojových a architektonických barier, který se neobejde bez kvalitně připravených pedagogických pracovníků a podpůrných systémů. Jednou z možností jak zajistit budoucím učitelům tělesné výchovy (TV) adekvátní kompetence, potřebné k úspěšné práci s osobami se zdravotním postižením (ZP), je zařazení předmětů z oblasti aplikovaných pohybových aktivit/aplikované tělesné výchovy (APA/ATV) do kurikul studijních oborů učitelství tělesné výchovy.

CÍLE: Cílem tohoto výstupu je analýza nabídky předmětů z oblasti APA/ATV pro studenty bakalářských a navazujících magisterských tělovýchovných oborů.

METODIKA: Kvantitativní a kvalitativní obsahovou analýzou prošli předměty se zaměřením na aplikované pohybové aktivity, které nabízejí ve vybraných tělovýchovných oborech veřejné vysoké školy v České republice. Celkem tyto podmínky splnily předměty na šesti fakultách (Fakulta tělesné kultury v Olomouci, Fakulta sportovních studií v Brně, Fakulta tělesné výchovy a sportu a pedagogické fakulty v Plzni, Českých Budějovicích a Ústí nad Labem).

VÝSLEDKY: Výsledky této analýzy naznačují, že oblasti aplikovaných pohybových aktivit není ve studiu tělovýchovných oborů na českých vysokých školách věnován dostatečný prostor potřebný pro zabezpečení integrovaného prostředí ve výukovém procesu na základních a středních školách.

Klíčová slova: inkluze, integrace, učitel tělesné výchovy, žák, zdravotní postižení

An analysis of university subjects from the field of adapted physical activity in the Czech Republic

BACKGROUND: The inclusion of students with special educational needs is a process, which faces many challenges. An essential condition for the success of inclusion is the competence of physical educators. We suggest that it is necessary to establish courses focused on adapted physical activity as part of the university education for physical education (PE) teachers.

OBJECTIVES: The aim of this study is to analyze courses focused on adapted physical activity within teacher preparation programs.

METHODS: We conducted quantitative and qualitative content analysis of subjects which was focused on adapted physical activity at selected public universities in the Czech Republic. In total, subjects from the six faculties met the conditions.

RESULTS: The results show the lack of emphasis for this area in the current PE teacher preparations programs, which is one of basic requirements for success of the inclusion process.

Keywords: inclusion, integration, physical educator, pupil, disability

Vloženo: únor 2013; Zveřejněno online: září 2014; Zveřejněno: leden 2014

Stáhnout citaci

Reference

 1. Bělka, J., & Válková, H. (2011). Absolventi aplikované tělesné výchovy na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Tělesná kultura, 34(2), 46-63.
 2. Čadová, E. (2010). Současné trendy v integraci dítěte s tělesným postižením do tělesné výchovy. In A. Vyskočilová (Ed.), Integrace - jiná cesta III: sborník příspěvků ze semináře (pp. 27-33). Olomouc: Univerzita Palackého.
 3. Český statistický úřad. (2008). Výsledky výběrového šetření zdravotně postižených osob za rok 2007. Dostupné na http://www.czso.cz/csu/2008edicniplan.nsf/p/3309-08.
 4. Čurdová, J. (2002). Volnočasové pohybové aktivity osob s postižením. In B. Hodaň (Ed.), Volný čas a jeho současné problémy. Sborník příspěvků přednesených na vědeckém symposiu v Olomouci ve dnech 20. a 21. května 2000 (pp. 110-118). Olomouc: Hanex.
 5. Górny, M. (2008). The assessmentof the aesthetics of the movement at children whit visual impairment. In EUCAPA: Book of abstracts (p. 126). Torino: Universita Degli Studi Di Torino.
 6. Janečka, Z. (2004). Úvod do motorické kompetence jinak zrakově disponovaných dětí mládeže v období prepubescence a pubescence (Disertační práce). Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc.
 7. Janečka, Z., Štěrbová, D., & Kudláček, M. (2008). Psychomotorický vývoj a vývoj motorických kompetencí kongentiálně nevidomých dětí do 36 měsíců věku. Tělesná kultura, 31(1), 20-29.
 8. Kolibová, H., & Kubicová, A. (2005). Trh práce a politika zaměstnanosti. Karviná: Slezská Univerzita v Opavě.
 9. Kudláček, M. (1997). Integrace osob na vozíku prostřednictvím pohybových aktivit (Diplomová práce). Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc.
 10. Kudláček, M., French, R., & Myers, B. (2002). Job dissatisfactiona among certified adapter physical education specialists in the U. S. A. In M. Dinold (Ed.), 13th International Symposium on Adapted Physical Activity [CD]. Wien: Universität Wien.
 11. Kudláček, M. (2008). Inclusion of children with physical disabilities in physical education, recreation and sport. Olomouc: Univerzita Palackého.
 12. Kudláček, M. (2012). Srovnání kurikul ve studijních programech TV a sport ve vybraných zemích v EU. Interní materiály projektu Přestavba studia kinantropologických oborů vzhledem ke konkurenceschopnosti absolventů v EU (CZ.1.07/2.2.00/28.0169).
 13. Kudláček, M., & Ješina, O. (2008). Integrace žáků s tělesným postižením do školní tělesné výchovy. Olomouc: Univerzita Palackého.
 14. Kudláček, M., Ješina, O., Bláha, L., & Janečka, Z. (2010). Kompetence učitelů tělesné výchovy ve vztahu k integraci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školní tělesné výchově. Tělesná kultura, 33(1), 41-56.
 15. Kudláček, M., Ješina, O., Štěrbová, D., & Sherrill, C. (2008). The nature of work and roles of public school adapter physical educators in the United States. European Journal of Adapted Physical Activity, 1(2), 45-55.
 16. Michalík, J., Krhutová, L., Mlčáková, R., Novosad, L., Potměšil, L., & Valenta M. (2011). Zdravotní postižení a pomáhající profese. Praha: Portál.
 17. Spurná, M., Rybová, L. & Kudláček, M. (2010). Participace žáků s tělesným postižením v integrované školní tělesné výchově. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1, 33-38.
 18. Štěrbová, D. (2006). Hluchoslepota. Lidé s ní a kolem ní. Olomouc: Univerzita Palackého.
 19. Válková, H. (2011). Aplikované pohybové aktivity v univerzitním studiu. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 2, 29-41.