Tělesná kultura, 2011 (roč. 34), číslo 2

Tělesná kultura 2011, 34(2):19-44 | 10.5507/tk.2011.011

Kompetence učitelů aplikované tělesné výchovy

Ondřej Ješina
Fakulta tělesné kultury, Univerzita Palackého, Olomouc, Česká republika

Vzdělávání studentů se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) v Evropě prošlo v uplynulých 20 letech zásadními změnami a situace v různých evropských zemích je výrazně odlišná. Výuka žáků se SVP se řídí právními předpisy, které definují SVP, odpovídající vzdělání a podpůrné služby. V následujícím textu se zaměříme na rozdíly v aplikované tělesné výchově (ATV) u žáků se SVP ve vybraných zemích partnerů projektu EUSAPA (European standards in Adapted Physical Activities). Aktuální informace o oblasti aplikované tělesné výchovy a podpůrných službách v evropských zemích je možno nalézt na stránkách EUFAPA na adrese www.eufapa.eu. V textu dále představujeme výstupy projektu EUSAPA, především pak funkční mapu ATV a vymezení znalostí, kompetencí a dovedností nutných pro ATV v Evropě. Tyto výstupy byly vypracovány v souladu s předchozími významnými projekty AEHESIS a EIPET.

Klíčová slova: EUSAPA, aplikované pohybové aktivity, standardy

The teacherʼs competences in adapted physical education

The education of students with special educational needs (SEN) in Europe has undergone in the past 20 years, reshaped and the situation in various European countries is significantly different. Teaching students with SEN is governed by the laws that define the SVP, appropriate training and support services. In the following text focuses on the differences in the services and of adapted physical education (APE) for pupils with SEN in selected countries of the partners of the project EUSAPA (European Standards in Adapted Physical Activities). Current information on the area of applied physical education and support services in European countries can be found on the website of EUFAPA at www.eufapa.eu. In addition, the text introducing the outputs of the project, particularly functional EUSAPA map of APE and the definition of knowledge, competences and skills necessary for the APE in Europe. These outputs are drawn up in accordance with the preceding important projects AEHESIS and EIPET.

Keywords: EUSAPA, adapted physical activity, standards

Vloženo: listopad 2010; Zveřejněno online: prosinec 2011; Zveřejněno: březen 2011

Stáhnout citaci

Reference

 1. Bláha, L.,  Pyšný, L. (2000). Provozování pohybových aktivit zrakově handicapovanou populací. Ústí nad Labem: UJEP v Ústí nad Labem.
 2. Block, M. E.,  Obrusníková, I. (2007). Inclusion in physical education: A review of the literature from 1995-2005. Adapted Physical Aktivity Quarterly, 24, 103-124. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 3. Fitzgerald, H. (2005). Still feeling like a spare piece of luggage? Embodied experiences of (dis)ability in physical education and school sport. Physical Education & Sport Pedagogy, 10(1), 41-59. Přejít k původnímu zdroji...
 4. Herold, F.,  Dandolo, J. (2009). Including visually impaired students in physical education lessons: A case study of teacher and pupil experiences. The British Journal of Visual Impairment, 27(1), 75-84. Přejít k původnímu zdroji...
 5. Ješina, O., Bartoňová, R., Gebauer, A., Rybová, L., Kučera, M.,  Vyhlídal, T. (in press). Potřebnost pozice "Konzultant APA" v současném speciálně poradenském systému (pilotní studie). In M. Krejčí (Ed.), Výchova ke zdraví a kvalita života 2011. České Budějovice: Jihočeská universita.
 6. Ješina, O.,  Kudláček, M. (2009). Modifikace pohybových aktivit pro participaci dětí, žáků a studentů se zdravotním postižením v integrované školní tělesné výchově. Speciální pedagogika, 19(3), 227-237.
 7. Ješina, O., Kudláček, M. et al. (2011). Aplikovaná tělesná výchova. Olomouc: UP v Olomouci.
 8. Karásková, V. (1994). Profesní kompetence učitele tělesné výchovy na zvláštní škole. Olomouc: UP v Olomouci.
 9. Kelly, L. K.,  Gansender, B. (1998). Preparation and job demographics of adapted physical educators in the United States. Adapted Physical Activity Quarterly, 15, 141-154. Přejít k původnímu zdroji...
 10. Kudláček, M., Ješina, O., Štěrbová, D.,  Sherrill, C. (2008). The nature of work and roles of public school adapted physical educators in the United States. European Journal of Adapted Physical Activity,1(2), 45-55.
 11. Lienert, C., Sherrill, C.,  Myers, B. (2001). Physical educatorʼs concerns about integrating children with disabilities: A cross cultural comparison. Adapted Physical Activity Quarterly, 18, 1-17. Přejít k původnímu zdroji...
 12. Lytle, R. K.,  Collier, D. (2002). The consultation process: Adapted physical education specialistsʼ perceptions. Adapted Physical Activity Quarterly, 19, 261-279. Přejít k původnímu zdroji... Přejít na PubMed...
 13. Morley, D., Bailey, R., Tan, J., & Cooke, B. (2005). Inclusive physical education: Teacherʼs views of including pupils with special educational needs and/or disabilities in physical education. European Education Review, 2(1), 84-107. Přejít k původnímu zdroji...
 14. O'Brien, D., Kudláček, M.,  Howe, P. D. (2009). A contemporary review of English language literature on inclusion of students with disabilities in physical education: A European perspective. European Journal of Adapted Physical Activity, 2(1), 46-61. Přejít na PubMed...
 15. Rybová, L.,  Ješina, O. (2010). Využití peer tutoringu v prostředí školní tělesné výchovy. Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi, 1(1), 54-58.
 16. Sherrill, C. (1998). Adapted physical activity, recreation and sport: Crossdisciplinary and lifespan (5th ed.). Boston, MA: WCB/McGraw-Hill.
 17. Válková, H. (2000). Skutečnost nebo fikce? Socializace mentálně postižených prostřednictvím pohybových aktivit. Olomouc: UP v Olomouci.